Nový pre­nosný repe­lent proti komá­rom od Xia­omi stojí len 4 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 15. júla 2016 / Tech a inovácie

V posled­nom čase sa na našom webe obja­vuje množ­stvo člán­kov o nad­chá­dza­jú­cich vlaj­ko­vých lodiach od Xia­omi, no výrobca neza­búda ani na svoju novo­vznik­nutú značku MIJIA, pod kto­rou pre­dáva roz­ličné pro­dukty od vari­čov ryže až po čis­tičku vzdu­chu.

Výrobca teraz pri­chá­dza s ďal­šou uži­toč­nou pomôc­kou, ktorá sa nám zíde práve teraz cez leto. Jedná sa o pre­nosný elek­trický repe­lent proti komá­rom. Medzi jeho hlavné pred­nosti pat­ria kom­paktné roz­mery, a tak sa vám so svo­jimi 46.8 x 20.5 mm hravo vmestí aj do vrecka. Hmot­nosť sa zasta­vila len na 25 gra­moch. Pre jeho uve­de­nie do pre­vádzky ním stačí poto­čiť o 90 stup­ňov, vlo­žiť pod­ložku a pri­po­jiť zdroj. Indi­ká­tor sa rozs­vieti a zaria­de­nie začne pra­co­vať.

Xiaomi-Mi-mosquito-repellent

Repe­lent využíva níz­ko­na­pä­ť­ový PTC ter­mos­tat a je tiež odolný voči pra­chu. Veľ­kou výho­dou je aj prí­tom­nosť mic­roUSB konek­tora, vďaka čomu ho môže napá­jať naprí­klad aj power banka. Xia­omi udáva, že s 10 000 mAh power­ban­kou vydrží 15,7 hodín pre­vádzky a s 20 000 mAh power­ban­kou môže vydr­žať až 28,2 hodín.

xiaomi repelent proti komarom pb

Jeho ofi­ciálna cena pre Čínu bola sta­no­vená len na 29 Yuanov, čo je v pre­počte niečo okolo 4 €. Dostup­nosť aj pre nás však oča­ká­vame vďaka čín­skym inter­ne­to­vým pre­daj­com, ktorí doru­čujú glo­bálne.

Ashampoo_Snap_2016.07.14_09h47m17s_FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonearena.com

Pridať komentár (0)