Nový vizu­ali­začný tool z MIT je zla­tou baňou pre všet­kých dáto­vých ner­dov

Michaela Líšková / 7. apríla 2016 / Startupy

Aj ty milu­ješ ten pocit, keď môžeš rodinu a kamo­šov ohro­miť všet­kým, čo počí­ta­čová veda ponúka? Alebo ťa skôr bavia fakty a tvoja par­keta je geo­gra­fia? V tom prí­pade ti MIT pri­náša rovno zlatú baňu.

MIT Media Lab v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Delo­itte a star­tu­pom Data­wheel, ktorý sa špe­cia­li­zuje na vizu­ali­zá­ciu dát, ti pri­ná­šajú niečo skvelé. Prišli s nie­čím, čo je prav­de­po­dobne tým naj­roz­siah­lej­ším prog­ra­mom, ktorý ti ponúka prí­stup k dostup­ným dátam ame­ric­kej vlády s náz­vom Data USA.

Stačí, ak do vyhľa­dá­vača zadáš “Texas” a dozvieš sa všetko od popu­lá­cie (27 mili­ó­nov, zaslúži si peknú druhú priečku) až k demo­gra­fic­kým úda­jom. Hoci sa môže zdať, že toľko infor­má­cií pokope musí byť nepre­hľad­ných, nene­chaj sa pomý­liť. Data USA je dob­rou sprá­vou aj pre fanú­ši­kov pek­ného vizu­álu. A tento je naozaj pôso­bivý.

Zau­jíma ťa, kde ľudia v Texase pra­cujú?

Screen-Shot-2016-04-04-at-14.19.33

A čo tak texaské mestá, kde náj­deš naj­viac obéz­nych ľudí?

Screen-Shot-2016-04-04-at-14.21.53

Chceš vedieť viac?

Screenshot 2016-04-05 22

Plat­forma Data USA kom­bi­nuje dátové súbory, ktoré zahŕňajú infor­má­cie naprí­klad z Ame­ric­kého sčí­ta­nia ľudu, Úradu pre šta­tis­tiku práce a Národ­ného cen­tra pre edu­kačné šta­tis­tiky. Toto všetko v jed­nom a vznikne stránka, ktorá ti odhalí zau­jí­mavé demo­gra­fické fakty týka­júce sa Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých.

Tím ľudí, ktorí majú túto plat­formu na sve­domí, pri­náša už aj prí­behy (zalo­žené na výstu­poch zo zozbe­ra­ných dát). Dozvieš sa naprí­klad, že muži stále domi­nujú naj­lep­šie pla­te­ným prieč­kam v prie­mysle alebo aj to, že medzi cuk­rov­kou a obe­zi­tou je blízka spo­ji­tosť.

Ak ťa zau­jí­majú infor­má­cie zo sveta za veľ­kou mlá­kou a chceš sa dozve­dieť zau­jí­mavé a možno aj prek­va­pivé fakty, kli­kaj. Pre­tože o Slo­ven­sku asi nikto tak skoro takýto prog­ram nevyt­vorí.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: datausa.io, zdroj foto­gra­fií: datausa.io

Pridať komentár (0)