Nový star­tup: Pre firmu reklama, pre teba odmena!

rufus / 28. januára 2016 / Business

Už ako malý chla­pec si sní­val o pro­fe­sii vodiča, ale nepá­čia sa ti súčasné pod­mienky vodi­čov náklad­nej a osob­nej dopravy? V Ame­rike vzni­kol star­tup, ktorý by mohol byť prí­no­som nie­len pre tvoj det­ský sen, ale aj pre firmu, ktorá si tvoje voze­nie na aute objedná! Neve­ríš? Sle­duj zají­mavý námet na reklamu a zará­ba­nie peňazí voze­ním sa na aute v jed­nom!

BUDEME ZARÁ­BAŤ REKLA­MOU NA AUTÁCH?

O väč­šine súčas­ných apli­ká­cii a nových služ­bách možno pove­dať, že sa na našom trhu väč­ši­nou obja­via po úspe­chu na ame­ric­kom alebo ázij­skom trhu. Ak tomu tak bude aj v prí­pade star­tupu Wra­pify, budeme aj u nás bežne zará­bať rekla­mou na autách!

Startup Wrapify

AKO TO FUN­GUJE?

Celý sys­tém fun­go­va­nia sa dá porov­nať s plat­for­mou Uber a je pomerne jed­no­du­chý. Vodi­čovi sa stačí zare­gis­tro­vať, kom­pletné zabez­pe­če­nie spra­co­va­nie a osa­de­nie reklamy zabez­pečí bez poplatku samotný star­tup.

Startup zabezpečuje kompletné zaobstaranie reklamy

FUN­GO­VA­NIE ZABEZ­PEČÍ MOBILNÁ „APKA“

Pred­po­kla­dom pre využí­va­nie star­tupu je vlast­níc­tvo Iphonu, pri­čom možno počí­tať s postup­ným roz­ší­re­ním na Android. Ďal­ším kro­kom je inšta­lá­cia mobil­nej apli­ká­cie, ktorá umož­ňuje mapo­va­nie trás reklam­ného vozidla. „Tacho­me­ter“ pre­po­číta výšku odmeny na základe trasy. Po pod­pí­saní zmluvy si prie­merne vodič pri­vy­robí o v pre­počte 413 eur. Komu by sa zará­ba­nie voze­ním sa v aute nepoz­dá­valo?

Startup Wrapify

VÝNIMKA

Ak si mys­líš, že si týmto spô­so­bom vylep­šíš vzhľad svojho sta­rého auto­mo­bilu, čaká ťa skla­ma­nie. Sta­rup obme­dzil mož­nosť reklamy na autá vyro­bené od roku 2008. Sys­tém plá­nuje zbie­ra­nie odmien počas kam­paní trva­jú­cich od troch mesia­cov do 12 mesia­cov.

Startup Wrapify

MOŽ­NOSTI VYUŽI­TIA NA NAŠOM TRHU

Je otázne, či má zmy­sel roz­bie­hať niečo podobné u nás. Podob­ných ponúk v port­fó­liu slu­žieb reklam­ných agen­túr pri­búda, či je ich efek­tív­nosť dosta­ču­júca? To je zlo­žitá otázka, dá sa však pred­po­kla­dať, že takáto vizu­álne zau­jí­mavá reklama určite v pre­mávke upúta.

Startup Wrapify

Posúď sám!

Video: Pred­sta­ve­nie star­tupu Wra­pify

PRÉ­MI­OVÉ“ ZÓNY

Efek­tívne pre­po­je­nie vodi­čov s fir­mami, je veľ­kým plu­som reklam­ného star­tupu. Aj keď sys­tém upra­vuje výpo­čet odmeny podľa toho, či vozidlo jazdí husto osíd­le­nými alebo viac okra­jo­vými zónami, zdá sa, že ráta­nie odmeny od počtu najaz­de­ných kilo­met­rov je vhodne zvo­le­ným uka­zo­va­te­ľom. Zau­jí­ma­vým z hľa­diska ceny sú aj stá­tia v koló­nach. Dá sa pove­dať, že „čím viac očí reklamu vidí,“ tým väč­šia odmena ide vodi­čovi. Pri­bližnú odmenu je možné ľahko vypo­čí­tať a aj samotné čaka­nie v koló­nach vďaka sys­tému nie je také boles­tivé.

Startup Wrapify

JED­NO­DU­CHÉ RÁTA­NIE VÝŠKY ODMENY

Ďal­ším plu­som je aj jed­no­du­chý sys­tém počí­ta­nia zárobku odvo­dený od prej­de­nej trasy a počtu najaz­de­ných kilo­met­rov. Star­tup myslí aj na pod­ni­ka­vých uží­va­te­ľov a ponúka k dis­po­zí­cii prí­stup k noti­fi­ká­ciám infor­mu­jú­cim o pré­miách za pre­jazdy alebo par­ko­va­nie vozidla v zónach zau­jí­ma­vých pre kli­enta z hľa­diska dosahu. Swarm určite zaujme prívr­žen­cov počí­ta­čo­vých hier, keďže pri­po­mína zbie­ra­nie check­po­in­tov a extra bonu­sov. Ich výplatu však umož­ňuje, naroz­diel od hier, v reál­nom živote.

Startup Wrapify

ZÁU­JEM AKO PRI UBERI?

Zau­jí­mavé je aj obsa­de­nie firiem využí­va­jú­cich túto firmu reklamy. Sú medzi nimi zvučné mená spo­loč­ností ako Ebay. Do star­tupu je už zapo­je­ných viac ako 10-tisíc vodi­čov z via­ce­rých štá­tov USA. Čo hovo­ríš na fun­go­va­nie podob­ného star­tupu u nás? Bude nasle­do­vať roz­ší­re­nie pôsob­nosti, až k nám ako v prí­pade Uberu?

Tím Wrapify

Zdroj: blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)