Nová štúdia dokazuje, čo je menej rizikovou alternatívou ku klasickým cigaretám

Linda Cebrová / 10. októbra 2018 / Zaujímavosti

  • Štú­dia po­tvr­dila, že za­tiaľ naj­lep­šou náh­ra­dou kla­sic­kých ci­ga­riet je ge­ne­rá­cia bez­dy­mo­vých pro­duk­tov
  • Je možné, že o faj­čení kla­sic­kých ci­ga­riet raz bu­deme roz­prá­vať ako o nie­čom, čoho sa nám po­da­rilo zba­viť
  • Zdá sa to­tiž, že bu­dúc­nos­ťou je uží­va­nie ta­baku po­mo­cou za­hrie­va­nia
  • Naj­nov­šia štú­dia do­ka­zuje, že pre faj­čia­rov ide o me­nej škod­livú al­ter­na­tívu, o ktorú sa oplatí zau­jí­mať
zdroj: IQOS
  • Štú­dia po­tvr­dila, že za­tiaľ naj­lep­šou náh­ra­dou kla­sic­kých ci­ga­riet je ge­ne­rá­cia bez­dy­mo­vých pro­duk­tov
  • Je možné, že o faj­čení kla­sic­kých ci­ga­riet raz bu­deme roz­prá­vať ako o nie­čom, čoho sa nám po­da­rilo zba­viť
  • Zdá sa to­tiž, že bu­dúc­nos­ťou je uží­va­nie ta­baku po­mo­cou za­hrie­va­nia
  • Naj­nov­šia štú­dia do­ka­zuje, že pre faj­čia­rov ide o me­nej škod­livú al­ter­na­tívu, o ktorú sa oplatí zau­jí­mať

Ni­ko­tí­nové žu­vačky, ná­plaste či elek­tro­nické ci­ga­rety pred­sta­vujú čias­točnú po­moc faj­čia­rom, ale do­po­siaľ žiadna z „bar­li­čiek“ uve­do­me­lých mi­lov­ní­kov ci­ga­riet hľa­da­jú­cich al­ter­na­tívy kla­sic­kého faj­če­nia ne­do­ká­zala vy­rie­šiť je­den ne­dos­ta­tok – ab­sen­ciu ta­baku. Ten ci­ga­re­tám dáva ich ne­za­me­ni­teľnú chuť a pre faj­čia­rov je pô­žit­kom, ako aj sú­čas­ťou zau­ží­va­ného ri­tu­álu faj­če­nia.

Ofi­ciálne šta­tis­tiky tvr­dia, že na Slo­ven­sku pra­vi­delne fajčí asi 1,2 mi­li­óna ľudí. Je možné, že o pár ro­kov do tejto šta­tis­tiky pri­budne aj ko­lónka uží­va­te­lia bez­dy­mo­vých al­ter­na­tív?

Predsa len, až tre­tina po­u­ží­va­te­ľov elek­tro­nic­kých ci­ga­riet tvrdí, že na ne pre­chá­dza, aby úplne skon­čili s faj­če­ním. Vy­plýva to z vý­skumu gréc­kych ved­cov (2016), ktorý usku­toč­nili na vzorke tak­mer 28 000 Euró­pa­nov.

Vý­voj sme­ruje k úpl­nej náh­rade ci­ga­riet

Do vý­voja al­ter­na­tív k ci­ga­re­tám sa za po­sledné roky in­ves­to­vali stovky mi­li­ó­nov eur. Niet sa čomu di­viť, faj­če­nie ne­za­padá do sú­čas­ného trendu zdra­vého ži­vot­ného štýlu. Po­zi­tív­nou sprá­vou je, že vďaka tvr­dému úsi­liu le­ká­rov a ved­cov máme už dnes mož­nosť na­hra­diť kla­sické ci­ga­rety. Ich sub­sti­tú­ciou má byť nová ge­ne­rá­cia bez­dy­mo­vých ta­ba­ko­vých vý­rob­kov, ktoré si na­šli ti­síce zás­tan­cov aj na Slo­ven­sku. U nás naj­zná­mej­ším pro­duk­tom z tejto ka­te­gó­rie je IQOS.

Aj keď v týchto pro­duk­toch sa­motný ta­bak zo­stáva za­cho­vaný, zá­sadne sa mení forma jeho uží­va­nia. Spa­ľo­va­nie na­hrá­dza za­hrie­va­nie. Po­stačí na to mi­nia­túrne za­hrie­va­cie za­ria­de­nie z ke­ra­miky a pla­tiny, a ba­té­ria po­há­ňa­júca na­hrie­vací pro­ces. Spo­ločne do­kážu kon­tro­lo­vane za­hrie­vať ta­bak na tep­lotu okolo 300 stup­ňov Cel­zia, a to na do­sta­točne dlhú dobu na to, aby po­skytli zá­ži­tok čo naj­viac po­dobný tra­dič­nému faj­če­niu ci­ga­riet.

