Nice­reply: Michal Tru­ban vie, čo si o vás mys­lia zákaz­níci

Michal Tomek / 10. marec 2014 / Tools a produktivita

Máte e-shop alebo vlastný help­desk na pod­poru vášho pro­duktu? Ak odpo­ve­dáte áno, určite ste už viac­krát potre­bo­vali vedieť, ako vaši zamest­nanci rea­gujú na zákaz­nícke emaily. Nice­reply vám s tým vie pomôcť. 

Aj keď ide už o star­šiu službu, určite má čo pove­dať. Bola spus­tená ešte v máji 2010, v roku 2011 zví­ťa­zila na Star­tu­pA­wards. To tím nakoplo a začal sa pro­jektu veno­vať naplno. Kto teda za tým všet­kym stojí? Ide o spin-off službu naj­väč­šej hos­tin­go­vej firmy na Slo­ven­sku – Web­sup­portu a jej maji­teľa Michala Tru­bana. Vo Web­sup­porte potre­bo­vali rie­šiť feed­back na vlastný help­desk. Vyvi­nuli na to sys­tém. Ten neskôr ponúkli aj ostat­ným fir­mám. Tak vzni­kol Nice­reply.

Naj­skôr sa pro­jektu veno­vali iba po veče­roch, mimo pra­cov­nej doby. Neskôr pocho­pili, že to tak nejde a tak najali pár ľudí naplno.  Súčasný tím tvo­ria Michal Tru­ban, Vik­tor Magic (aktu­álny CEO), Pat­rik Štrba (prog­ra­má­tor), Matej Čap­ko­vič (soft­ware deve­lop­ment) a Mar­tin Kubík (gra­fik).

Ako Nice­reply fun­guje? Každý email, kto­rým váš člo­vek rea­guje na zákaz­nícku otázku alebo žia­dosť, obsa­huje link. Klik­nu­tím naň sa zákaz­ník dostane do ratin­go­vého sys­tému. V rámci neho môže dať feed­back nie­len hviez­dič­kami, ale aj slo­vami. Kon­krétne môže spo­me­núť, čo sa mu pozdá­valo a čo menej.

Všeky tieto feed­back lan­ding pages môžu byť modi­fi­ko­vané podľa pred­stáv firmy. Ako mana­žér si môžete potom poze­rať šta­tis­tiky odpo­vedí vaších zamest­nan­cov. Nice­reply nemu­síte pri­po­jiť iba k emai­lom. Rov­nako ho môžete pou­ží­vať s vašimi sys­té­mami zákaz­níc­kej pod­pory ako sú Zen­desk, Mojo Help­desk a podobné.

Ako to vyzerá s cenami?

Ako mnohé služby súčas­nosti, aj pri Nice­reply máte k dis­po­zí­cii máte 30-dňovú ver­ziu. Po nej si môžete vybrať z troch ceno­vých leve­lov: 19, 49 alebo 99 USD/mesačne. Pri naj­niž­šej ver­zii máte k dis­po­zí­cii 5 agen­tov, pri tej naj­vyš­šej až 75. Zákaz­níci Web­sup­portu majú Nice ver­ziu (19 USD/m) zadarmo. Skvelá vec, ktorú Nice­reply ponúka, je mož­nosť pri­dať vlastné ratingy. Nemusí ísť len o základné veci ako zákaz­nícka pod­po­ria, kole­go­via navzá­jom alebo fak­túry. Závisí od vašich potrieb. Stačí len vyskú­šať.

Pridať komentár (0)