Nike nám konečne pri­náša budúc­nosť

Filip Mosnár / 17. marca 2016 / Business

Nike Hyper Adapt 1.0 je meno teni­siek, ktoré spl­nia sen všet­kým, ktorí sní­vali o samo­za­vä­zo­va­cích tenis­kách z filmu Back to the Future 2, ktorý mal pre­mieru tak­mer pred 30 rokmi! Spo­loč­nosť už dlhé roky dávala fanú­ši­kom nádej, že sa vytú­že­ných self-lacing sne­a­kers doč­kajú, ale až tento rok budú konečne dostupné aj šir­šej verej­nosti.

Spo­loč­nosť sa konečne chy­tila žia­dostí ľudí po tenis­kách, ktoré sa samé viažu, ako to videli vo filme Back to the Future. Po tom, ako vlo­žíš nohu do týchto našla­pa­ných teni­siek, akti­vu­ješ sen­zor, ktorý ti auto­ma­ticky utiahne šnúrky. Pev­nosť utia­hnu­tia si potom sám regu­lu­ješ, slú­žia ti na to tla­čidlá, ktoré máš na kaž­dej strane tenisky, takže je to úplne pohodlná paráda. Možno si hovo­ríš že to nie je novinka, že toto už uro­bili, že toto tu už bolo. Je pravda, že Nike vyro­bil real life ver­ziu ori­gi­nál­nych sne­a­ke­rov, ktoré sa obja­vili vo filme, ale tento jeden pár dostal Michael J. Fox, ktorý ich nosil vo filme už skoro trid­sať rokov dozadu.

michal

Michael si skúša svoje nové tenisky v Jimmy Kim­mel show, foto: bgr.com

Ďal­šie plány, ktoré spo­loč­nosť Nike mala s touto tech­no­ló­giu bola rada teni­siek, v extrémne obme­dze­nom množ­stve. Pekný mar­ke­tin­gový trik. Určite by to nakoplo nie­koľko ľudí, aby dali za tenisky viac, než by si ty dal za zaria­de­nie na kto­rom si toto čítaš. Predsa len sa ale roz­hodli, že spra­via tenisky využí­va­júc tú istú tech­no­ló­giu ako má J. Fox, ale omnoho dostup­nej­šie pre verej­nosť, takže sa k ním môžeš dostať ty aj ja, čo je fakt super.

nike

foto: theverge.com

Takže vieme, že tenisky sa budú volať Hype­rA­dapt 1.0, budú samo­via­za­cie a Nike si ako jedinú pod­mienku, okrem platby samoz­rejme, kla­die, aby si bol súčas­ťou ich online fit­ness por­tálu Nike+. Spo­loč­nosť ďalej uvá­dza, že budú dostupné počas práz­dnin a na výber budú tri rôzne farby. Tieto sne­a­kers si ale podľa spo­loč­nosti vyža­dujú stále pri­veľa pozor­nosti, prídu im prí­liš manu­álne tým, že si ich utia­hnu­tie musíš regu­lo­vať pomo­cou tla­či­diel, takže plá­nom spo­loč­nosti Nike je, aby doká­zali vytvo­riť plne funkčný, plne auto­ma­tický model, ktorý poznáme z filmu, v kto­rom netreba okrem obu­tia nič rie­šiť. Dizaj­nér spo­loč­nosti, Tin­ker Hat­field, hovorí, že tenisky v neskor­ších mode­loch by mali samé “vycí­tiť”, či chceš alebo potre­bu­ješ pev­nej­šie utia­hnu­tie a pris­pô­so­biť sa.“To je to, kam mie­rime” dodáva Tin­ker.

Hyperadapt 2

foto: wired.uk.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sandiegouniontribune.com

Pridať komentár (0)