Nový typ lase­ru sta­no­vil rekord v rých­los­ti pre­no­su dát

Rudolf Nečas / 31. marca 2016 / Tech a inovácie

Bez ohľa­du na to, aké máme rých­le pri­po­je­nie, aj tak vždy chce­me viac. A dob­rou sprá­vou je, že poriad­ne zvý­še­nie rých­los­ti je na ces­te.

Tím inži­nie­rov pou­žil nový typ komu­ni­ká­cie zalo­že­nej na lase­roch a tým rozdr­til dote­raj­šie rekor­dy v rých­los­ti pre­no­su dát. Poda­ri­lo sa im dosiah­nuť nesku­toč­ných 57 giga­bi­tov za sekun­du pri izbo­vej tep­lo­te.

Hyperspace_falcon

foto: starwars.wikia.com

Izbo­vá tep­lo­ta je dôle­ži­tý fak­tor, pre­to­že uka­zu­je, že táto tech­no­ló­gia by moh­la byť prí­pad­ne pou­ži­tá v našich domác­nos­tiach a kan­ce­lá­riách (typic­ky sa pri zvý­še­ní tep­lo­ty spo­ma­ľu­je pre­nos dát). Plus bity a baj­ty boli pre­ne­se­né bez chýb, čo je ďal­ším význam­ným fak­to­rom pre živo­ta­schop­nosť tech­no­ló­gie na maso­vom trhu.

Aby si si to vedel lep­šie pred­sta­viť, pri 57 Gb/s stiah­neš film v Blu-ray kva­li­te v prie­be­hu nie­koľ­kých sekúnd. Umož­ňu­je to nový typ lase­ra nazva­ný ver­ti­cal-cavi­ty sur­fa­ce-emit­ting laser (VCSEL), kto­rý využí­va optic­ké vlák­na. Pres­ne tie, vďa­ka kto­rým dnes fun­gu­je optic­ký inter­net a sú natia­hnu­té do našich domov a kan­ce­lá­rií.

Našou veľ­kou otáz­kou vždy bolo, ako zrých­li­me pre­nos infor­má­cií?” hovo­rí vedú­ci výskum­ník Mil­ton Feng z Uni­ver­si­ty of Illi­no­is, kto­ré­ho tím dosia­hol v roku 2014 rých­losť 40 Gb/s.

45621

foto: news.illinois.edu

Nové VCSEL lase­ry využí­va­jú ostrej­šie a účin­nej­šie pul­zy svet­la. To, čo robí túto tech­no­ló­giu tak sľub­nou je, že doká­že fun­go­vať nie­len pri izbo­vej tep­lo­te, ale aj pri ove­ľa vyš­ších tep­lo­tách. Pri tep­lo­te 85 stup­ňov Cel­zia dosiah­li rých­losť 50 Gb/s a to by moh­lo mať zásad­ný význam pre rôz­ne prie­my­sel­né úče­ly.

Zober si naprí­klad veľ­ké dáto­vé cen­trá. Schop­nosť pre­vádz­ko­vať ser­ve­ry bez potre­by veľ­kých chla­dia­cich jed­no­tiek by bola urči­te výho­dou (a ove­ľa menej nároč­ná z hľa­dis­ka spot­re­by ener­gie).

Tím bude pre­zen­to­vať svo­je obja­vy ten­to týž­deň na kon­fe­ren­cii a výsta­ve o optic­kých tech­no­ló­giách v Kali­for­nii. Ďal­šou úlo­hou pre nich bude pre­uká­zať, že doká­žu dosiah­nuť rov­na­kú rých­losť mimo labo­ra­tó­ria.

4-CPE-C-IMG_3505_ce

foto: nordin.kembali.net

Asi si už videl vše­li­ja­ké sprá­vy o rekor­doch v pre­no­so­vých rých­los­tiach, ale tie zahŕňa­jú širo­kú šká­lu tech­no­ló­gií, kto­ré by vyža­do­va­li veľ­ké zme­ny v infra­štruk­tú­re, aby sa moh­li dostať do našich domo­vov. Roz­diel pri tej­to novej tech­no­ló­gií je, že rekord­ná rých­losť bola dosia­hnu­tá s infra­štruk­tú­rou podob­nou tej, kto­rú pou­ží­va­me v súčas­nej dobe.

Mož­no raz taký­to lase­ro­vý pre­nos nahra­dí teraj­šiu opti­ku. A potom sa už hádam nik nebu­de sťa­žo­vať, že má poma­lý net. Ale na to si bude­me musieť ešte počkať.

optical-fibre-results-nail-world-network-cables-photo-fiber-optic-cables

foto: onlygizmos.com 

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ottocommunications.com

Pridať komentár (0)