Orga­ni­zá­tor­ka TEDx Youth Moni­ka Cúci­ko­vá: Sko­rý vek nie je zábra­na, ale výho­da

Martin Bohunický / 14. apríla 2016 / Rozhovory

Moni­ka Cúci­ko­vá sa podu­ja­la na úlo­hu, na kto­rú si hoci­ja­ký mla­dý člo­vek netrúf­ne — zor­ga­ni­zo­va­la v Bra­ti­sla­ve sve­to­zná­mu kon­fe­ren­ciu TEDx s dodat­kom Youth. Dala doko­py tím stre­doš­ko­lá­kov a spo­lu vytvo­ri­li event, o kto­rom budú náv­štev­ní­ci ešte dlho hovo­riť.

Ahoj Moni­ka, ten­to rok priš­lo dva­krát viac ľudí, než ten minu­lý, čaka­la si to?:)

Minu­lý rok nás milo prek­va­pil vyso­ký záu­jem ľudí o štu­dent­skú kon­fe­ren­ciu také­ho­to cha­rak­te­ru, kto­rá mala na Slo­ven­sku pre­mi­é­ru. Pri­hlá­si­lo sa až 280 ľudí, no kvô­li pries­to­rom sme muse­li akcep­to­vať len 150 pri­hlá­šok a tak sme si pri tvo­re­ní nové­ho roč­ní­ku pove­da­li, že je ško­da nedať všet­kým štu­den­tom šan­cu zúčast­niť sa. Zme­ni­li sme pries­to­ry, kapa­ci­tu sme navý­ši­li na 300 a od začiat­ku som veri­la, že ju napl­ní­me. Tak sa aj sta­lo a opäť sme zopár ľudí muse­li pre vyso­ký záu­jem odmiet­nuť. :)

Čím to pod­ľa teba je, že záu­jem o TEDxY­outh a vše­obec­ne o mimo­škol­ské vzde­lá­va­nie u mla­dých ľudí naras­tá?

Mla­dí ľudia čím ďalej tým viac začí­na­jú vní­mať potre­bu vzde­lá­vať sa aj inak ako v ško­le na povin­ných hodi­nách. Zau­jí­ma­jú ich veci sia­ha­jú­ce za škol­ské osno­vy a chcú nahliad­nuť do sve­ta ľudí, kto­rí reál­ne dosa­hu­jú svo­je cie­le ale­bo sa venu­jú istej oblas­ti, kto­rá ich zau­jí­ma.

Ško­lá­ci sa pomer­ne sko­ro musia roz­hod­núť, na akú ško­lu pôj­du a akým sme­rom sa v živo­te pobe­rú. Šká­la povo­la­ní je neuve­ri­teľ­ne širo­ká a nie­kto­rí štu­den­ti sú o to zmä­te­nej­ší, ja sama som ten prí­pad. Mimo­škol­ské akti­vi­ty a vzde­lá­va­nie im pomá­ha­jú zorien­to­vať sa vo sve­te za brá­na­mi škôl a mož­no o to lep­šie spoz­nať seba samé­ho aj svo­je túž­by a cie­le a nechať sa inšpi­ro­vať ľuď­mi pria­mo z pra­xe.

Screen Shot 2016-04-11 at 10.30.58

foto: Rebe­ka Bráb­li­ko­vá

Čo mys­líš, že mla­dým v súčas­nos­ti naj­viac chý­ba? Je to prá­ve vzde­la­nie? Je mož­né, aby kon­fe­ren­cie a iné mimo­škol­ské for­my vzde­lá­va­nia doká­za­li úpl­ne sup­lo­vať ško­ly?

Mys­lím si, že nie. To, že naše ško­ly majú medze­ry nezna­me­ná, že ich doká­že­me nahra­diť kon­fe­ren­cia­mi a podob­ný­mi akci­ami. Ško­la zohrá­va veľ­kú úlo­hu v zís­ka­va­ní vedo­mos­tí z rôz­nych oblas­tí, učí zod­po­ved­nos­ti, budu­je pria­teľ­stvá…

Keď­že máme tie isté cie­le, a to je vzde­lá­vať a roz­ví­jať mla­dých, tak by sme sa nema­li tvá­riť ako dva vzdia­le­né sve­ty, ale aktív­ne spo­lu­pra­co­vať. Ško­ly a uči­te­lia by mali byť otvo­re­ní novým alter­na­tí­vam spô­so­bu výuč­by, hovo­riť štu­den­tom o takých­to akciách, tak isto ako my by sme mali prá­ve cez ško­ly zis­ťo­vať, čo mla­dým chý­ba, o čom chcú počuť a čo ich momen­tál­ne zau­jí­ma. Spo­loč­ne vie­me dosiah­nuť viac.

