Orange Y-Games 2018 opäť lámal rekordy a stal sa najväčším herno-technologickým festivalom na Slovensku

/ 21. júna 2018 / Zo Slovenska

Po­du­ja­tie po­čas 1.6-3.6 2018 pri­lá­kalo do hlav­ného mesta ti­síce fa­nú­ši­kov hier, tech­no­ló­gií a cosp­layu.

zdroj: Orange Y-Games

Po­du­ja­tie po­čas 1.6-3.6 2018 pri­lá­kalo do hlav­ného mesta ti­síce fa­nú­ši­kov hier, tech­no­ló­gií a cosp­layu.

Piat­kový deň sa vďaka spo­lu­práci s Bra­ti­slav­ským sa­mo­správ­nym kra­jom nie­sol v zna­mení vzde­lá­va­nia s cie­ľom pri­viesť štu­den­tov k no­vým tech­no­ló­giám. Štu­denti sa tak­tiež mohli zú­čast­niť sprie­vod­ného tur­naja, kto­rého ví­ťazi zís­kali istý po­stup na Y-Ga­mes 2.0. Ví­kend už tra­dične ovládli tí naj­lepší slo­ven­skí a českí hráči, ktorí si zme­rali sily v hrách CS:GO, DotA2, Le­a­gue of Le­gends, He­arths­tone, Clash Ro­y­ale, FIFA18 a NHL18. Po na­pí­na­vých zá­pa­soch sme spoz­nali ví­ťa­zov jed­not­li­vých hier, ktorí si do­mov od­niesli viac ako 8500 eur.

Po­čas ce­lého po­du­ja­tia si náv­štev­nici mohli užiť skvelý sprie­vodný prog­ram na 3 pó­diách za­me­ra­ných na tech­no­ló­gie, hry, cosp­lay a fa­nart. V Y-TECH EXPO časti po­du­ja­tia na di­vá­kov ča­kali herné zóny zná­mych spo­loč­ností Alien­ware, Asus ROG,Sam­sung, HP Omen a Le­novo Le­gion, plné skve­lých her­ných za­ria­dení. VR za­ria­de­nia a plo­šiny umož­nili náv­štev­ní­kom spoz­nať novú di­men­ziu hra­nia a vo ve­čer­ných ho­di­nách si náv­štev­níci mohli užiť pre­mie­ta­nie fil­mov a skvelú open air af­ter­party.

Orange Y-Ga­mes po­nú­kol aj zá­bavné roz­ho­vory a exhi­bičné zá­pasy zná­mych hostí slo­ven­ského a čes­kého in­ter­netu, kto­rými boli na­prí­klad: Sajfa, Se­las­sie, Na­ked Ba­na­nas, Duk­lock, Ment, Vik­tor­kaa, Asi­mis­ter, Do­nato, Stra­šil a mnoho ďal­ších.

Herné zá­pasy a dia­nie na po­du­jatí mohli di­váci sle­do­vať aj z po­hod­lia do­mova pro­stred­níc­tvom Live vy­sie­la­nia. O mo­de­ro­va­nie prog­ramu sa po­sta­ral skvelý Šorty z rá­dia Europa2 a dia­nie zá­pa­sov di­vá­kom pri­blí­žili pro­fe­si­onálni ko­men­tá­tori – Dev1, Czechc­loud, Mo­zilla, Sha­deye, Mish­kin a mnoho iných.

Cosp­lay sú­ťaž ako každý rok na­pl­nila pries­tor pred hlav­ným pó­diom a di­váci mohli ob­di­vo­vať viac ako 20 skve­lých her­ných kos­tý­mov nie­len sú­ťa­žia­cich, ale aj me­dzi­ná­rod­nej po­roty – Ori (Srb­sko), Shappi (Poľ­sko), LUX (Ra­kúsko), Cals­sara (Ne­mecko) a Ok­kido (Ma­ďar­sko). Ví­ťaz­kou sú­ťaže sa stala na­ko­niec Sa­y­uri so svo­jim kos­tý­mom The Hun­ter z hry Mons­ter Hun­ter World. Po prvý krát sa na Y-Ga­mes usku­toč­nila aj ume­lecká sú­ťaž v kresbe a maľbe pod náz­vom Fa­nArt Chal­lenge. Prvé miesto si na zá­klad di­vác­kych a po­rot­cov­ských hla­sov od­niesla Senshi s fa­nar­tom Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen zo se­riálu Game of Th­ro­nes.

Orange Y-Ga­mes 2018 po­tvr­dil svoju ve­dúcu po­zí­ciu me­dzi her­nými ak­ci­ami na Slo­ven­sku a opäť raz uká­zal, že e-sport sa na Slo­ven­sku teší veľ­kej ob­ľube a čo­raz väč­šej sle­do­va­nosti. Veľkú zá­ťaž zvládla aj sieť, cez ktorú “pre­tieklo” viac ako 14 TB dát a boli v nej po­u­žité jedni z naj­lep­ších za­ria­dení na trhu od spo­loč­nosti CISCO.

Tur­naj Y-Ga­mes kaž­do­ročne od­krýva množ­stvo no­vých ta­len­tov a ne­bolo tomu inak ani te­raz. Nie­ktoré tímy vznikli do­slova len pred pár me­siacmi a do­ká­zali po­ra­ziť pro­fe­si­oná­lov a umiest­niť sa na pop­red­ných prieč­kach tur­naja. Preto ak pat­ríte me­dzi fa­nú­ši­kov hier, ur­čite sa pri­hláste na Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch a príďte si užiť tento je­di­nečný fes­ti­val. Viac info náj­dete na fan­page: www.fa­ce­book.com/YGa­mes­Slo­va­kia/

 

Pridať komentár (0)