Je nutné spo­me­núť, že aj na­priek vše­obecne roz­ší­re­nému ná­zoru, de­štrukčný vplyv faj­če­nia na zdra­vie ne­možno pri­pí­sať sa­mot­nému ta­baku. Prob­lé­mom je skôr pro­ces jeho spa­ľo­va­nia. Ci­ga­re­tový dym ob­sa­huje vyše 6 000 lá­tok, uvoľ­ne­ných pod vply­vom vy­so­kej tep­loty, z nich 1% je pre or­ga­niz­mus škod­li­vých a viac ako 50 má ra­ko­vi­not­vorné účinky.

Vý­sledky štú­die prek­va­pili kri­ti­kov

Naj­väč­šia spo­loč­nosť pô­so­biaca v ob­lasti bez­dy­mo­vých pro­duk­tov, Phi­lip Mor­ris In­ter­na­ti­onal (PMI), naj­nov­šie zve­rej­nila vý­sledky dlho oča­ká­va­nej šesť­me­sač­nej štú­die, ktorá má po­skyt­núť jed­no­značné od­po­vede na otázky nie­len ve­rej­nosti, ale aj ve­dec­kej obci. Ide pri­tom o his­to­ricky prvú kli­nickú štú­diu, v kto­rej sa priamo hod­notí po­ten­ciál zní­že­nia ri­zika v sú­vis­losti s bez­dy­mo­vým vý­rob­kom u osôb, ktoré naň pre­šli.

V štú­dii sa me­rala bio­lo­gická re­ak­cia osôb, ktoré pre­šli na bez­dy­mové al­ter­na­tívy po­čas 6 me­sia­cov, v po­rov­naní s oso­bami, ktoré aj na­ďa­lej faj­čili. Štú­dia pre­uká­zala, že po šies­tich me­sia­coch sa u osôb, ktoré uží­vali  IQOS, zlep­šilo 8 pa­ra­met­rov bio­lo­gic­kej re­ak­cie.

Sle­do­vané pa­ra­metre kli­nic­kého ri­zika sa spá­jajú s ocho­re­niami srdca či pľúc a po­krý­vajú via­ceré sú­stavy or­gá­nov, dráhy cho­rôb a bio­lo­gické me­cha­nizmy ako je zá­pal alebo oxi­dačný stres.

Che­mic­kými a fy­zi­kál­nymi me­ra­niami aero­sólu sa do­sved­čilo, že aero­sól v prí­pade IQOS ob­sa­huje v prie­mere o 90 – 95 % me­nej škod­li­vých lá­tok ako kla­sická ci­ga­reta. V sú­vis­losti s ri­zi­ko­vos­ťou IQOS za­ria­de­nia tak pri­búda i množ­stvo ne­zá­vis­lých štú­dií. K téme ,,heat not burn“ ich bolo do­te­raz pub­li­ko­va­ných cel­kovo 24. Za po­sled­ných 6 me­sia­cov boli vy­dané 4 vládne správy a 6 ne­zá­vis­lých ve­dec­kých pub­li­ká­cií. Štú­die po­chá­dzajú z Veľ­kej Bri­tá­nie, Ne­mecka, Ho­land­ska a USA.

V zá­ujme PMI je i lep­šia in­for­mo­va­nosť faj­čiar­skej ve­rej­nosti. Do­spelí faj­čiari a ich oko­lie by o al­ter­na­tí­vach mali byť in­for­mo­vaní ako o mož­nej lep­šej voľbe. IQOS sys­tém však ur­čite nie je ur­čený ne­faj­čia­rom a nie je to ani vý­ro­bok ur­čený na od­vy­ka­nie od faj­če­nia. Dá sa po­ve­dať, že je to al­ter­na­tíva bež­nej ci­ga­rety, ktorá by mala pri­ná­šať me­nej ri­zík nie­len pre sa­mot­ného faj­čiara, ale aj pre jeho oko­lie.

Vý­konný ria­di­teľ Phi­lip Mor­ris In­ter­na­ti­onal, An­dré Ca­lant­zo­pou­los, pred­sta­vuje ví­zie spo­loč­nosti: „Na­šou krát­ko­do­bou am­bí­ciou je, aby každý tretí spot­re­bi­teľ, čo zna­mená až 40 mi­li­ó­nov mu­žov a žien, ktorí faj­čia, pre­šiel do roku 2025 na lep­šie al­ter­na­tívy. Chceme sa do­stať do stavu, v kto­rom úplne pre­sta­neme pre­dá­vať ci­ga­rety.”

Roz­hodne však ne­možno tvr­diť, že ide o ne­jaké „zdrav­šie faj­če­nie“, pre­tože až bu­dúc­nosť ukáže, ako sa v praxi pre­javí dekla­ro­vaná zní­žená škod­li­vosť tohto druhu in­ha­lo­va­nia ni­ko­tínu. Aj sa­motný ni­ko­tín je to­tiž ne­bez­pečná ná­vy­ková látka. IQOS je lep­šia voľba ako bežné ci­ga­rety, ale nie je to bez­peč­nej­šia voľba. Preto stále platí, že naj­lep­ším kro­kom pre vlastné zdra­vie je úplne pre­stať uží­vať ta­ba­kové vý­robky, alebo s nimi vô­bec ne­za­čí­nať.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Phi­lip Mor­ris Slo­va­kia.

Pridať komentár (0)