Nový digi­tálny coach MOOV

Mirka Čechová / 11. júna 2014 / Tech a inovácie

Mys­lím, že každý, kto sa venuje športu, už mini­málne počul alebo pou­žil nie­ktorú z veľ­kého množ­stva apli­ká­cií pre špor­tov­cov — fit­nes trac­ke­rov. MOOV je fit­nes trac­ker navr­hnutý tak, aby ponú­kal tré­ner­skú spätnú väzbu v reál­nom čase pou­ži­tím mobil­nej apli­ká­cie.

MOOV je tenký, okrúhly disk, ktorý sa líši od iných trac­ke­rov tým, že obsa­huje nie­len akce­le­ro­me­ter, ale aj gyro­skop a mag­ne­to­me­ter. To umož­ňuje, aby vaše reálne 3D pohyby boli presne zre­kon­štru­ované v digi­tál­nom pries­tore. Je dodá­vaný s pop­ru­hom, ktorý možno umiest­ňo­vať v závis­losti od športu, ktorý vyko­ná­vate. Má zabu­do­vané Blu­e­to­oth rádio pre komu­ni­ká­ciu so smart­fónmi, vsta­vanú baté­riu a dodá­vaný je s USB nabí­jač­kou. Možno s ním plá­vať, ale nie potá­pať sa.

Ako to fun­guje

Pri­pnite ho do pop­ruhu a spus­tite apli­ká­ciu. Môžete si vybrať rôzne prog­ramy, podľa toho, na akých zruč­nos­tiach chcete pop­ra­co­vať. V základe budú dostupné športy ako beh, plá­va­nie, car­dio box či silové cvi­če­nia s vlast­nou váhou.

Pre bežec­kých pro­fe­si­oná­lov je dostupné množ­stvo pokro­či­lých ana­ly­tic­kých dát, preto pre nich pred­sta­vuje pre­lo­mové rie­še­nie. Pred­tým bolo potrebné pre pod­rob­nej­šiu ana­ly­tiku pou­žiť kameru a pre zís­ka­nie väč­šieho množ­stva dát bežať na bežia­com páse. S MOOV sa dajú ana­ly­zo­vať dáta kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek.

Ďal­ším pod­po­ro­va­ným reži­mom bude Car­dio Box. MOOV umiest­nený na zápästí vás tré­nuje v reál­nom čase bez potreby videa, povzbu­dzuje k zvý­še­niu rých­losti alebo zmene uhla úde­rov a dá vám vedieť, keď sa vám to podarí. V nie­kto­rých ohľa­doch môže byť MOOV sku­točne lepší ako fyzický tré­ner, pre­tože spätnú väzbu dostá­vate po kaž­dom údere a po konci cvi­če­nia aj pod­robný roz­pis toho, čo ste uro­bili správne a čo bolo zlé.

Ďal­šie režimy sú plá­va­nie, cyk­lis­tika, telesné cvi­če­nie (skoky, kliky, vzpory atď.) a vše­obecný fit­nes trac­ker. Pri plá­vaní samoz­rejme nebu­dete mať kou­čo­va­nie v reál­nom čase (pokiaľ nemáte vodo­tesné slú­chadlá), ale ako­náhle sa dosta­nete von z bazéna, prí­stroj sa bude synch­ro­ni­zo­vať s vašim smart­fó­nom a dá vám pod­robné dáta (účin­nosť, kaden­cia, počet dĺžok atď).

Ponuka rôz­nych špor­tov sa bude postupne roz­ši­ro­vať. Už teraz sa plá­nuje naprí­klad yoga alebo golf.

Výskum a vývoj

MOOV vytvo­ril Nikola Hu, Meng Li a Tony Yuan. Hu bol pred­tým inži­nie­rom v spo­loč­nosti Apple a pra­co­val aj na Halo sérii Xboxu pre Bun­gie Stu­dios. Trac­ker bol navr­hnutý v spo­lu­práci s desiat­kami bež­cov, pro­fe­si­onál­nych špor­tov­cov a tré­ne­rov za pou­ži­tia výskumu Irene Davis z Har­vard­skej uni­ver­zity a Har­ri­sona Cro­well z US Army Rese­arch Labo­ra­tory. Pra­co­vali tiež s výskum­níkmi na Pre­sved­čivé tech­no­ló­gie a Ergo­nó­miu zo Stand­ford­skej uni­ver­zity, s tré­nermi boxu, silo­vých a váho­vých cvi­čení ako aj Golds Gym s cie­ľom určiť ide­álnu formu, rých­losť kroku, kaden­ciu a podobne.

V blíz­kej budúc­nosti plá­nujú vývo­jari uvoľ­niť soft­ware deve­lop­ment kit (SDK), aby mohli aj iní pre­skú­mať mož­nosti vytvo­re­nia apli­ká­cií zalo­že­ných na špe­ciál­nych pohy­boch — naprí­klad hra­nie hier alebo kon­tro­lo­va­nie osvet­le­nia domác­nosti.

Ako ho zís­kať

Začiat­kom roka začal MOOV svoju cro­wd­fun­din­govú kam­paň v podobne pre­dob­jed­ná­vok na svo­jich inter­ne­to­vých strán­kach. Ak si objed­náte MOOV cez tieto pre­dob­jed­návky, môžete ho zís­kať za niečo vyše 60 dolá­rov, malo­bo­chodná cena by potom mala byť 120 dolá­rov. Ofi­ciálny dátum doru­če­nia je “toto leto”. Na začia­tok bude dostupný len pre iOS a následne po pri­bližne troch mesia­coch aj pre Android zaria­de­nia.

Zdroj: moov.cc, gizmodo.com

Pridať komentár (0)