Obrov­ská zmena na Face­bo­oku! Pohyb­livé pro­fi­lovky!

Martin Bohunický / 1. októbra 2015 / Tech a inovácie

Face­book dlh­šie nepred­sta­vil výraz­nej­šie vizu­álne zmeny a potre­bo­val preto uro­biť niečo, čo mu udrží imidž dyna­micky vyví­ja­jú­cej sa služby. Pri­chá­dza preto s 5 veľ­kými zme­nami pre uží­va­teľ­ské pro­fily!

O aké zmeny sa jedná?

1. Pri­pnu­tie fotky na vrch pro­filu

2. Dočasné pro­fi­lovky

3. V sek­cii “O mne” pri­budla 100 zna­ková kolónka Bio

4. V mobil­nej apli­ká­cií bude foto­gra­fia umiest­nená do stredu

5. Miesto fotky na pro­fi­lovke 7-sekun­dové video

V týchto dňoch tes­tuje Face­book zmeny na prvých uží­va­te­ľoch.

Face­book sa tak vizu­álne chce stať ešte návy­ko­vej­ším. Z tvojho pro­filu by mohla byť akási inter­ne­tová vizitka. Pro­jek­tový mana­žér Face­bo­oku Aige­rim Shor­man tvrdí, že tieto zmeny majú zvý­raz­niť, “čo sa deje v živote člo­veka a čo je pre neho dôle­žité, všetko oveľa expre­sív­nej­ším spô­so­bom ako dote­raz.”

V zásade ide o to, že tvoje sta­tusy nie sú pre tvoju inter­ne­tovú iden­titu také pod­statné, ako iné veci. Preto by sa malo dostať bio­gra­fické info a tvoje fotky do pop­re­dia. A samoz­rejme, bio­gra­fické info bude v pop­redí, budeš ho teda pra­vi­del­nej­šie aktu­ali­zo­vať a…Facebook vďaka tomu lep­šie zacieli svoju reklamu. Čiže naozaj pekne pre­mys­lené.

Čo si to teda Face­book pri­pra­vil?

Pro­fi­lové video

Takže čoskoro budeš uplo­ado­vať miesto pro­fi­lovky 7-sekun­dové video. Tieto videá budú so zvu­kom a budú sa done­ko­nečna opa­ko­vať. Do pop­re­dia sa dostane aj tvoj cover, ktorý sa zobrazí pri všet­kej tvo­jej akti­vite na Face­bo­oku. Mal by som si ho asi rad­šej konečne zme­niť..

Nové pro­fi­lovky sa dosť nápadne podo­bajú novi­nám z Har­ryho Pottera. Môžme od nich oča­ká­vať mnoho čud­ných póz, viac sa ale tešíme na množ­stvo kre­a­tív­nych nápa­dov.

Naj­lep­šie fotky navrchu

Ak si nie­kedy pou­žil Tin­der, vybral si 6 naj­lep­ších fotiek, kto­rými si mal zau­jať opačné pohla­vie. Nová fun­kcia Face­bo­oku je prak­ticky niečo podobné, v pod­state rov­naké. Vybe­rieš si pár naj­lep­ších fotiek a nie­kto, kto si ťa pôjde pri­dať do pria­te­ľov uvidí pred­nostne práve tie.

Dočasné pro­fi­lovky

Dočasné pro­fi­lovky sa tes­tujú už nie­koľko týž­dňov, dnes sú však potvr­dené a čoskoro bude mať túto mož­nosť každý. Jed­no­du­cho si nasta­víš novú pro­fi­lovku len na určité časové obdo­bie, potom sa ti vráti pôvodná.

Bio

Pod tvo­jou pro­fi­lov­kou budú teraz pre­hľadne zora­dené všetky infor­má­cie o tebe, dopl­niť ich môžeš o bio so 100 znakmi. Opäť ako z Tin­dru. Páni Face­bo­okári, my v Star­ti­tup vieme, kde ste vzali inšpi­rá­ciu!

Mobilný dizajn

Dote­raz bolo to hlavné z tvojho pro­filu vľavo. Dnes musí webová ver­zia ustú­piť mobi­lom, fotky budú odte­raz väč­šie, zarov­nané na stred a všetko bude este­ticky vyze­rať oveľa “pré­mi­ovej­šie”.

Face­book vie, čo robí. Pro­fily pôjdu do pop­re­dia a ľudia si na nich dajú viac zále­žať. Z pro­filu sa stane tvoja vizitka a Face­book získa ďal­šie kvan­tum infor­má­cií pre pre­daj reklamy. Musíme Face­bo­oku uznať — vymys­leli ste to naozaj šikovne!

zdroj: techcrunch.com
Pridať komentár (0)