Obľú­bená česká služba pre rezer­vá­cie v pod­ni­koch Restu pri­chá­dza na Slo­ven­sko

Michal Sorkovský / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Rezer­vačný por­tál, ktorý sa u našich západ­ných suse­dov teší veľ­kej obľube, pri­chá­dza na Slo­ven­sko. Restu do konca roka plá­nuje do svojho pri­dať sys­tému 500 našich pod­ni­kov.

Restu.cz patrí medzi najob­ľú­be­nej­šie české rezer­vačné por­tály. Pre­pája viac ako 18 tisíc reštau­rá­cií po celej kra­jine. Teraz však expan­duje aj na Slo­ven­sko a pod domé­nou Restu.sk začína svoje služby ponú­kať aj u nás. Restu pri­tom začína fun­go­vať naj­skôr hlavne v Bra­ti­slave, no záro­veň roz­ši­ruje svoje služby po celej kra­jine, do čoho chce zapo­jiť viac ako 500 pod­ni­kov.

restu

foto: restu.cz

Okrem Slo­ven­ska plá­nuje Restu do konca marca vstú­piť na trh aj v Maďar­sku a v apríli potom tak­tiež aj v Poľ­sku. Na Slo­ven­sko by malo pri­tom Restu vstú­piť aj na základe pozi­tív­nych skú­se­ností kli­en­tov, ktorí službu využí­vajú v Česku a chcú ju preto pou­ží­vať aj vo svo­jich slo­ven­ských poboč­kách.

Slo­ven­skí zákaz­níci tak budú môcť využí­vať apli­ká­ciu Restu na jed­no­du­chú rezer­vá­ciu v pod­ni­koch. Restu však tak­tiež ponúka aj mož­nosť check-inu, ako aj mož­nosť zane­chať recen­ziu na rezer­vá­ciu, čiže pri samot­nej rezer­vá­cií to nekončí.

Na Slo­ven­sku už dlh­šiu dobu fun­guje Bookio.sk, ktoré ponúka svo­jim zákaz­ní­kom 30% zľavu z účtu v reštau­rá­cii a je Slo­ven­skou jed­not­kou. Restu teda nepri­chá­dza na trh bez kon­ku­ren­cie, práve naopak. Musí čeliť jed­notke a nebude to mať jed­no­du­ché.

reserved-seating-178318_1280

foto: pixabay.com

Zdroj: restu.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Face­book archív Restu.cz

Pridať komentár (0)