Nový digi­tál­ny coach MOOV

Mirka Čechová / 11. júna 2014 / Tech a inovácie

Mys­lím, že kaž­dý, kto sa venu­je špor­tu, už mini­mál­ne počul ale­bo pou­žil nie­kto­rú z veľ­ké­ho množ­stva apli­ká­cií pre špor­tov­cov — fit­nes trac­ke­rov. MOOV je fit­nes trac­ker navr­hnu­tý tak, aby ponú­kal tré­ner­skú spät­nú väz­bu v reál­nom čase pou­ži­tím mobil­nej apli­ká­cie.

MOOV je ten­ký, okrúh­ly disk, kto­rý sa líši od iných trac­ke­rov tým, že obsa­hu­je nie­len akce­le­ro­me­ter, ale aj gyro­skop a mag­ne­to­me­ter. To umož­ňu­je, aby vaše reál­ne 3D pohy­by boli pres­ne zre­kon­štru­ova­né v digi­tál­nom pries­to­re. Je dodá­va­ný s pop­ru­hom, kto­rý mož­no umiest­ňo­vať v závis­los­ti od špor­tu, kto­rý vyko­ná­va­te. Má zabu­do­va­né Blu­e­to­oth rádio pre komu­ni­ká­ciu so smart­fón­mi, vsta­va­nú baté­riu a dodá­va­ný je s USB nabí­jač­kou. Mož­no s ním plá­vať, ale nie potá­pať sa.

Ako to fun­gu­je

Pri­pni­te ho do pop­ru­hu a spus­ti­te apli­ká­ciu. Môže­te si vybrať rôz­ne prog­ra­my, pod­ľa toho, na akých zruč­nos­tiach chce­te pop­ra­co­vať. V zákla­de budú dostup­né špor­ty ako beh, plá­va­nie, car­dio box či silo­vé cvi­če­nia s vlast­nou váhou.

Pre bežec­kých pro­fe­si­oná­lov je dostup­né množ­stvo pokro­či­lých ana­ly­tic­kých dát, pre­to pre nich pred­sta­vu­je pre­lo­mo­vé rie­še­nie. Pred­tým bolo potreb­né pre pod­rob­nej­šiu ana­ly­ti­ku pou­žiť kame­ru a pre zís­ka­nie väč­šie­ho množ­stva dát bežať na bežia­com páse. S MOOV sa dajú ana­ly­zo­vať dáta kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

Ďal­ším pod­po­ro­va­ným reži­mom bude Car­dio Box. MOOV umiest­ne­ný na zápäs­tí vás tré­nu­je v reál­nom čase bez potre­by videa, povzbu­dzu­je k zvý­še­niu rých­los­ti ale­bo zme­ne uhla úde­rov a dá vám vedieť, keď sa vám to poda­rí. V nie­kto­rých ohľa­doch môže byť MOOV sku­toč­ne lep­ší ako fyzic­ký tré­ner, pre­to­že spät­nú väz­bu dostá­va­te po kaž­dom úde­re a po kon­ci cvi­če­nia aj pod­rob­ný roz­pis toho, čo ste uro­bi­li správ­ne a čo bolo zlé.

Ďal­šie reži­my sú plá­va­nie, cyk­lis­ti­ka, teles­né cvi­če­nie (sko­ky, kli­ky, vzpo­ry atď.) a vše­obec­ný fit­nes trac­ker. Pri plá­va­ní samoz­rej­me nebu­de­te mať kou­čo­va­nie v reál­nom čase (pokiaľ nemá­te vodo­tes­né slú­chad­lá), ale ako­náh­le sa dosta­ne­te von z bazé­na, prí­stroj sa bude synch­ro­ni­zo­vať s vašim smart­fó­nom a dá vám pod­rob­né dáta (účin­nosť, kaden­cia, počet dĺžok atď).

Ponu­ka rôz­nych špor­tov sa bude postup­ne roz­ši­ro­vať. Už teraz sa plá­nu­je naprí­klad yoga ale­bo golf.

Výskum a vývoj

MOOV vytvo­ril Niko­la Hu, Meng Li a Tony Yuan. Hu bol pred­tým inži­nie­rom v spo­loč­nos­ti App­le a pra­co­val aj na Halo sérii Xbo­xu pre Bun­gie Stu­di­os. Trac­ker bol navr­hnu­tý v spo­lu­prá­ci s desiat­ka­mi bež­cov, pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov a tré­ne­rov za pou­ži­tia výsku­mu Ire­ne Davis z Har­vard­skej uni­ver­zi­ty a Har­ri­so­na Cro­well z US Army Rese­arch Labo­ra­to­ry. Pra­co­va­li tiež s výskum­ník­mi na Pre­sved­či­vé tech­no­ló­gie a Ergo­nó­miu zo Stand­ford­skej uni­ver­zi­ty, s tré­ner­mi boxu, silo­vých a váho­vých cvi­če­ní ako aj Golds Gym s cie­ľom určiť ide­ál­nu for­mu, rých­losť kro­ku, kaden­ciu a podob­ne.

V blíz­kej budúc­nos­ti plá­nu­jú vývo­ja­ri uvoľ­niť soft­wa­re deve­lop­ment kit (SDK), aby moh­li aj iní pre­skú­mať mož­nos­ti vytvo­re­nia apli­ká­cií zalo­že­ných na špe­ciál­nych pohy­boch — naprí­klad hra­nie hier ale­bo kon­tro­lo­va­nie osvet­le­nia domác­nos­ti.

Ako ho zís­kať

Začiat­kom roka začal MOOV svo­ju cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň v podob­ne pre­dob­jed­ná­vok na svo­jich inter­ne­to­vých strán­kach. Ak si objed­ná­te MOOV cez tie­to pre­dob­jed­náv­ky, môže­te ho zís­kať za nie­čo vyše 60 dolá­rov, malo­bo­chod­ná cena by potom mala byť 120 dolá­rov. Ofi­ciál­ny dátum doru­če­nia je “toto leto”. Na začia­tok bude dostup­ný len pre iOS a násled­ne po pri­bliž­ne troch mesia­coch aj pre Andro­id zaria­de­nia.

Zdroj: moov.cc, gizmodo.com

Pridať komentár (0)