Obrov­ská zme­na na Face­bo­oku! Pohyb­li­vé pro­fi­lov­ky!

Martin Bohunický / 1. októbra 2015 / Tech a inovácie

Face­bo­ok dlh­šie nepred­sta­vil výraz­nej­šie vizu­ál­ne zme­ny a potre­bo­val pre­to uro­biť nie­čo, čo mu udr­ží imidž dyna­mic­ky vyví­ja­jú­cej sa služ­by. Pri­chá­dza pre­to s 5 veľ­ký­mi zme­na­mi pre uží­va­teľ­ské pro­fi­ly!

O aké zme­ny sa jed­ná?

1. Pri­pnu­tie fot­ky na vrch pro­fi­lu

2. Dočas­né pro­fi­lov­ky

3. V sek­cii “O mne” pri­bud­la 100 zna­ko­vá kolón­ka Bio

4. V mobil­nej apli­ká­cií bude foto­gra­fia umiest­ne­ná do stre­du

5. Mies­to fot­ky na pro­fi­lov­ke 7-sekun­do­vé video

V tých­to dňoch tes­tu­je Face­bo­ok zme­ny na prvých uží­va­te­ľoch.

Face­bo­ok sa tak vizu­ál­ne chce stať ešte návy­ko­vej­ším. Z tvoj­ho pro­fi­lu by moh­la byť aká­si inter­ne­to­vá vizit­ka. Pro­jek­to­vý mana­žér Face­bo­oku Aige­rim Shor­man tvr­dí, že tie­to zme­ny majú zvý­raz­niť, “čo sa deje v živo­te člo­ve­ka a čo je pre neho dôle­ži­té, všet­ko ove­ľa expre­sív­nej­ším spô­so­bom ako dote­raz.”

V zása­de ide o to, že tvo­je sta­tu­sy nie sú pre tvo­ju inter­ne­to­vú iden­ti­tu také pod­stat­né, ako iné veci. Pre­to by sa malo dostať bio­gra­fic­ké info a tvo­je fot­ky do pop­re­dia. A samoz­rej­me, bio­gra­fic­ké info bude v pop­re­dí, budeš ho teda pra­vi­del­nej­šie aktu­ali­zo­vať a…Facebook vďa­ka tomu lep­šie zacie­li svo­ju rekla­mu. Čiže naozaj pek­ne pre­mys­le­né.

Čo si to teda Face­bo­ok pri­pra­vil?

Pro­fi­lo­vé video

Tak­že čosko­ro budeš uplo­ado­vať mies­to pro­fi­lov­ky 7-sekun­do­vé video. Tie­to videá budú so zvu­kom a budú sa done­ko­neč­na opa­ko­vať. Do pop­re­dia sa dosta­ne aj tvoj cover, kto­rý sa zobra­zí pri všet­kej tvo­jej akti­vi­te na Face­bo­oku. Mal by som si ho asi rad­šej koneč­ne zme­niť..

Nové pro­fi­lov­ky sa dosť nápad­ne podo­ba­jú novi­nám z Har­ry­ho Potte­ra. Môž­me od nich oča­ká­vať mno­ho čud­ných póz, viac sa ale teší­me na množ­stvo kre­a­tív­nych nápa­dov.

Naj­lep­šie fot­ky navrchu

Ak si nie­ke­dy pou­žil Tin­der, vybral si 6 naj­lep­ších fotiek, kto­rý­mi si mal zau­jať opač­né pohla­vie. Nová fun­kcia Face­bo­oku je prak­tic­ky nie­čo podob­né, v pod­sta­te rov­na­ké. Vybe­rieš si pár naj­lep­ších fotiek a nie­kto, kto si ťa pôj­de pri­dať do pria­te­ľov uvi­dí pred­nost­ne prá­ve tie.

Dočas­né pro­fi­lov­ky

Dočas­né pro­fi­lov­ky sa tes­tu­jú už nie­koľ­ko týž­dňov, dnes sú však potvr­de­né a čosko­ro bude mať túto mož­nosť kaž­dý. Jed­no­du­cho si nasta­víš novú pro­fi­lov­ku len na urči­té časo­vé obdo­bie, potom sa ti vrá­ti pôvod­ná.

Bio

Pod tvo­jou pro­fi­lov­kou budú teraz pre­hľad­ne zora­de­né všet­ky infor­má­cie o tebe, dopl­niť ich môžeš o bio so 100 znak­mi. Opäť ako z Tin­dru. Páni Face­bo­oká­ri, my v Star­ti­tup vie­me, kde ste vza­li inšpi­rá­ciu!

Mobil­ný dizajn

Dote­raz bolo to hlav­né z tvoj­ho pro­fi­lu vľa­vo. Dnes musí webo­vá ver­zia ustú­piť mobi­lom, fot­ky budú odte­raz väč­šie, zarov­na­né na stred a všet­ko bude este­tic­ky vyze­rať ove­ľa “pré­mi­ovej­šie”.

Face­bo­ok vie, čo robí. Pro­fi­ly pôj­du do pop­re­dia a ľudia si na nich dajú viac zále­žať. Z pro­fi­lu sa sta­ne tvo­ja vizit­ka a Face­bo­ok zís­ka ďal­šie kvan­tum infor­má­cií pre pre­daj rekla­my. Musí­me Face­bo­oku uznať — vymys­le­li ste to naozaj šikov­ne!

zdroj: techcrunch.com
Pridať komentár (0)