Odpadneš. Toto je najlepšie jedlo na Hlavnej stanici v Bratislave

Redakcia / 9. augusta 2018 / Zo Slovenska

  • Pri­ná­šame vám naj­väč­šiu ku­li­nár­sku bombu na slo­ven­skom in­ter­nete.
  • Bu­deme ochut­ná­vať, hod­no­tiť a vy sa bu­dete ba­viť.

Záj­deme na miesta, ktoré by ni­kto ne­ča­kal a uká­žeme ti tie naj­lep­šie jedlá. A to po­kojne aj na hlav­nej sta­nici v Bra­ti­slave. Toto je Gour­met Up. V hlav­nej úlohe sa pred­staví Ju­raj Ora­vec A.K.A. Kra­máre bur­gers, ktorý ti dnes v dob­rom ukáže, kde sa máš ísť na­jesť na sta­nici v Bra­ti­slave ak ti zdr­hol vlak a nech­ceš vy­sc­hnutú ba­getu.

Pridať komentár (0)