Nike nám koneč­ne pri­ná­ša budúc­nosť

Filip Mosnár / 17. marca 2016 / Business

Nike Hyper Adapt 1.0 je meno teni­siek, kto­ré spl­nia sen všet­kým, kto­rí sní­va­li o samo­za­vä­zo­va­cích tenis­kách z fil­mu Back to the Futu­re 2, kto­rý mal pre­mie­ru tak­mer pred 30 rok­mi! Spo­loč­nosť už dlhé roky dáva­la fanú­ši­kom nádej, že sa vytú­že­ných self-lacing sne­a­kers doč­ka­jú, ale až ten­to rok budú koneč­ne dostup­né aj šir­šej verej­nos­ti.

Spo­loč­nosť sa koneč­ne chy­ti­la žia­dos­tí ľudí po tenis­kách, kto­ré sa samé via­žu, ako to vide­li vo fil­me Back to the Futu­re. Po tom, ako vlo­žíš nohu do tých­to našla­pa­ných teni­siek, akti­vu­ješ sen­zor, kto­rý ti auto­ma­tic­ky utiah­ne šnúr­ky. Pev­nosť utia­hnu­tia si potom sám regu­lu­ješ, slú­žia ti na to tla­čid­lá, kto­ré máš na kaž­dej stra­ne tenis­ky, tak­že je to úpl­ne pohodl­ná pará­da. Mož­no si hovo­ríš že to nie je novin­ka, že toto už uro­bi­li, že toto tu už bolo. Je prav­da, že Nike vyro­bil real life ver­ziu ori­gi­nál­nych sne­a­ke­rov, kto­ré sa obja­vi­li vo fil­me, ale ten­to jeden pár dostal Micha­el J. Fox, kto­rý ich nosil vo fil­me už sko­ro trid­sať rokov doza­du.

michal

Micha­el si skú­ša svo­je nové tenis­ky v Jim­my Kim­mel show, foto: bgr.com

Ďal­šie plá­ny, kto­ré spo­loč­nosť Nike mala s tou­to tech­no­ló­giu bola rada teni­siek, v extrém­ne obme­dze­nom množ­stve. Pek­ný mar­ke­tin­go­vý trik. Urči­te by to nakop­lo nie­koľ­ko ľudí, aby dali za tenis­ky viac, než by si ty dal za zaria­de­nie na kto­rom si toto čítaš. Pred­sa len sa ale roz­hod­li, že spra­via tenis­ky využí­va­júc tú istú tech­no­ló­giu ako má J. Fox, ale omno­ho dostup­nej­šie pre verej­nosť, tak­že sa k ním môžeš dostať ty aj ja, čo je fakt super.

nike

foto: theverge.com

Tak­že vie­me, že tenis­ky sa budú volať Hype­rA­dapt 1.0, budú samo­via­za­cie a Nike si ako jedi­nú pod­mien­ku, okrem plat­by samoz­rej­me, kla­die, aby si bol súčas­ťou ich onli­ne fit­ness por­tá­lu Nike+. Spo­loč­nosť ďalej uvá­dza, že budú dostup­né počas práz­dnin a na výber budú tri rôz­ne far­by. Tie­to sne­a­kers si ale pod­ľa spo­loč­nos­ti vyža­du­jú stá­le pri­ve­ľa pozor­nos­ti, prí­du im prí­liš manu­ál­ne tým, že si ich utia­hnu­tie musíš regu­lo­vať pomo­cou tla­či­diel, tak­že plá­nom spo­loč­nos­ti Nike je, aby doká­za­li vytvo­riť plne funkč­ný, plne auto­ma­tic­ký model, kto­rý pozná­me z fil­mu, v kto­rom netre­ba okrem obu­tia nič rie­šiť. Dizaj­nér spo­loč­nos­ti, Tin­ker Hat­field, hovo­rí, že tenis­ky v neskor­ších mode­loch by mali samé “vycí­tiť”, či chceš ale­bo potre­bu­ješ pev­nej­šie utia­hnu­tie a pris­pô­so­biť sa.“To je to, kam mie­ri­me” dodá­va Tin­ker.

Hyperadapt 2

foto: wired.uk.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sandiegouniontribune.com

Pridať komentár (0)