Novú fun­kciu Face­bo­oku už ľudia zne­uži­li na pre­daj zvie­rat či drog

Marianna Mikešová / 4. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pro­stred­níc­tvom fun­kcie slú­žia­cej na pre­daj a kúpu tova­ru bude môcť Face­bo­ok kon­ku­ro­vať obchod­ným por­tá­lom.

Nie je žiad­nou novin­kou, že mili­ó­ny ľudí pou­ží­va­jú Face­bo­ok okrem komu­ni­ká­cie aj pre pre­daj, kúpu ale­bo výme­nu rôz­nych vecí od výmys­lu sve­ta. Dote­raz na to využí­va­li svo­je osob­né pro­fi­ly a face­bo­oko­vé sku­pi­ny. Vývo­já­ri z Face­bo­oku však koneč­ne zare­a­go­va­li a roz­hod­li sa im túto čin­nosť uľah­čiť. V pon­de­lok v mobil­nej apli­ká­cii spus­ti­li novú fun­kciu s náz­vom Mar­ketp­la­ce, kto­rou vraj Face­bo­ok bude môcť kon­ku­ro­vať por­tá­lom eBay či Craig­list. Fun­go­vať má ako veľ­ká vir­tu­ál­na trž­ni­ca.

facebook-marketplace-001

Už teraz sa však v Mar­ketp­la­ce vyskyt­li inze­rá­ty, kto­ré vidi­teľ­ne poru­šu­jú pra­vid­lá Face­bo­oku. Obja­vi­lo sa množ­stvo ponúk na pre­daj zvie­rat ako sú hady, ryby a mlá­ďa­tá jež­kov, ale tiež drog či pra­cov­ných a sexu­ál­nych slu­žieb. Hovor­ky­ňa spo­loč­nos­ti sa k tomu odmiet­la vyjad­riť s pou­ká­za­ním na výslov­ný zákaz ponú­ka­nia takých­to pro­duk­tov a slu­žieb. Reak­ci­ou Face­bo­oku bude samoz­rej­me vyhľa­da­nie a zma­za­nie všet­kých prís­pev­kov poru­šu­jú­cich pra­vid­lá. To zna­me­ná, žiad­ne zbra­ne, zvie­ra­tá, nele­gál­ne dro­gy a nele­gál­ne služ­by.

ct2zmx-weaetph8

Fun­kciu s rov­na­kým náz­vom už Face­bo­ok otes­to­val v roku 2007, no neuchy­ti­la sa. Teraz oči­vid­ne dúfa v opak. Jej pou­ži­tie je jed­no­du­ché a pre­daj fun­gu­je pro­stred­níc­tvom pre­po­je­nia pre­daj­cu a kupu­jú­ce­ho cez Mes­sen­ger. Služ­ba umož­ňu­je pre­ze­ra­nie ponúk pomo­cou rôz­nych kate­gó­rií, ako naprí­klad elek­tro­ni­ka či náby­tok. Mar­ketp­la­ce bohu­žiaľ nepo­nú­ka mož­nosť plat­by v rám­ci apli­ká­cie, tú je potreb­né zre­a­li­zo­vať inou ces­tou. Samoz­rej­mos­ťou je tiež vyhľa­dá­va­nie a zadá­va­nie ponúk pod­ľa mies­ta byd­lis­ka, kupu­jú­ci si tak môže pre­ze­rať inze­rá­ty vo svo­jom bez­pro­stred­nom oko­lí. V apli­ká­cii pre Andro­id a iOS nechý­ba samos­tat­ná iko­na tej­to fun­kcie.

Nová fun­kcia by už mala byť dostup­ná všet­kým plno­le­tým oby­va­te­ľom USA, UK, Nové­ho Zélan­du a Aus­trá­lie. Plán pre spus­te­nie v ďal­ších kra­ji­nách zatiaľ fir­ma nezve­rej­ni­la.

zdroj člán­ku a foto­gra­fií: businessinsider.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: bloomberg.com

Pridať komentár (0)