Novo pred­sta­ve­né App­le Series 2 pri­ná­ša­jú kopu nových fun­kcii hlav­ne pre špor­tov­cov

Matej Bunček, thinkapple.sk / 7. septembra 2016 / Tech a inovácie

Na app­le Key­no­te 2016 boli prá­ve pred­sta­ve­né App­le Serie 2, kto­ré pri­ná­ša­jú kopu nových fun­kcii, vrá­ta­ne Watch OS 3. Hneď ako boli App­le Watch Gene­rá­cie 1, kto­ré boli momen­tál­ne pre­me­no­va­né na Series 1, uve­de­né na trh, tak priam zde­vas­to­va­li kon­ku­ren­ciu kedy sa do pol roka dosta­li na Top 3 reb­rí­ček najp­re­dá­va­nej­ších hodi­niek. Moh­li sme s nimi robiť plat­by, dostá­va­li sme noti­fi­ká­cie správ a App­le Watch sa sta­li naším Real Time diá­rom. To všet­ko ale vylep­šu­je Watch OS 3 a App­le Watch Series 2. 

Watch OS 3

Ten pri­chá­dza s lep­ším mul­ti­tas­kin­gom, Stic­ker­mi, kto­ré môž­te pou­ží­vať v sprá­vach a celo­ob­ra­zov­ko­vých ani­má­ciách. Ďalej pri­chá­dza s apli­ká­ci­ou Bre­at­he, pre­to­že App­le verí, že je pre naše dob­re sa raz za čas poriad­ne nadých­nuť a uvoľ­niť stress. Čo chce pomo­cou apli­ká­cie bre­at­he dosiah­nuť. Ďalej má pri­bud­núť fun­kci­ona­li­ta, kto­rá dovo­ľu­je pomo­cou podrža­nia tla­čid­la zavo­lať na núdzo­vú lin­ku do troch sekúnd.

App­le Watch Series 2

Tie pri­chá­dza­jú s tra­dič­ným dizaj­nom, no čo sa zme­ni­lo je to, že pri­chá­dza kera­mic­ké telo. V tom bude ukry­tý o 50% rých­lej­ší dvoj­jad­ro­vý pro­ces­sor, a dva krát lep­šia gra­fic­ká kar­ta. Apli­ká­cia Night Sky, kto­rá bude sní­mať oblo­hu v noci na 60 FPS a uka­zo­vať súhviez­dia tiež pote­ší no naj­väč­šie­ho Upda­tu sa doč­kal disp­lay, kto­rý bude dva krát jas­nej­ší ako aký­koľ­vek iný disp­lay od App­le. App­le Watch sa tak­tiež doč­ka­lo zabu­do­va­né­ho GPS a veľ­kou novin­kou, bude turis­tic­ký sprie­vod­ca, kto­rý vám vypí­še najb­liž­šie poho­rie, jeho výš­ku a infor­má­cie, ale­bo na požia­da­nie Vám povie infor­má­cie o Vami zvo­le­nom poho­rí. App­le Watch Series 2 budú robe­né ako tra­dič­ne z Hlin­ní­ku ale pri­bud­ne už spo­mí­na­ný kera­mic­ký model a mod­ný závis­lá­ci si prí­du na svo­je vďa­ka novým kožen­ným náram­kom.

Zdroj: vox.com

foto: vox.com

Obrov­ským sko­kom je aj vodo­tes­nosť do hĺb­ky 50 met­rov a vylep­še­ný repro­duk­tor, kto­rý hneď ako sa dosta­ne na povrch vypus­tí vodu v ňom, aby mohol hrať stá­le kva­lit­ne. App­le tak­tiež vie, že Bež­ci si App­le Watch veľ­mi obľú­bi­li, tak začal spo­lu­pra­co­vať s Nike aby ich ešte zdo­ko­na­li­li. Pri­chá­dza­jú teda aj App­le Watch Nike+ Edi­ti­on, dostup­né v 4 far­bách. Tie budú sle­do­vať vašu teles­nú akti­vi­tu a Nike sa roz­ho­dol, že kaž­dú Nede­lu Vás pozve na beh s komu­ni­tou. Tak­tiež vyrie­šil aj moti­vá­ciu, kedy všet­ci pozná­me výho­vor­ku, že je zlé poča­sie ale­bo nemá­te na to čas. Toto App­le vyrie­šil tak, že kaž­dý deň sa Vám uká­že koľ­ko dní ste nebe­ha­li ale aj aktu­ál­ne poča­sie aby ste sa nema­li na čo vyho­vo­riť.

App­le Watch Series 2 tak priš­li s mno­hý­mi vylep­še­nia­mi a cenov­ku nasta­vi­li na 360€ a Pre­dob­jed­náv­ky budú spus­te­né 9.9.2016. Watch OS 3 bude dostup­ný už 16.9.2016.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: for­bes

Pridať komentár (0)