Nový Mac­Bo­ok: ešte nie je ani von­ku a ľudia sa už sťa­žu­jú

Róbert Hallon: svetapple.sk / 22. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la nový počí­tač, kto­rý dostal ozna­če­nie po dáv­no zabud­nu­tej rade, Mac­Bo­ok. Toto zaria­de­nie vyze­rá naozaj špič­ko­vo a v pod­sta­te ide o nepria­me­ho nástup­cu mode­lo­vej rady Air. Kaž­do­pád­ne má nie­koľ­ko múch a ľudia po celom sve­te nie sú spo­koj­ní s tým­to zaria­de­ním.

Sto ľudí, sto chu­tí!

Kaž­dé­mu sa môže páčiť nie­čo iné. Nie­kto zapla­tí 1300€ za “nadu­pa­nú” zosta­vu, s neuve­ri­teľ­ným výko­nom a ope­rač­ným sys­té­mom Win­do­ws 8, nie­kto rad­šej za malý ultra­bo­ok od spo­loč­nos­ti App­le. Po celom sve­te môže­me v súčas­nos­ti počuť nepek­né vyjad­re­nia na adre­su men­šie­ho 12″ Mac­Bo­oku s reti­na disp­le­jom, keď­že sa jed­ná o zaria­de­nie pomer­ne dra­hé a jeho výkon tak­tiež nie je nič moc. Kaž­do­pád­ne je tu vôbec pries­tor na podob­né “hej­ty”? Veď je to to isté ako pri iPho­ne!

Áno neob­sa­hu­je konek­to­ry, v základ­nej zosta­ve má výkon len 1,1Ghz atď… Toto sú pre nie­ko­ho veľ­mi kľú­čo­vé para­met­re, no nie­kto ich vôbec nebe­rie do úva­hy. Jed­no­du­cho si Mac­Bo­ok kúpi pre­to, aby mal sta­bi­li­tu a záru­ku rých­le­ho zaria­de­nia. Je jas­né, že vzhľa­dom na to, aká je v počí­ta­či gra­fic­ká kar­ta a naj­mä na to, že neob­sa­hu­je ven­ti­lá­tor, na ňom nebu­de­te môcť hrať naj­ná­roč­nej­šie hry a ani stri­hať 4K video.

Nový Mac­Bo­ok je jed­no­du­cho pri­már­ne urče­ný na zába­vu podob­ne ako iPad či iPho­ne a aj keď je jeho cenov­ka vyš­šia, urči­te sto­jí za to. Jeho roz­me­ry sú totiž tak­mer neuve­ri­teľ­né a s váhou pod jeden kilo­gram ide o ultra ľah­ký počí­tač. Mac­Bo­ok 12″ s reti­na disp­le­jom jed­no­du­cho nie je pre kaž­dé­ho. Nie je pre ľudí, kto­rí potre­bu­jú od počí­ta­ča vyso­ký výkon (tí si rad­šej kúpia Mac­Bo­ok Pro s Reti­na disp­le­jom). Je pre ľudí, kto­rí pra­cu­jú na svo­jom počí­ta­či, den­ne odo­sie­la­jú množ­stvo e-mai­lov, no a samoz­rej­me beha­jú po inter­ne­te. Či sa vám to teda páči ale­bo nie, ten­to počí­tač je vo svo­jej pod­sta­te jed­no­du­cho skve­lý, no ako sme už písa­li vyš­šie, pokiaľ sa vám nepá­či, urči­te nie ste jedi­ní.

Nový Mac­Bo­ok jed­no­du­cho nie je pre kaž­dé­ho!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)