Ten­to rok bolo na even­te plno zau­jí­ma­vých reč­ní­kov, ale úprim­ne, kto teba naj­viac pozi­tív­ne prek­va­pil? 

Naj­viac ma prek­va­pi­li naši najm­lad­ší reč­ní­ci. Tí, kto­rí sa na veľ­ký sta­ge posta­vi­li prvý­krát o to auten­tic­kej­šie pre­sved­či­li divá­kov, že sko­rý vek nie je zábra­na, ale výho­da. Naprí­klad Domi­ni­ka Gere­go­vá sa už od sied­mej trie­dy venu­je dob­ro­voľ­níc­tvu, dnes má 15 rokov, trá­vi svoj voľ­ný čas s deť­mi na onko­ló­gii a vďa­ka jej pro­jek­tu sa pre­rá­ba onko­lo­gic­ké odde­le­nie v Ban­skej Bys­tri­ci. ( Jej talk: http://bit.ly/209WReM ).

Skve­lý bol naprí­klad aj Jakub, kto­rý pre­me­nil svo­ju rod­nú dedi­nu na mes­to plné akcií a živo­ta (http://bit.ly/1Sh1e1w ) Úspeš­ný gra­fic­ký dizaj­nér Tomáš, kto­rý dal slo­ven­ským výšiv­kám nový roz­mer ( http://bit.ly/1oGBunz ) .

Kaž­dý reč­ník mal prí­beh, kto­rý bol jedi­neč­ný a obo­ha­cu­jú­ci, čiže nemám len jed­né­ho favo­ri­ta.:)

Screen Shot 2016-04-11 at 10.31.28

foto: Michal Lukáč

Ako sa vlast­ne na taký TEDx vybe­ra­jú reč­ní­ci?

Sna­ží­me sa hľa­dať reč­ní­kov, kto­rí sú nejak spä­tí s našou témou. Ten­to rok sme sa zame­ra­li na Slo­ven­sko a na ľudí, kto­rí tu robia dob­ré a pek­né veci a posú­va­jú našu kra­ji­nu vpred. Po inten­zív­nom hľa­da­ní naozaj nebo­lo ľah­ké vybrať. Oslo­vi­li sme 11 spe­ak­rov z rôz­nych sfér, aby sme sa drža­li témy, no zau­ja­li naozaj kaž­dé­ho divá­ka. Po oslo­ve­ní pre­beh­lo nie­koľ­ko osob­ných, či Sky­pe stret­nu­tí, osno­va tal­ku, príp­ra­va pre­zen­tá­cie, finál­na skúš­ka a neskôr gene­rál­ka.

Si jedi­ná vyso­koš­ko­láč­ka spo­me­dzi orga­ni­zá­to­rov, aj to si prváč­ka. Aké bolo pra­co­vať s tak mla­dým tímom ľudí? A ako to zvlád­li?

Bolo to veľ­mi obo­ha­cu­jú­ce, keď­že mno­hým situ­áciám sme čeli­li prvý krát. Páči­lo sa mi, že tím bol roz­ma­ni­tý a tak kaž­dý bol šikov­ný v nie­čom inom a doká­za­li sme si pomôcť a dopĺňať sa. Nie­kto­ré obdo­bia ako u mňa skúš­ko­vé a u spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rov pol­roč­né tes­ty, sa ťaž­ko skĺbi­li s dead­li­na­mi v TEDxe. Koniec kon­cov sme to nejak s pre­bde­ný­mi noca­mi zvlád­li. Osved­či­lo sa sta­ré zná­me „Keď sa chce, všet­ko sa dá“. :)

Screen Shot 2016-04-11 at 10.31.49

foto: Michal Lukáč

Čo bolo na orga­ni­zo­va­ní podu­ja­tia naj­ťaž­šie?

