Odte­raz stre­a­muje s Face­bo­okom celý svet!

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Tech a inovácie

Včera sa pod našimi kríd­lami konala v Laun­cheri vyni­ka­júca akcia Pit­chuj ako pán! a ak si bol online, mohol si ju pro­stred­níc­tvom live stre­amu na Face­bo­oku sle­do­vať aj ty.

freshnews4

Mnohí ste túto našu ini­cia­tívu chvá­lili, keďže to na Slo­ven­sku ešte zďa­leka nie je štan­dar­dom. Face­book totiž zare­a­go­val na live stre­a­min­gové služby Meer­kat a Peris­cope rela­tívne rýchlo vlast­ným rie­še­ním, no ako je zvy­kom, uvoľ­ňo­val ho až postupne a začal v USA. Naj­skôr dostali prí­le­ži­tosť celeb­rity a veľké stránky, neskôr aj bežní pou­ží­va­te­lia v USA, postupne sa k stre­a­mo­va­niu mohli celo­sve­tovo pri­dať aj ove­rené stránky a od dnes je live stre­a­ming cez Face­book dostupný pre úplne kaž­dého.

Face­book navyše každé video auto­ma­ticky uloží na tvoj time­line, preto si ho môže každý doda­točne pozrieť. Výborná služba a skvelá správa, už teraz sa tešíme na ďal­šie stre­amy.

Ak ešte mož­nosť stre­a­mo­vať vo svo­jej apli­ká­cii nemáš, je to otáz­kou pár dní. Face­book službu uvoľ­ňuje celo­sve­tovo, no ako je zvy­kom, tak postupne.

facebook-live

foto: techcrunch.com

zdroj: thenextweb.com, titulná foto: thenextweb.com

Pridať komentár (0)