Nové Lido a Lido Lagúna: Spo­ločne za kul­ti­vá­ciu petr­žal­ského náb­re­žia Dunaja

Zástupcovia iniciatív Lido lagúna a Nové lido / 2. júla 2016 / Zo Slovenska

V stredu 29. júna 2016 je do prog­ramu Mest­ského zastu­pi­teľ­stva Bra­ti­slavy zara­dený bod, ktorý sa bude zaobe­rať petí­ciou obča­nov za vytvo­re­nie mest­skej pláže na petr­žal­skom brehu Dunaja. Pozvaní sú zástup­co­via občian­skych zdru­žení, ktoré petí­ciu ini­ci­ovali a ich par­tne­rov — vodá­kov zastú­pe­ných Aso­ciá­ciou Bra­ti­slav­ských Vodác­kych Klu­bov.

Jedná sa o úze­mie nachá­dza­júce sa medzi bra­ti­slav­ským Sta­rým mos­tom a Prí­stav­ným mos­tom, pri­čom domi­nant­ným vlast­ní­kom pozem­kov v území je Hlavné mesto SR.

Obe ini­cia­tívy Lido Lagúna a Nové Lido rozp­rú­dili v uply­nu­lých mesia­coch dis­ku­siu vo verej­nosti za obnovu petr­žal­ského brehu Dunaja. Ich spo­loč­ným cie­ľom je skul­ti­vo­va­nie náb­rež­ného pries­toru tak, aby opä­tovne slú­žilo verej­nosti na šport a rekre­áciu. Práve s týmto záme­rom začali obe ini­cia­tívy spo­lu­pra­co­vať a na základe via­ce­rých spo­loč­ných roko­vaní sú pre­sved­čení, že pre úze­mie je možné nájsť také rie­še­nie, ktoré bude slú­žiť záujmu verej­nosti.

mapka

foto: Nove Lido/novelido.sk

Odborné tímy ini­cia­tív Lido Lagúna a Nové Lido sa zhodli na spo­loč­ných kva­li­tách tohto úze­mia, a preto navrhujú, aby pri rozp­ra­co­vaní budú­cej mož­nej podoby náb­rež­ného pries­toru boli do rie­še­nia zapra­co­vané jeho rôzne fun­kcie. Podľa ini­cia­tív by budúce petr­žal­ské náb­re­žie mohlo súčasne obsa­ho­vať mest­ský park pri Sta­rom moste, mest­skú pláž priamo na brehu Dunaja, lode­nice vodác­kych klu­bov, pries­tor pre prí­stav pre špor­tové a rekre­ačné pla­vidlá. Ini­cia­tívy súčasne rešpek­tujú zámer revi­ta­li­zo­vať Ovsišt­ské rameno Dunaja v jeho pôvod­nej trase a chrá­nené úze­mie Soví les.

Obe ini­cia­tívy vítajú pre­ja­vený záu­jem pri­má­tora a stra­te­gický cieľ mesta využiť úze­mie ako kul­ti­vo­vaný verejný pries­tor pre rekre­ačno-špor­tové akti­vity širo­kej verej­nosti na základe sko­or­di­no­va­nia záuj­mov via­ce­rých dot­knu­tých sub­jek­tov. Pri­má­tor Hl. mesta SR Bra­ti­slavy Ivo Nesrov­nal sa preto stre­tol s pred­kla­da­teľmi petí­cie – ini­cia­tí­vou Lido Lagúna. Na stret­nu­tie bol pri­zvaní aj zástupca archi­tek­tov ini­cia­tívy Nové Lido.

cmsSiteBoxPhoto_16448-11225

foto: Lido Laguna/archinfo.sk

Zástup­co­via Lido lagúna a Nové lido oce­ňujú pre­ja­vený záu­jem Pri­má­tora. Oča­ká­vajú, že magis­trát začne aktívne roko­va­nia so všet­kými dot­knu­tými stra­nami v danom území a sko­or­di­nuje všetky záujmy v tejto časti bra­ti­slav­ského náb­re­žia tak, aby sa čo naj­skôr uľah­čilo jeho využí­va­nie pre špor­to­va­nie a rekre­áciu verej­nosti.

Požia­davky petí­cie boli tiež pred­sta­vené Komi­sii územ­ného a stra­te­gic­kého plá­no­va­nia, život­ného pro­stre­dia a výstavby a Komi­sii pre škols­tvo, vzde­lá­va­nie a šport a zís­kali ich pod­poru.

zdroj: FB/Nove Lido, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk/novelido.sk

Pridať komentár (0)