Nové bio­pa­li­vo z odpa­do­vý­ch vôd zni­žu­je emi­sie až o 80 %

Miroslav Lukáč / 26. marca 2017 / Eko

zdroj: makesindiaclean.com/seat-mediacenter.com

Bio­pa­li­vá a alter­na­tív­ne pali­vá sú stá­le viac a viac dis­ku­to­va­nou témou spo­lu so solár­nym a elek­tric­kým poho­nom auto­mo­bi­lov. Myš­lien­ka a vyna­lo­že­né úsi­lie na vytvo­re­nie pali­va, kto­ré pro­du­ku­je výraz­ne menej emi­sií a ochrá­ni našu pla­né­tu si urči­te zaslú­ži obdiv a pod­po­ru.

SEAT a vodohospodárska spoločnosť Aqualia prišli s úžasným návrhom biopaliva, ktoré zníži znečisťovanie ovzdušia pochádzajúce z klasických palív. Aby sme získali biometán, je potrebné oddeliť vodu od usadenín a následne je nevyhnutné ošetrenie fermentáciou. Po čistiacom procese môže byť tento bioplyn použitý ako palivo. Podľa SEATu výroba a spaľovanie bioplynu produkuje až o 80% menej CO2  ako benzín.

zdroj foto: life-methamorphosis.eu

Cieľom projektu je zamerať sa na veľkokapacitnú produkciu prostredníctvom dvoch čistiarni odpadových vôd. Prototyp s názvom UMBRELLA bude zriadený v mestskej čistiarni odpadových vôd v Barcelone. Prototyp METHARGO vytvorí biometán pri manipulácií so zvieracím hnojom. Bioplyn vyrobený týmto spôsobom je možné využiť priamo v automobiloch alebo distribuovať prostredníctvom siete plynovodov.

Stredne veľká čistička odpadových vôd  je schopná denne vyprodukovať približne jeden milión litrov odpadových vôd, z ktorej by bolo možné vytvoriť približne 100 000 litrov biopaliva. Takéto množstvo biometánu by stačilo na pohon 150 vozidiel na vzdialenosť takmer 100 km denne.

zdroj foto: seat-mediacenter.com

SEAT poskytne vozidla na testovanie tohto biopaliva na vzdialenosť 120 000 km. Tento projekt financuje Európska Komisia spolu s ostatnými firmami podieľajúcimi sa na tomto projekte, ktoré sú Fomento de Construcciones y Contratas, Gas Natural, Katalánsky inštitút pre energiu a mesto Barcelona.

 

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)