Nie si vôbec jedi­nečný a preto je život krásny

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Tools a produktivita

Život nie je o doko­na­losti. Život je o momen­toch.

Vždy som si chcel mys­lieť, že som jedi­nečný. Že spô­sob, akým fotím, vystu­pu­jem, či píšem je úplne iný, ako to robí zvy­šok sveta. Vždy som chcel byť lepší ako, všetci ostatní. Vyni­kať. Byť slávny. Bohatý.

Jed­ným z naj­ťaž­ších fak­tov, s kto­rým som sa musel vyspo­ria­dať bolo práve to, že nie som a nikdy nebu­dem jedi­nečný. Vlastne som úplne nor­málny a prie­merný cha­lan.

V sku­toč­nosti môžeš ľudí roz­de­liť na dve sku­piny — tí, ktorí si mys­lia, že sú jedi­neční a tí, ktorí by chceli byť jedi­neční.

elitedaily-dejan-ristovski-couple-by-lake-800x400

foto: elitedaily.com

Stre­tol som veľa ľudí. Stre­tol som pre­zi­denta, nie­koľko TOP biz­nis­me­nov, stre­tol som tých naj­múd­rej­ších ľudí na Slo­ven­sku. Ale roz­prá­vam sa často zo zve­da­vosti aj s bez­do­mov­cami a vyras­tal som v oby­čaj­nej rodine, kde na mnoho vecí jed­no­du­cho nikdy neboli peniaze.

Je jedna vec, ktorú má moja rodina, títo pod­ni­ka­te­lia a bez­do­mov­kyňa zo zástavky pri Avi­one spo­ločné. Všetci sa naro­dili, žijú a jed­ného dňa nás opus­tia.

Nikto z nich nie je jedi­nečný. Nikto z nich nie je lepší alebo horší ako ja, všetci sme oby­čajné ľud­ské bytosti. Nie­ktorí sú šťastní, nie­ktorí nie, no to s jedi­neč­nos­ťou nemá nič spo­ločné.

Nie­ktorí ma inšpi­ro­vali, iní mi pre­dali skôr nega­tívne emó­cie, no nemá to nič spo­ločné s tým, kto boli, akí múdri boli a koľko peňazí mali.

df98499a37980a5adfe36079eb4a5ccf

foto: pinterest.com

Ľudia sa nero­dia ako miliar­dári alebo tech giganti. Nikto sa nena­rodí, aby zachra­ňo­val životy alebo tvo­ril ume­nie.

Ľudia môžu iba robiť výni­močné veci. Cez tvrdú prácu a cez pre­kážky, neus­tále idú za svo­jim cie­ľom a pri­ná­šajú svetu hod­notu. Robia výni­močný soft­vér. Pomá­hajú iným. Lie­tajú do ves­míru. Kŕmia chu­dob­ných. Budujú star­tupy. Vyzý­vajú auto­rity. Píšu knihy. Vycho­vá­vajú deti.

No všetky tieto veci nero­bia preto, že by boli jedi­neční, ale preto, že sa pus­tili do práce a nepres­tali.

Prečo je ale život kvôli tomuto faktu krásny? Prečo by nás to malo tešiť, že nikdy nedo­siah­neme tú jedi­neč­nosť, po kto­rej tak túžime?

Pre­tože ak sa nikto nena­rodí jedi­nečný, zna­mená to, že je tu šanca pre nás všet­kých. Že ak niečo naozaj chceš, žiadne pre­d­is­po­zí­cie ťa neza­sta­via. Bude to ťažké. Skoro nemožné. No dostal si šancu, dostal si život.

tumblr_nspxclwKoc1uceowso1_1280

foto: tumblr.com

Zdroj: medium.com, titulná foto: Pierre Rou­gier

Pridať komentár (0)