O české AVG sa zau­jí­majú poten­ciálni inves­tori

Marek Schwarz / 11. novembra 2014 / Tools a produktivita

Podľa den­níka Wall Street Jour­nal bol AVG Tech­no­lo­gies oslo­vený poten­ciál­nymi kupu­jú­cimi. Medzi nich patrí nie­koľko pri­vate-equ­ity inves­to­rov, ale aj jedna spo­loč­nosť z odboru infor­mač­ných tech­no­ló­gií. Podľa zdroja sa zatiaľ neprip­ra­vuje kon­krétna zmluva, ale ak by k pre­daju malo dôjsť, došlo by k nemu v najb­liž­ších mesia­coch. Žiadne ďal­šie infor­má­cie list nezve­rej­nil.


AVG je so svo­jimi 188 mili­ónmi aktív­nych pou­ží­va­te­ľov jed­ným z dvoch čes­kých online secu­rity gigan­tov. Momen­tálne sa jeho hod­nota pohy­buje okolo 930 mili­ó­nov dolá­rov. Pri zrode AVG stál aj Slo­vák, o kto­rom vám už čoskoro pri­ne­sieme člá­nok.

Na konf. hovore uvie­dol manaž­ment AVG, že v budú­com roku pčakáva tržby 410 - 430 mil. USD. Podľa nás až prí­liš ambi­ci­ózny odhad.

Zdroj: lupa

Pridať komentár (0)