Oni­on Ome­ga2 – minia­tur­ný počí­tač, kto­rý sto­jí iba 5 dolá­rov

Dárius Polák / 18. augusta 2016 / Tech a inovácie

Oni­on Ome­ga2 pokra­ču­je v tra­dí­cii ďal­šie­ho minia­túr­ne­ho počí­ta­ča Rasp­ber­ry Pi. 

Ome­ga2 je nasle­dov­ní­kom minu­lo­roč­né­ho Ome­ga, voľ­ne pre­kon­fi­gu­ro­va­teľ­né­ho, roz­ší­ri­teľ­né­ho a ceno­vo dostup­né­ho počí­ta­ča, kto­rý bol o 3/4 men­ší ako Rasp­ber­ry Pi. Hlav­ným kon­ku­ren­tom Ome­ga2 je prá­ve Rasp­ber­ry Pi Zero. Obi­dva počí­ta­če sto­ja iba $5 dolá­rov, obi­dva sú dosť malé a obi­dva umož­ňu­jú ľuďom samo­voľ­né pre­kon­fi­gu­ro­va­nie.

Čo dosta­neš za $5 dolá­rov? 580 MHz CPU, 64 MB ope­rač­nej pamä­te RAM a 16MB úlož­né­ho pries­to­ru. Pokiaľ inves­tu­ješ ďal­šie $4 dolá­re, zís­kaš Ome­ga2 plus, kto­rý má 2x toľ­ko ope­rač­nej pamä­te a úlož­né­ho pries­to­ru.

Za tú istú cenu dosta­neš aj Rasp­ber­ry Pi Zero, kto­rý má 1GHz CPU a 512 MB RAM. Pi Zero jed­no­znač­ne trom­fu­je Ome­ga2, čo sa týka výko­nu, no Ome­ga2 má zabu­do­va­né Wi-Fi a Pi Zero nie,vyžaduje si k tomu dopl­nok navy­še. V rám­ci ďal­ších kon­ku­renč­ných výhod má Oni­on cloud služ­bu, kto­rá umož­ňu­je ovlá­dať Ome­ga2 pro­stred­níc­tvom aké­ho­koľ­vek pre­hlia­da­ča v počí­ta­či a regu­lo­vať hard­vé­ro­vo-soft­vé­ro­vé inte­rak­cie pomo­cou cool API.

Kam­paň na Kicks­ta­re­ri uka­zu­je tla­ko­vo akti­vo­va­ný spí­nač sve­tiel, mediál­ny Wi-Fi ser­ver a menia­ce LED far­by lam­py ako ukáž­ky zau­jí­ma­vých vymo­že­nos­tí, kto­ré sa dajú s Ome­ga2 robiť. Podob­ne ako jeho pred­chod­ca je Ome­ga2 vyso­ko modu­lár­ny s množ­stvom cool doc­kov ako napr. Power dock zahŕňa­jú­ci lítium polý­me­ro­vú baté­riu pre nabí­ja­nie.

Jed­not­li­vé doc­ky sto­ja $15 dolá­rov za kus a Oni­on pozý­va všet­kých 3rd par­ty vývo­já­rov na vytvo­re­nie vlast­ných roz­ší­re­ní. Ome­ga2 je v súčas­nos­ti dostup­ný na pre­dob­jed­náv­ku na Kicks­tar­te­ri do 23. augus­ta s cenou $5 dolá­rov. Finál­na ver­zia prí­de v novem­bri.

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: kickstarter.com

Pridať komentár (0)