O dva týždne zaháji Apple pre­daj svo­jich Apple Watch v kamen­ných obcho­doch

Lukáš Timko / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Podľa aktu­ál­nej tla­čo­vej správy Apple plá­nuje o dva týždne zahá­jiť Apple vo svo­jich kamen­ných pre­daj­niach pre­daj nie­kto­rých mode­lov Apple Watch. Okrem toho, 26. júna budú Apple Watch dostupné pre ľudí vo sied­mych ďal­ších kra­jí­nách, kto­rými sú Talian­sko, Mexiko, Sin­ga­pur, Južná Kórea, Špa­niel­sko, Švaj­čiar­sko a Taj­wan.

Všetky májové objed­návky by mali byť vyexpe­do­vané v najb­liž­ších dvoch týžd­ňoch – teda okrem modelu 42 mm Space Black Stain­less Steel, ktorý sa dostáva k svo­jím zákaz­ní­kom len veľmi ťažko. Jeff Wil­liams, SVP of Ope­ra­ti­ons, sa vyjad­ril v tla­čo­vej správe, že spo­loč­nosť spra­vila veľký pokrok vo vyba­vo­vaní obrov­ského množ­stva exis­tú­jú­cich objed­ná­vok. Pred­po­kla­dáme, že práve tento obrov­ský objem objed­ná­vok zdr­žal expan­ziu do iných kra­jín a uve­de­nie do pre­daja v kamen­ných obcho­doch.

Vzhľa­dom na vyjad­re­nie Apple, že v kamen­ných obcho­doch sa budú pre­dá­vať iba „nie­ktoré“ modely, neoča­ká­vame v najb­liž­ších týžd­ňoch pre­daj ver­zie Space Black. Určite bude zau­jí­mavé vidieť, ktoré modely si budeme môcť vyskú­šať a kúpiť.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)