Nový rekord: Vedci sta­no­vili naj­vyš­šiu rých­losť pre­nosu dát

Mária Hvillová / 28. februára 2016 / Tech a inovácie

Nový rekord pre naj­rých­lejší dátový pre­nos medzi jed­ným vysie­la­čom a pri­jí­ma­čom bol sta­no­vený ved­cami vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Pou­ži­tím optic­kého komu­ni­kač­ného sys­tému dosiahli rých­losť 1,125 tera­bitu za sekundu.

Pre porov­na­nie, je to skoro 50 000-krát rých­lej­šie než prie­merná rých­losť širo­ko­pás­mo­vého pri­po­je­nia 24 mega­bi­tov za sekundu (Mb/s) vo VB, čo je rých­losť, ktorá práve defi­nuje „super rýchle“ širo­ko­pás­mové pri­po­je­nie,“ pove­dal jeden z ved­cov, Robert Maher, z Uni­ver­sity Col­lege Lon­don. „Naprí­klad, rých­losť pre­nosu dát, ktorú sme dosiahli, by umož­ňo­vala stiah­nuť celú sériu Games of Thro­nes v HD roz­lí­šení za 1 sekundu.“

Optické komu­ni­kačné sys­témy umož­ňujú namiesto pou­ži­tia elek­tric­kého prúdu super rýchly pre­nos dát vysla­ním sig­ná­lov svetla cez optické vlákno. Na naj­zá­klad­nej­šej úrovni je obsia­hnutý vysie­lač, ako naprí­klad svetlo emi­tu­júca dióda, ktorá pre­mieňa a vysiela elek­tro­nický sig­nál na sve­telný, a pri­jí­mač, ktorý pre­mieňa svetlo späť na elek­trinu.

Optické káble

Optické káble — vlákna, foto: ecmag.com

Spô­sob, kto­rým sa Mahe­rovi a jeho kole­gom poda­rilo zosta­viť ich nový sys­tém, bola kom­bi­ná­cia 15 rôz­nych kaná­lov, cez ktoré sa dáta odo­sie­lajú, pri­čom každý z nich nesie optický sig­nál na inej vlno­vej dĺžke. Ako náhle infor­má­cie dosiahnu svoj cieľ, sú kom­bi­no­vané a následne pri­vá­dzané do jed­ného optic­kého pri­jí­mača s mimo­riadne vyso­kou šír­kou pásma na spra­co­va­nia. Tím pome­no­val tento 15 kaná­lový sys­tém ako „super kanál“ a je kľú­čom k dosia­hnu­tiu tej neuve­ri­teľ­nej rých­losti.

Pou­ži­tím vysoko širo­kého pásma nám super pri­jí­mač umož­ňuje zís­kať celý super kanál na jeden­krát. Super kanály sa stá­vajú čím ďalej, tým dôle­ži­tej­šie pre jad­rové optické komu­ni­kačné sys­témy, ktoré pre­ná­šajú hro­madné toky dát medzi veľ­kými mes­tami, kra­ji­nami alebo dokonca kon­ti­nentmi,“ vraví Maher.

Optické vlákna

foto: wikimedia.org

Pou­ží­va­nie jed­ného pri­jí­mača mení úrovne výkonu kaž­dého optic­kého pod­ka­nálu, takže sme museli jemne pris­pô­so­biť oba modu­lačné for­máty a rých­losť kódu pre každý optický kanál indi­vi­du­álne, aby sme maxi­ma­li­zo­vali rých­losť dát sie­ťo­vých infor­má­cií. Nako­niec to vyús­tilo dosia­hnu­tím naj­väč­šej rých­losti infor­má­cii, aká bola kedy zazna­me­naná pou­ži­tím jedi­ného pri­jí­mača.“

Pod­rob­nosti boli pub­li­ko­vané v Scien­ti­fic Reports a hoci je tento kon­cept skve­lým dôka­zom, aký rýchly by mohol byť pre­nos dát, asi ste už správne vytu­šili, že rých­losť nášho sťa­ho­va­nia sa tak skoro nezmení.

Je to preto, že základný prvok super kanálu zatiaľ nie je komerčne dostupný. Keď Maher and co. chcú, aby ich nový sys­tém zobrali pod svoje krídla spo­loč­nosti, ktoré kon­tro­lujú náš inter­net, budú musieť doká­zať, že vedia dosiah­nuť podobnú rých­losť dát aj pri pre­no­soch na dlhé vzdia­le­nosti. A to nebude ľahké, pre­tože optické sig­nály môžu byť na svo­jej ceste cez tisícky kilo­met­rov optic­kých vlá­ken skres­lené.

Takže, hoci už vieme ako túto neuve­ri­teľnú rých­losť zís­kať, musí sa celý kon­cept ešte vyšper­ko­vať. Hádam sa to v blíz­kej budúc­nosti podarí a my tak čoskoro budeme môcť sťa­ho­vať rých­los­ťou blesku.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)