Nový slo­ven­ský pro­jekt na Indie­go­go – uni­ver­zál­ny adap­tér na ces­to­va­nie či domá­ce pou­ži­tie

Ľubica Mervová / 20. júla 2016 / Tech a inovácie

Na Slo­ven­sku máme množ­stvo šikov­ných ľudí, kto­rí den­ne vymýš­ľa­jú nové šikov­né tech vyná­le­zy. Iba malá časť z nich však skon­čí v našich domác­nos­tiach ako hoto­vý pou­ži­teľ­ný pro­dukt. Na Indie­go­go sa naj­nov­šie sna­ží pre­ra­ziť ďal­ší ambi­ci­óz­ny slo­ven­ský pro­jekt. Jed­ná sa o 3v1 uni­ver­zál­nu ces­tov­nú USB nabí­jač­ku s prí­jem­ným dizaj­nom.

Toto malé šikov­né zaria­de­nie bude môcť nabí­jať smart­fón, PDA, MP3, PSP, GPS, blu­e­to­oth zaria­de­nia, tab­le­ty a iné zaria­de­nia. Nabí­jať môže via­ce­ro zaria­de­ní naraz a ty už sa tak nemu­síš trá­piť s nie­koľ­ký­mi zamo­ta­ný­mi nabí­jač­ka­mi v pre­dl­žo­vač­ke.

nabijacka2

Nabí­jač­ka má jed­no­du­chý dizajn a jed­no­du­ché USB dual nabí­ja­nie, kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi smart­fón­mi a tab­let­mi. Vyso­ko­rých­lost­ná nabí­jač­ka je navr­hnu­tá pre domá­ce pou­ži­tie a ces­to­va­nie. Tvo­je zaria­de­nie môže byť rých­lo nabi­té vďa­ka 1,5 met­ro­vé­mu USB káb­lu, kto­rý, ak nepou­ží­vaš, môžeš ľah­ko skryť obmo­ta­ním oko­lo nabí­jač­ky.

nabijacka3

Ten­to pro­jekt zatiaľ z cie­ľo­vých 20 000 $ zís­kal iba 17 $. Pre­to, ak ťa ten­to pro­jekt zau­jal a táto nabí­jač­ka je pres­ne to, čo ti ešte chý­ba k pohodl­né­mu živo­tu, nevá­haj pro­jekt pod­po­riť. Penia­ze, kto­ré pošleš budú na toto zaria­de­nie pou­ži­té, aj keď pro­jekt nevyz­bie­ra cie­ľo­vú sumu. Pro­jekt náj­deš tu.nabijacka

zdroj: indie­go­go, zdroj foto­gra­fií: indie­go­go

Pridať komentár (0)