Odvez sa zadar­mo s Ube­rom a novou Kiou

Marianna Mikešová / 18. októbra 2016 / Zo Slovenska

S Ube­rom sa teraz budeš môcť v Bra­ti­sla­ve voziť tri dni úpl­ne zadar­mo.

freshnews

Obľú­be­ná alter­na­tí­va bež­ných taxis­lu­žieb pri­pra­vi­la akciu v podo­be troch špe­ciál­nych dní, počas kto­rých sa budeš môcť odviezť v Bra­ti­sla­ve zadar­mo. Namies­to chô­dze si vychut­náš 15-minú­to­vú jaz­du naj­nov­ším hyb­rid­ným eko autom Kia Niro. A dokon­ca ho môžeš šofé­ro­vať aj úpl­ne sám.

Služ­bu budeš môcť využiť od 19. do 21. októb­ra. Všet­ko, čo musíš spra­viť, je zapnúť si Uber apli­ká­ciu a zvo­liť si namies­to bež­nej jaz­dy jaz­du novou Kiou. Svo­je zážit­ky môžeš posto­vať na Face­bo­ok ale­bo Ins­ta­gram pod hash­ta­gom #NiroU­ber a súťa­žiť tak o novú Kiu ale­bo veče­ru so zla­tým slo­ven­ským chod­com Mate­jom Tót­hom.

zdroj titul­nej fot­ky: uber.com

Pridať komentár (0)