Nový vizu­ali­zač­ný tool z MIT je zla­tou baňou pre všet­kých dáto­vých ner­dov

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Startupy

Aj ty milu­ješ ten pocit, keď môžeš rodi­nu a kamo­šov ohro­miť všet­kým, čo počí­ta­čo­vá veda ponú­ka? Ale­bo ťa skôr bavia fak­ty a tvo­ja par­ke­ta je geo­gra­fia? V tom prí­pa­de ti MIT pri­ná­ša rov­no zla­tú baňu.

MIT Media Lab v spo­lu­prá­ci so spo­loč­nos­ťou Delo­it­te a star­tu­pom Data­whe­el, kto­rý sa špe­cia­li­zu­je na vizu­ali­zá­ciu dát, ti pri­ná­ša­jú nie­čo skve­lé. Priš­li s nie­čím, čo je prav­de­po­dob­ne tým naj­roz­siah­lej­ším prog­ra­mom, kto­rý ti ponú­ka prí­stup k dostup­ným dátam ame­ric­kej vlá­dy s náz­vom Data USA.

Sta­čí, ak do vyhľa­dá­va­ča zadáš “Texas” a dozvieš sa všet­ko od popu­lá­cie (27 mili­ó­nov, zaslú­ži si pek­nú dru­hú prieč­ku) až k demo­gra­fic­kým úda­jom. Hoci sa môže zdať, že toľ­ko infor­má­cií poko­pe musí byť nepre­hľad­ných, nene­chaj sa pomý­liť. Data USA je dob­rou sprá­vou aj pre fanú­ši­kov pek­né­ho vizu­álu. A ten­to je naozaj pôso­bi­vý.

Zau­jí­ma ťa, kde ľudia v Texa­se pra­cu­jú?

Screen-Shot-2016-04-04-at-14.19.33

A čo tak texas­ké mes­tá, kde náj­deš naj­viac obéz­nych ľudí?

Screen-Shot-2016-04-04-at-14.21.53

Chceš vedieť viac?

Screenshot 2016-04-05 22

Plat­for­ma Data USA kom­bi­nu­je dáto­vé súbo­ry, kto­ré zahŕňa­jú infor­má­cie naprí­klad z Ame­ric­ké­ho sčí­ta­nia ľudu, Úra­du pre šta­tis­ti­ku prá­ce a Národ­né­ho cen­tra pre edu­kač­né šta­tis­ti­ky. Toto všet­ko v jed­nom a vznik­ne strán­ka, kto­rá ti odha­lí zau­jí­ma­vé demo­gra­fic­ké fak­ty týka­jú­ce sa Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých.

Tím ľudí, kto­rí majú túto plat­for­mu na sve­do­mí, pri­ná­ša už aj prí­be­hy (zalo­že­né na výstu­poch zo zozbe­ra­ných dát). Dozvieš sa naprí­klad, že muži stá­le domi­nu­jú naj­lep­šie pla­te­ným prieč­kam v prie­mys­le ale­bo aj to, že medzi cuk­rov­kou a obe­zi­tou je blíz­ka spo­ji­tosť.

Ak ťa zau­jí­ma­jú infor­má­cie zo sve­ta za veľ­kou mlá­kou a chceš sa dozve­dieť zau­jí­ma­vé a mož­no aj prek­va­pi­vé fak­ty, kli­kaj. Pre­to­že o Slo­ven­sku asi nikto tak sko­ro taký­to prog­ram nevyt­vo­rí.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: datausa.io, zdroj foto­gra­fií: datausa.io

Pridať komentár (0)