Novú fun­kciu Face­bo­oku už ľudia zne­užili na pre­daj zvie­rat či drog

Marianna Mikešová / 4. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pro­stred­níc­tvom fun­kcie slú­žia­cej na pre­daj a kúpu tovaru bude môcť Face­book kon­ku­ro­vať obchod­ným por­tá­lom.

Nie je žiad­nou novin­kou, že mili­óny ľudí pou­ží­vajú Face­book okrem komu­ni­ká­cie aj pre pre­daj, kúpu alebo výmenu rôz­nych vecí od výmyslu sveta. Dote­raz na to využí­vali svoje osobné pro­fily a face­bo­okové sku­piny. Vývo­jári z Face­bo­oku však konečne zare­a­go­vali a roz­hodli sa im túto čin­nosť uľah­čiť. V pon­de­lok v mobil­nej apli­ká­cii spus­tili novú fun­kciu s náz­vom Mar­ketp­lace, kto­rou vraj Face­book bude môcť kon­ku­ro­vať por­tá­lom eBay či Craig­list. Fun­go­vať má ako veľká vir­tu­álna trž­nica.

facebook-marketplace-001

Už teraz sa však v Mar­ketp­lace vyskytli inze­ráty, ktoré vidi­teľne poru­šujú pra­vidlá Face­bo­oku. Obja­vilo sa množ­stvo ponúk na pre­daj zvie­rat ako sú hady, ryby a mlá­ďatá jež­kov, ale tiež drog či pra­cov­ných a sexu­ál­nych slu­žieb. Hovor­kyňa spo­loč­nosti sa k tomu odmietla vyjad­riť s pou­ká­za­ním na výslovný zákaz ponú­ka­nia takýchto pro­duk­tov a slu­žieb. Reak­ciou Face­bo­oku bude samoz­rejme vyhľa­da­nie a zma­za­nie všet­kých prís­pev­kov poru­šu­jú­cich pra­vidlá. To zna­mená, žiadne zbrane, zvie­ratá, nele­gálne drogy a nele­gálne služby.

ct2zmx-weaetph8

Fun­kciu s rov­na­kým náz­vom už Face­book otes­to­val v roku 2007, no neuchy­tila sa. Teraz oči­vidne dúfa v opak. Jej pou­ži­tie je jed­no­du­ché a pre­daj fun­guje pro­stred­níc­tvom pre­po­je­nia pre­dajcu a kupu­jú­ceho cez Mes­sen­ger. Služba umož­ňuje pre­ze­ra­nie ponúk pomo­cou rôz­nych kate­gó­rií, ako naprí­klad elek­tro­nika či náby­tok. Mar­ketp­lace bohu­žiaľ nepo­núka mož­nosť platby v rámci apli­ká­cie, tú je potrebné zre­a­li­zo­vať inou ces­tou. Samoz­rej­mos­ťou je tiež vyhľa­dá­va­nie a zadá­va­nie ponúk podľa miesta byd­liska, kupu­júci si tak môže pre­ze­rať inze­ráty vo svo­jom bez­pro­stred­nom okolí. V apli­ká­cii pre Android a iOS nechýba samos­tatná ikona tejto fun­kcie.

Nová fun­kcia by už mala byť dostupná všet­kým plno­le­tým oby­va­te­ľom USA, UK, Nového Zélandu a Aus­trá­lie. Plán pre spus­te­nie v ďal­ších kra­ji­nách zatiaľ firma nezve­rej­nila.

zdroj článku a foto­gra­fií: businessinsider.comzdroj titul­nej foto­gra­fie: bloomberg.com

Pridať komentár (0)