Nový Mac­Book: ešte nie je ani vonku a ľudia sa už sťa­žujú

Róbert Hallon: svetapple.sk / 22. marca 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple pred­sta­vila nový počí­tač, ktorý dostal ozna­če­nie po dávno zabud­nu­tej rade, Mac­Book. Toto zaria­de­nie vyzerá naozaj špič­kovo a v pod­state ide o nepria­meho nástupcu mode­lo­vej rady Air. Kaž­do­pádne má nie­koľko múch a ľudia po celom svete nie sú spo­kojní s týmto zaria­de­ním.

Sto ľudí, sto chutí!

Kaž­dému sa môže páčiť niečo iné. Nie­kto zaplatí 1300€ za “nadu­panú” zostavu, s neuve­ri­teľ­ným výko­nom a ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8, nie­kto rad­šej za malý ultra­book od spo­loč­nosti Apple. Po celom svete môžeme v súčas­nosti počuť nepekné vyjad­re­nia na adresu men­šieho 12″ Mac­Bo­oku s retina disp­le­jom, keďže sa jedná o zaria­de­nie pomerne drahé a jeho výkon tak­tiež nie je nič moc. Kaž­do­pádne je tu vôbec pries­tor na podobné “hejty”? Veď je to to isté ako pri iPhone!

Áno neob­sa­huje konek­tory, v základ­nej zostave má výkon len 1,1Ghz atď… Toto sú pre nie­koho veľmi kľú­čové para­metre, no nie­kto ich vôbec nebe­rie do úvahy. Jed­no­du­cho si Mac­Book kúpi preto, aby mal sta­bi­litu a záruku rých­leho zaria­de­nia. Je jasné, že vzhľa­dom na to, aká je v počí­tači gra­fická karta a najmä na to, že neob­sa­huje ven­ti­lá­tor, na ňom nebu­dete môcť hrať naj­ná­roč­nej­šie hry a ani stri­hať 4K video.

Nový Mac­Book je jed­no­du­cho pri­márne určený na zábavu podobne ako iPad či iPhone a aj keď je jeho cenovka vyš­šia, určite stojí za to. Jeho roz­mery sú totiž tak­mer neuve­ri­teľné a s váhou pod jeden kilo­gram ide o ultra ľahký počí­tač. Mac­Book 12″ s retina disp­le­jom jed­no­du­cho nie je pre kaž­dého. Nie je pre ľudí, ktorí potre­bujú od počí­tača vysoký výkon (tí si rad­šej kúpia Mac­Book Pro s Retina disp­le­jom). Je pre ľudí, ktorí pra­cujú na svo­jom počí­tači, denne odo­sie­lajú množ­stvo e-mai­lov, no a samoz­rejme behajú po inter­nete. Či sa vám to teda páči alebo nie, tento počí­tač je vo svo­jej pod­state jed­no­du­cho skvelý, no ako sme už písali vyš­šie, pokiaľ sa vám nepáči, určite nie ste jediní.

Nový Mac­Book jed­no­du­cho nie je pre kaž­dého!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)