Novo pred­sta­vené Apple Series 2 pri­ná­šajú kopu nových fun­kcii hlavne pre špor­tov­cov

Matej Bunček, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Na apple Key­note 2016 boli práve pred­sta­vené Apple Serie 2, ktoré pri­ná­šajú kopu nových fun­kcii, vrá­tane Watch OS 3. Hneď ako boli Apple Watch Gene­rá­cie 1, ktoré boli momen­tálne pre­me­no­vané na Series 1, uve­dené na trh, tak priam zde­vas­to­vali kon­ku­ren­ciu kedy sa do pol roka dostali na Top 3 reb­rí­ček najp­re­dá­va­nej­ších hodi­niek. Mohli sme s nimi robiť platby, dostá­vali sme noti­fi­ká­cie správ a Apple Watch sa stali naším Real Time diá­rom. To všetko ale vylep­šuje Watch OS 3 a Apple Watch Series 2. 

Watch OS 3

Ten pri­chá­dza s lep­ším mul­ti­tas­kin­gom, Stic­kermi, ktoré môžte pou­ží­vať v sprá­vach a celo­ob­ra­zov­ko­vých ani­má­ciách. Ďalej pri­chá­dza s apli­ká­ciou Bre­athe, pre­tože Apple verí, že je pre naše dobre sa raz za čas poriadne nadých­nuť a uvoľ­niť stress. Čo chce pomo­cou apli­ká­cie bre­athe dosiah­nuť. Ďalej má pri­bud­núť fun­kci­ona­lita, ktorá dovo­ľuje pomo­cou podrža­nia tla­čidla zavo­lať na núdzovú linku do troch sekúnd.

Apple Watch Series 2

Tie pri­chá­dzajú s tra­dič­ným dizaj­nom, no čo sa zme­nilo je to, že pri­chá­dza kera­mické telo. V tom bude ukrytý o 50% rých­lejší dvoj­jad­rový pro­ces­sor, a dva krát lep­šia gra­fická karta. Apli­ká­cia Night Sky, ktorá bude sní­mať oblohu v noci na 60 FPS a uka­zo­vať súhviez­dia tiež poteší no naj­väč­šieho Updatu sa doč­kal disp­lay, ktorý bude dva krát jas­nejší ako aký­koľ­vek iný disp­lay od Apple. Apple Watch sa tak­tiež doč­kalo zabu­do­va­ného GPS a veľ­kou novin­kou, bude turis­tický sprie­vodca, ktorý vám vypíše najb­liž­šie poho­rie, jeho výšku a infor­má­cie, alebo na požia­da­nie Vám povie infor­má­cie o Vami zvo­le­nom pohorí. Apple Watch Series 2 budú robené ako tra­dične z Hlin­níku ale pri­budne už spo­mí­naný kera­mický model a modný závis­láci si prídu na svoje vďaka novým kožen­ným náram­kom.

Zdroj: vox.com

foto: vox.com

Obrov­ským sko­kom je aj vodo­tes­nosť do hĺbky 50 met­rov a vylep­šený repro­duk­tor, ktorý hneď ako sa dostane na povrch vypustí vodu v ňom, aby mohol hrať stále kva­litne. Apple tak­tiež vie, že Bežci si Apple Watch veľmi obľú­bili, tak začal spo­lu­pra­co­vať s Nike aby ich ešte zdo­ko­na­lili. Pri­chá­dzajú teda aj Apple Watch Nike+ Edi­tion, dostupné v 4 far­bách. Tie budú sle­do­vať vašu telesnú akti­vitu a Nike sa roz­ho­dol, že každú Nedelu Vás pozve na beh s komu­ni­tou. Tak­tiež vyrie­šil aj moti­vá­ciu, kedy všetci poznáme výho­vorku, že je zlé poča­sie alebo nemáte na to čas. Toto Apple vyrie­šil tak, že každý deň sa Vám ukáže koľko dní ste nebe­hali ale aj aktu­álne poča­sie aby ste sa nemali na čo vyho­vo­riť.

Apple Watch Series 2 tak prišli s mno­hými vylep­še­niami a cenovku nasta­vili na 360€ a Pre­dob­jed­návky budú spus­tené 9.9.2016. Watch OS 3 bude dostupný už 16.9.2016.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: for­bes

Pridať komentár (0)