Nový typ laseru sta­no­vil rekord v rých­losti pre­nosu dát

Rudolf Nečas / 31. marca 2016 / Tech a inovácie

Bez ohľadu na to, aké máme rýchle pri­po­je­nie, aj tak vždy chceme viac. A dob­rou sprá­vou je, že poriadne zvý­še­nie rých­losti je na ceste.

Tím inži­nie­rov pou­žil nový typ komu­ni­ká­cie zalo­že­nej na lase­roch a tým rozdr­til dote­raj­šie rekordy v rých­losti pre­nosu dát. Poda­rilo sa im dosiah­nuť nesku­toč­ných 57 giga­bi­tov za sekundu pri izbo­vej tep­lote.

Hyperspace_falcon

foto: starwars.wikia.com

Izbová tep­lota je dôle­žitý fak­tor, pre­tože uka­zuje, že táto tech­no­ló­gia by mohla byť prí­padne pou­žitá v našich domác­nos­tiach a kan­ce­lá­riách (typicky sa pri zvý­šení tep­loty spo­ma­ľuje pre­nos dát). Plus bity a bajty boli pre­ne­sené bez chýb, čo je ďal­ším význam­ným fak­to­rom pre živo­ta­schop­nosť tech­no­ló­gie na maso­vom trhu.

Aby si si to vedel lep­šie pred­sta­viť, pri 57 Gb/s stiah­neš film v Blu-ray kva­lite v prie­behu nie­koľ­kých sekúnd. Umož­ňuje to nový typ lasera nazvaný ver­ti­cal-cavity sur­face-emit­ting laser (VCSEL), ktorý využíva optické vlákna. Presne tie, vďaka kto­rým dnes fun­guje optický inter­net a sú natia­hnuté do našich domov a kan­ce­lá­rií.

Našou veľ­kou otáz­kou vždy bolo, ako zrých­lime pre­nos infor­má­cií?” hovorí vedúci výskum­ník Mil­ton Feng z Uni­ver­sity of Illi­nois, kto­rého tím dosia­hol v roku 2014 rých­losť 40 Gb/s.

45621

foto: news.illinois.edu

Nové VCSEL lasery využí­vajú ostrej­šie a účin­nej­šie pulzy svetla. To, čo robí túto tech­no­ló­giu tak sľub­nou je, že dokáže fun­go­vať nie­len pri izbo­vej tep­lote, ale aj pri oveľa vyš­ších tep­lo­tách. Pri tep­lote 85 stup­ňov Cel­zia dosiahli rých­losť 50 Gb/s a to by mohlo mať zásadný význam pre rôzne prie­my­selné účely.

Zober si naprí­klad veľké dátové cen­trá. Schop­nosť pre­vádz­ko­vať ser­very bez potreby veľ­kých chla­dia­cich jed­no­tiek by bola určite výho­dou (a oveľa menej náročná z hľa­diska spot­reby ener­gie).

Tím bude pre­zen­to­vať svoje objavy tento týž­deň na kon­fe­ren­cii a výstave o optic­kých tech­no­ló­giách v Kali­for­nii. Ďal­šou úlo­hou pre nich bude pre­uká­zať, že dokážu dosiah­nuť rov­nakú rých­losť mimo labo­ra­tó­ria.

4-CPE-C-IMG_3505_ce

foto: nordin.kembali.net

Asi si už videl vše­li­jaké správy o rekor­doch v pre­no­so­vých rých­los­tiach, ale tie zahŕňajú širokú škálu tech­no­ló­gií, ktoré by vyža­do­vali veľké zmeny v infra­štruk­túre, aby sa mohli dostať do našich domo­vov. Roz­diel pri tejto novej tech­no­ló­gií je, že rekordná rých­losť bola dosia­hnutá s infra­štruk­tú­rou podob­nou tej, ktorú pou­ží­vame v súčas­nej dobe.

Možno raz takýto lase­rový pre­nos nahradí teraj­šiu optiku. A potom sa už hádam nik nebude sťa­žo­vať, že má pomalý net. Ale na to si budeme musieť ešte počkať.

optical-fibre-results-nail-world-network-cables-photo-fiber-optic-cables

foto: onlygizmos.com 

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ottocommunications.com

Pridať komentár (0)