Nový mate­riál pre Hyper­loop bude vyrá­bať známa slo­ven­ská firma!

Rišo Néveri / 25. mája 2016 / Business

Počas vče­raj­šieho dňa sa Slo­ven­sko a celý svet dozve­del ohľa­dom kon­štruk­cie a plá­nov Hyper­lo­opu mnohé zau­jí­mavé novinky.

freshNews

Jed­nou z novi­niek bolo pred­sta­ve­nie nového mate­riálu, ktorý Dirk Ahl­born nazval podľa naj­sil­nej­šieho a najo­dol­nej­šieho mate­riálu, aký pozná — Vib­ra­nium. Mate­riál bude vyrá­bať známa slo­ven­ská firma c2i, ktorá dodáva kar­bó­nové kom­po­nenty fir­mám ako Pors­che, Jaguar či Ben­tley.

C2i vyro­bila pre Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies mate­riál — Kom­po­zit z uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­rým bude pokryté vnútro, aj von­kaj­šia strana kon­štruk­cie kap­súl Hyper­lo­opu.

captainemericorn-ed

foto: Mar­vel Stu­dios

Naroz­diel od mate­riálu, z kto­rého je vyro­bený štít Kapi­tána Ame­riku, je toto Vib­ra­nium plné sen­zo­rov, ktoré budú moni­to­ro­vať pro­stre­die vo vnútri tunelu.

Podľa c2i je nový mate­riál 10x sil­nejší ako oceľ a váži 5x menej ako hli­ník. HTT doka­zuje, že svoju spo­lu­prácu so Slo­ven­skom a našimi fir­mami myslí vážne. Doka­zuje to aj spo­lu­práca s c2i, ako aj ozná­mený hac­kat­hon v Bra­ti­slave, ktorý sa bude konať už 6. júla.

interior01_cam04.0

foto: Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies

Zdroj: engadget.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž c2i, hyper­loop tech­no­lo­gies

Pridať komentár (0)