O čes­ké AVG sa zau­jí­ma­jú poten­ciál­ni inves­to­ri

Marek Schwarz / 11. novembra 2014 / Lifehacking

Pod­ľa den­ní­ka Wall Stre­et Jour­nal bol AVG Tech­no­lo­gies oslo­ve­ný poten­ciál­ny­mi kupu­jú­ci­mi. Medzi nich pat­rí nie­koľ­ko pri­va­te-equ­ity inves­to­rov, ale aj jed­na spo­loč­nosť z odbo­ru infor­mač­ný­ch tech­no­ló­gií. Pod­ľa zdro­ja sa zatiaľ neprip­ra­vu­je kon­krét­na zmlu­va, ale ak by k pre­da­ju malo dôjsť, doš­lo by k nemu v najb­liž­ší­ch mesia­co­ch. Žiad­ne ďal­šie infor­má­cie list nezve­rej­nil.


AVG je so svojimi 188 miliónmi aktívnych používateľov jedným z dvoch českých online security gigantov. Momentálne sa jeho hodnota pohybuje okolo 930 miliónov dolárov. Pri zrode AVG stál aj Slovák, o ktorom vám už čoskoro prinesieme článok.

Na konf. hovore uviedol manažment AVG, že v budúcom roku pčakáva tržby 410 - 430 mil. USD. Podľa nás až príliš ambiciózny odhad.

Zdroj: lupa

Pridať komentár (0)