Nový Land Rover Dis­co­very je pri­pra­vený do kaž­dého terénu

Dárius Polák / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Zbaľ si svoje veci a vyces­tuj do sveta s novým Dis­co­very ako pán!

Land Rover Dis­co­very sa vra­cia nas­päť na cesty a vyzerá fan­tas­ticky. Názov Land Rover Dis­co­very bol v roku 2004 nešťastne pocho­vaný v pros­pech nein­špi­ru­jú­cich náz­vov “LR3” a “LR4” (za čo môžeme byť vďačný kvôli zlej kva­lite spo­je­nou s náz­vom Dis­co­very). Nové modely však pokra­čo­vali v základ­nom trende, ktorý sa modelu poda­rilo usta­no­viť: sedem miest, fan­tas­tické pohľady a off-road schop­nosti určené na obja­vo­va­nie.

Nový Land Rover Dis­co­very bol odha­lený na tohto-týž­dňo­vom Paris Auto Show. Cena začína na sume 49 990 dolá­rov (52 000 eur) a na pre­daj bude dostupný v polo­vici nasle­du­jú­ceho roka 2017. Tento model bude vyba­vený vše­mož­nými fun­kciami, ako napr. schop­nosť zlo­žiť dve zadné sedadlá pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie na smart­fóne. Prečo by však nie­kto túto fun­kciu potre­bo­val? To nevieme.

1

Hli­ní­ková kon­štruk­cia pomohla zho­diť 1 000 libier (453 kg) z pred­chá­dza­jú­ceho modelu LR4, vďaka čomu sa výkon­nosť auta zvý­šila na ceste i mimo nej. Vozidlo bude mať deväť USB por­tov, šesť 12-vol­to­vých nabí­ja­cích zásu­viek a Wi-Fi hots­pot. Všetky tri rady seda­diel budú vyba­vené vyhrie­va­nými kres­lami, pri­čom prvé dve rady seda­diel budú mať i vlastnú klímu a pre pasa­žie­rov na pred­ných sedad­lách budú v ponuke i masážne kreslá.

Chcel by si si zobrať na cestu svoj bicy­kel, zájsť so svo­jim Dis­co­very na pláž alebo pri park a išiel si zašpor­to­vať? Žiadny prob­lém. Land Rover vytvo­ril nára­mok s náz­vom “Acti­vity Key,” ktorý umož­ňuje auto uzam­knúť, zatiaľ čo ty sa venu­ješ špor­to­va­niu. Samotný Land Rover odpo­rúča šofé­rom nasa­diť si tento nára­mok a mať ho na ruke nasa­dený pri von­kaj­ších fyzic­kých akti­vi­tách ako je beha­nie, plá­va­nie alebo bicyk­lo­va­nie. Je to uži­toč­nej­šie, ako všade behať s kľú­čom a stra­cho­vať sa, či ho náho­dou nestra­tíš.

2

Čo sa týka výbavy, pod kapo­tou sa nachá­dzajú štvor­val­cové motory z radu Inge­nium — dvoj­lit­rové tur­bo­die­sely vo ver­zii Td4 (132 kW / 180 k) a Sd4 (177 kW / 240 k). K dis­po­zí­cii bude aj naf­tový V6 agre­gát Td6 s výko­nom 190 kW / 258 koní a 600 N.m a ben­zí­nový 3,0 liter Si6 s výko­nom 250 kW / 340 koní a 450 N.m.

Pokiaľ chceš obja­vo­vať svet na šty­roch kole­sách, toto auto je pre teba.

32625242322212019181716151413121110987654

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)