Nový výtvor: Jedlý plast vyro­bený z ovo­cia a zele­niny

Ľubica Račeková / 20. februára 2016 / Eko

Bra­zíl­ski výskum­níci pre­me­nili ovo­cie na plast.

Plasty sú, nane­šťas­tie, všade okolo nás. Ničia životné pro­stre­die, no teraz prišli výskum­níci s novým dru­hom. Neškod­ným- jedlé plasty! Výskum­níci zre­a­li­zo­vali tento zau­jí­mavý nápad v labo­ra­tó­riu Bra­zi­lian Cor­po­ra­tion of Agri­cul­tu­ral Rese­arch (Embrapa).

12

Nový mate­riál vyro­bili z ovo­cia a zele­niny. Pou­žili naprí­klad papáju, špe­nát či raj­činy. Týmto nápa­dom chcú výskum­níci pomôcť redu­ko­vať množ­stvo odpadu z jedla. Tento nový plast v sebe kom­bi­nuje fle­xi­bi­litu plas­tov a výživné vlast­nosti z rôz­nych dru­hov plo­dov.

3i

Takýto plast vydrží pri­bližne tri mesiace a môže byť dokonca pou­žitý aj ako hno­jivo.

4567vedelisteze_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)