Nový pre­nos­ný repe­lent pro­ti komá­rom od Xia­omi sto­jí len 4 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 15. júla 2016 / Tech a inovácie

V posled­nom čase sa na našom webe obja­vu­je množ­stvo člán­kov o nad­chá­dza­jú­cich vlaj­ko­vých lodiach od Xia­omi, no výrob­ca neza­bú­da ani na svo­ju novo­vznik­nu­tú znač­ku MIJIA, pod kto­rou pre­dá­va roz­lič­né pro­duk­ty od vari­čov ryže až po čis­tič­ku vzdu­chu.

Výrob­ca teraz pri­chá­dza s ďal­šou uži­toč­nou pomôc­kou, kto­rá sa nám zíde prá­ve teraz cez leto. Jed­ná sa o pre­nos­ný elek­tric­ký repe­lent pro­ti komá­rom. Medzi jeho hlav­né pred­nos­ti pat­ria kom­pakt­né roz­me­ry, a tak sa vám so svo­ji­mi 46.8 x 20.5 mm hra­vo vmes­tí aj do vrec­ka. Hmot­nosť sa zasta­vi­la len na 25 gra­moch. Pre jeho uve­de­nie do pre­vádz­ky ním sta­čí poto­čiť o 90 stup­ňov, vlo­žiť pod­lož­ku a pri­po­jiť zdroj. Indi­ká­tor sa rozs­vie­ti a zaria­de­nie začne pra­co­vať.

Xiaomi-Mi-mosquito-repellent

Repe­lent využí­va níz­ko­na­pä­ť­o­vý PTC ter­mos­tat a je tiež odol­ný voči pra­chu. Veľ­kou výho­dou je aj prí­tom­nosť mic­roUSB konek­to­ra, vďa­ka čomu ho môže napá­jať naprí­klad aj power ban­ka. Xia­omi udá­va, že s 10 000 mAh power­ban­kou vydr­ží 15,7 hodín pre­vádz­ky a s 20 000 mAh power­ban­kou môže vydr­žať až 28,2 hodín.

xiaomi repelent proti komarom pb

Jeho ofi­ciál­na cena pre Čínu bola sta­no­ve­ná len na 29 Yuanov, čo je v pre­poč­te nie­čo oko­lo 4 €. Dostup­nosť aj pre nás však oča­ká­va­me vďa­ka čín­skym inter­ne­to­vým pre­daj­com, kto­rí doru­ču­jú glo­bál­ne.

Ashampoo_Snap_2016.07.14_09h47m17s_FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonearena.com

Pridať komentár (0)