Objav, ktorý môže nakŕmiť miliardy ľudí. Vedci opravili zasadnú chybu vo fotosyntéze a navýšili rast úrody až o 40%

interez.sk / 7. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Fo­to­syn­téza je che­mická re­ak­cia, vďaka kto­rej do­kážu rast­liny pre­mie­ňať sl­nečné svetlo a oxid uhli­čitý na po­trebné ži­viny
  • Nový ob­jav, kto­rým vedci na­pra­vili chybu vo fo­to­syn­téze, by mo­hol na­kŕ­miť 200 mi­li­ó­nov ľudí
  • Ich tak­tika bola za­tiaľ (úspešne) otes­to­vaná len na ta­baku, no do bu­dúc­nosti je v pláne uplat­niť ju práve na jedlé plo­diny
zdroj: Unsplash
  • Fo­to­syn­téza je che­mická re­ak­cia, vďaka kto­rej do­kážu rast­liny pre­mie­ňať sl­nečné svetlo a oxid uhli­čitý na po­trebné ži­viny
  • Nový ob­jav, kto­rým vedci na­pra­vili chybu vo fo­to­syn­téze, by mo­hol na­kŕ­miť 200 mi­li­ó­nov ľudí
  • Ich tak­tika bola za­tiaľ (úspešne) otes­to­vaná len na ta­baku, no do bu­dúc­nosti je v pláne uplat­niť ju práve na jedlé plo­diny

O čo teda ide? Chyba, o kto­rej ho­vo­ríme sa na­zýva fo­to­res­pi­rá­cia. V sku­toč­nosti ani nejde tak o chybu, ako o pri­ro­dzenú ob­ra­ny­schop­nosť, ktorú si rast­liny vy­tvo­rili, aby pred­chá­dzali úhynu. Dr Ian Mal­colm pre­hlá­sil v Jur­skom Parku le­gen­dárnu vetu: „Ži­vot si vždy nájde cestu.“ Nie­kedy to však nie je možné. Evo­lú­cia to­tiž svoje chyby na­práva ako le­nivý štu­dent cez práz­dniny.

Spraví všetko preto, aby pre­šla, no nič preto, aby bola per­fektná. Vtedy musí po­môcť veda. Pre množ­stvo rast­lín, kto­rými sú na­prí­klad aj ryža či sója, je tento pro­ces vlastne to­tál­nym pod­prie­me­rom. Fo­to­res­pi­rá­cia to­tiž na­stáva v prí­pade, že si rast­lina za­mení kys­lík za oxid uhli­čitý, ktorý po­tre­buje k zdra­vému rastu. Tak vzni­kajú to­xické látky, ktoré rast­liny ná­sledne vy­hu­bujú.

Chyba ktorá po­máha

Tie si však vy­vi­nuli spô­sob, zmie­ňo­vanú fo­to­res­pi­rá­ciu, kto­rou tieto to­xíny eli­mi­nujú. To ich však stojí veľa zby­toč­nej ener­gie, ktorú by mohli in­ves­to­vať do rastu. Úlo­hou ved­cov teda bolo nájsť spô­sob, kto­rým by mohli pre­dísť nut­nosti vy­uži­tia fo­to­res­pi­rá­cie. Tým pá­dom by rast­liny boli schopné in­ves­to­vať všetku svoju ener­giu do rastu a vý­sled­kom by tak bola omnoho bo­hat­šia úroda.

Rie­še­nie je na do­sah

Týmto prob­lé­mom trpí najmä obi­lie a tak­tiež zmie­ňo­vaná ryža so só­jou. Inými slo­vami, hlavné zložky na­šej po­travy. Nová me­tó­da, ktorá by mala prob­lém vy­rie­šiť sa na­zýva Re­a­li­zá­cia zvý­še­nej fo­to­syn­te­tic­kej schop­nosti. Vedci tak mu­seli vy­brať správne gény z iných rast­lín, ktoré by prob­lém vy­rie­šili. A ví­ťazmi sa stali gény ze­le­ných rias a gén rast­lin­nej ma­lá­to­vej syn­tázy.

Táto kom­bi­ná­cia bola úspešná a pri­či­nila sa o 40% na­vý­še­nie rastu ta­baku. Do bu­dúc­nosti by sa vedci chceli za­obe­rať vy­uži­tím tejto tak­tiky aj na jed­lých rast­li­nách.

Zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)