Obľú­be­ná čes­ká služ­ba pre rezer­vá­cie v pod­ni­koch Res­tu pri­chá­dza na Slo­ven­sko

Michal Sorkovský / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Rezer­vač­ný por­tál, kto­rý sa u našich západ­ných suse­dov teší veľ­kej obľu­be, pri­chá­dza na Slo­ven­sko. Res­tu do kon­ca roka plá­nu­je do svoj­ho pri­dať sys­té­mu 500 našich pod­ni­kov.

Restu.cz pat­rí medzi najob­ľú­be­nej­šie čes­ké rezer­vač­né por­tá­ly. Pre­pá­ja viac ako 18 tisíc reštau­rá­cií po celej kra­ji­ne. Teraz však expan­du­je aj na Slo­ven­sko a pod domé­nou Restu.sk začí­na svo­je služ­by ponú­kať aj u nás. Res­tu pri­tom začí­na fun­go­vať naj­skôr hlav­ne v Bra­ti­sla­ve, no záro­veň roz­ši­ru­je svo­je služ­by po celej kra­ji­ne, do čoho chce zapo­jiť viac ako 500 pod­ni­kov.

restu

foto: restu.cz

Okrem Slo­ven­ska plá­nu­je Res­tu do kon­ca mar­ca vstú­piť na trh aj v Maďar­sku a v aprí­li potom tak­tiež aj v Poľ­sku. Na Slo­ven­sko by malo pri­tom Res­tu vstú­piť aj na zákla­de pozi­tív­nych skú­se­nos­tí kli­en­tov, kto­rí služ­bu využí­va­jú v Čes­ku a chcú ju pre­to pou­ží­vať aj vo svo­jich slo­ven­ských poboč­kách.

Slo­ven­skí zákaz­ní­ci tak budú môcť využí­vať apli­ká­ciu Res­tu na jed­no­du­chú rezer­vá­ciu v pod­ni­koch. Res­tu však tak­tiež ponú­ka aj mož­nosť check-inu, ako aj mož­nosť zane­chať recen­ziu na rezer­vá­ciu, čiže pri samot­nej rezer­vá­cií to nekon­čí.

Na Slo­ven­sku už dlh­šiu dobu fun­gu­je Bookio.sk, kto­ré ponú­ka svo­jim zákaz­ní­kom 30% zľa­vu z účtu v reštau­rá­cii a je Slo­ven­skou jed­not­kou. Res­tu teda nepri­chá­dza na trh bez kon­ku­ren­cie, prá­ve naopak. Musí čeliť jed­not­ke a nebu­de to mať jed­no­du­ché.

reserved-seating-178318_1280

foto: pixabay.com

Zdroj: restu.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Face­bo­ok archív Restu.cz

Pridať komentár (0)