Nový materiál pre Hyperloop bude vyrábať známa slovenská firma!

Rišo Néveri / 25. mája 2016 / Biznis

Po­čas vče­raj­šieho dňa sa Slo­ven­sko a celý svet do­zve­del ohľa­dom kon­štruk­cie a plá­nov Hy­per­lo­opu mnohé zau­jí­mavé no­vinky.

freshNews

Jed­nou z no­vi­niek bolo pred­sta­ve­nie no­vého ma­te­riálu, ktorý Dirk Ahl­born na­zval podľa naj­sil­nej­šieho a na­jo­dol­nej­šieho ma­te­riálu, aký po­zná – Vib­ra­nium. Ma­te­riál bude vy­rá­bať známa slo­ven­ská firma c2i, ktorá do­dáva kar­bó­nové kom­po­nenty fir­mám ako Pors­che, Ja­guar či Ben­tley.

C2i vy­ro­bila pre Hy­per­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies ma­te­riál – Kom­po­zit z uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­rým bude po­kryté vnútro, aj von­kaj­šia strana kon­štruk­cie kap­súl Hy­per­lo­opu.

captainemericorn-ed

foto: Mar­vel Stu­dios

Na­roz­diel od ma­te­riálu, z kto­rého je vy­ro­bený štít Ka­pi­tána Ame­riku, je toto Vib­ra­nium plné sen­zo­rov, ktoré budú mo­ni­to­ro­vať pro­stre­die vo vnútri tu­nelu.

Podľa c2i je nový ma­te­riál 10x sil­nejší ako oceľ a váži 5x me­nej ako hli­ník. HTT do­ka­zuje, že svoju spo­lu­prácu so Slo­ven­skom a na­šimi fir­mami myslí vážne. Do­ka­zuje to aj spo­lu­práca s c2i, ako aj ozná­mený hac­kat­hon v Bra­ti­slave, ktorý sa bude ko­nať už 6. júla.

interior01_cam04.0

foto: Hy­per­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies

Zdroj: en­gad­get.com, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ko­láž c2i, hy­per­loop tech­no­lo­gies

Pridať komentár (0)