Nový model S P85D zni­čil star­ší P85

Martin Kráľ / 30. decembra 2014 / Tech a inovácie

Drag race medzi model­mi od Tes­li sa skon­čil dosť jed­no­znač­ne. Roz­diel 270 koní spra­ví pred­sa len svo­je ;).

Nový P85D sa môže popý­šiť dvo­ma elek­tro­mo­tor­mi a bru­tál­nym výko­nom 691 koní, pri­čom sa do neho zmes­tí až 7 ľudí (zau­jí­ma­vá info). Veľa odbor­ní­kov ho dokon­ca ozna­ču­je ako “Pors­che kil­ler”. Star­šia ver­zia P85 má “len” chut­ných 415 koní, kto­ré oči­vid­ne cvá­la­jú pomal­šie ako u jeho nástup­cu.

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)