Onion Ome­ga2 – minia­turný počí­tač, ktorý stojí iba 5 dolá­rov

Dárius Polák / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Onion Ome­ga2 pokra­čuje v tra­dí­cii ďal­šieho minia­túr­neho počí­tača Rasp­berry Pi. 

Ome­ga2 je nasle­dov­ní­kom minu­lo­roč­ného Omega, voľne pre­kon­fi­gu­ro­va­teľ­ného, roz­ší­ri­teľ­ného a cenovo dostup­ného počí­tača, ktorý bol o 3/4 menší ako Rasp­berry Pi. Hlav­ným kon­ku­ren­tom Ome­ga2 je práve Rasp­berry Pi Zero. Obi­dva počí­tače stoja iba $5 dolá­rov, obi­dva sú dosť malé a obi­dva umož­ňujú ľuďom samo­voľné pre­kon­fi­gu­ro­va­nie.

Čo dosta­neš za $5 dolá­rov? 580 MHz CPU, 64 MB ope­rač­nej pamäte RAM a 16MB úlož­ného pries­toru. Pokiaľ inves­tu­ješ ďal­šie $4 doláre, zís­kaš Ome­ga2 plus, ktorý má 2x toľko ope­rač­nej pamäte a úlož­ného pries­toru.

Za tú istú cenu dosta­neš aj Rasp­berry Pi Zero, ktorý má 1GHz CPU a 512 MB RAM. Pi Zero jed­no­značne trom­fuje Ome­ga2, čo sa týka výkonu, no Ome­ga2 má zabu­do­vané Wi-Fi a Pi Zero nie,vyžaduje si k tomu dopl­nok navyše. V rámci ďal­ších kon­ku­renč­ných výhod má Onion cloud službu, ktorá umož­ňuje ovlá­dať Ome­ga2 pro­stred­níc­tvom aké­ho­koľ­vek pre­hlia­dača v počí­tači a regu­lo­vať hard­vé­rovo-soft­vé­rové inte­rak­cie pomo­cou cool API.

Kam­paň na Kicks­ta­reri uka­zuje tla­kovo akti­vo­vaný spí­nač sve­tiel, mediálny Wi-Fi ser­ver a meniace LED farby lampy ako ukážky zau­jí­ma­vých vymo­že­ností, ktoré sa dajú s Ome­ga2 robiť. Podobne ako jeho pred­chodca je Ome­ga2 vysoko modu­lárny s množ­stvom cool doc­kov ako napr. Power dock zahŕňa­júci lítium polý­me­rovú baté­riu pre nabí­ja­nie.

Jed­not­livé docky stoja $15 dolá­rov za kus a Onion pozýva všet­kých 3rd party vývo­já­rov na vytvo­re­nie vlast­ných roz­ší­rení. Ome­ga2 je v súčas­nosti dostupný na pre­dob­jed­návku na Kicks­tar­teri do 23. augusta s cenou $5 dolá­rov. Finálna ver­zia príde v novem­bri.

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: kickstarter.com

Pridať komentár (0)