Nový slo­ven­ský pro­jekt na Indie­gogo – uni­ver­zálny adap­tér na ces­to­va­nie či domáce pou­ži­tie

Ľubica Mervová / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku máme množ­stvo šikov­ných ľudí, ktorí denne vymýš­ľajú nové šikovné tech vyná­lezy. Iba malá časť z nich však skončí v našich domác­nos­tiach ako hotový pou­ži­teľný pro­dukt. Na Indie­gogo sa naj­nov­šie snaží pre­ra­ziť ďalší ambi­ci­ózny slo­ven­ský pro­jekt. Jedná sa o 3v1 uni­ver­zálnu ces­tovnú USB nabí­jačku s prí­jem­ným dizaj­nom.

Toto malé šikovné zaria­de­nie bude môcť nabí­jať smart­fón, PDA, MP3, PSP, GPS, blu­e­to­oth zaria­de­nia, tab­lety a iné zaria­de­nia. Nabí­jať môže via­cero zaria­dení naraz a ty už sa tak nemu­síš trá­piť s nie­koľ­kými zamo­ta­nými nabí­jač­kami v pre­dl­žo­vačke.

nabijacka2

Nabí­jačka má jed­no­du­chý dizajn a jed­no­du­ché USB dual nabí­ja­nie, kom­pa­ti­bilné so všet­kými smart­fónmi a tab­letmi. Vyso­ko­rých­lostná nabí­jačka je navr­hnutá pre domáce pou­ži­tie a ces­to­va­nie. Tvoje zaria­de­nie môže byť rýchlo nabité vďaka 1,5 met­ro­vému USB káblu, ktorý, ak nepou­ží­vaš, môžeš ľahko skryť obmo­ta­ním okolo nabí­jačky.

nabijacka3

Tento pro­jekt zatiaľ z cie­ľo­vých 20 000 $ zís­kal iba 17 $. Preto, ak ťa tento pro­jekt zau­jal a táto nabí­jačka je presne to, čo ti ešte chýba k pohodl­nému životu, nevá­haj pro­jekt pod­po­riť. Peniaze, ktoré pošleš budú na toto zaria­de­nie pou­žité, aj keď pro­jekt nevyz­biera cie­ľovú sumu. Pro­jekt náj­deš tu.nabijacka

zdroj: indie­gogo, zdroj foto­gra­fií: indie­gogo

Pridať komentár (0)