Celý čas som cíti­la veľ­kú zod­po­ved­nosť voči tea­mu, spon­zo­rom a naj­mä pri­hla­su­jú­cim sa účast­ní­kom. Nie­ke­dy ma spre­vá­dzal strach, či zvlád­ne­me z roka na rok zor­ga­ni­zo­vať raz tak veľ­kú akciu. Teraz vidím, že to bola taká zdra­vá oba­va, kto­rá dopo­moh­la k tomu, aby všet­ko dopad­lo dob­re. :)

Exis­tu­je aj spo­lu­prá­ca s “veľ­ký­mi” slo­ven­ský­mi TEDx-mi, ale­bo ste všet­ko robi­li na vlast­nú päsť?

Cel­kom dob­re sa pozná­me s orga­ni­zá­tor­mi „veľ­ké­ho TEDxB­ra­ti­sla­va“, ako si to veľ­mi tref­ne nazval, aj my im tak hovo­rí­me. Orga­ni­zá­cia pre­bie­ha odde­le­ne, no vždy keď nie­čo potre­bu­je­me, nám radi pomô­žu. Cez cen­né rady a skú­se­nos­ti až po poži­ča­nie pís­me­nok „TEDx“, kto­ré musia byť na sta­ge-i. Pred­sa len TEDx robia omno­ho dlh­šie a dnes už pre cca 700 ľudí, čiže máme sa od nich čo učiť.

Screen Shot 2016-04-11 at 10.31.08

foto: Rebe­ka Bráb­li­ko­vá

Dozve­del som sa, že po toh­to­roč­nom úspe­chu pri­pra­vu­je­te ďal­šie akti­vi­ty. Ja viem, že je to zatiaľ tajom­stvom, ale keby si nám aspoň nie­čo naz­na­či­la.. :)

Radi by sme spra­vi­li pár men­ších even­tov pre štu­den­tov, no je to všet­ko len vo fáze plá­no­va­nia a nera­da by som pre­zrá­dza­la nepo­tvr­de­né veci. Avšak urči­te sa je na čo tešiť.:)

Mys­lí­te už teraz na budú­ci rok, ale­bo stá­le panu­je eufó­ria z toho­to roč­ní­ka? Čím by poten­ci­onál­ne mohol byť budú­ci roč­ník výni­moč­ný?

S eufó­ri­ou z toho­to roč­ní­ka uva­žu­je­me nad tým ďal­ším. :) Už teraz je potreb­né mys­lieť na vybu­do­va­nie nové­ho tímu, keď­že mno­ho orga­ni­zá­to­rov matu­ru­je a odchá­dza štu­do­vať preč. Budú­ci roč­ník bude urči­te výni­moč­ný prá­ve pre­to, že máme už dra­ho­cen­né skú­se­nos­ti, pou­či­li sme sa a vie­me uro­biť veľa vecí ešte lep­šie. Naj­mä prí­cho­dom nových ľudí do tímu vzni­ka­jú nové myš­lien­ky a nápa­dy. Ori­gi­na­li­ta kaž­dé­ho jed­né­ho sa odzr­kad­ľu­je na samot­nej akcii.

Som pre­sved­če­ná, že vďa­ka nim a ich moti­vo­va­nos­ti bude ďal­ší roč­ník jedi­neč­ný.

Screen Shot 2016-04-11 at 10.35.14

foto: Michal Lukáč

Čo bol pre teba najk­raj­ší moment celé­ho podu­ja­tia, na kto­rý nikdy neza­bud­neš?

Keď doš­lo viac por­cií obe­da než malo a zosta­li tri ple­chy. Ale, nie. :)

V mys­li sa mi vyná­ra mno­ho momen­tov, kedy som bola naozaj šťast­ná. Jeden z nich bola spo­lu­prá­ca so spe­ak­ra­mi a gene­rál­ka deň pred podu­ja­tím. Reč­ní­ci nebo­li sepa­ro­va­ní ako mož­no na bež­nej kon­fe­ren­cii, ale spo­loč­ne strá­vi­li gene­rál­ku, spoz­na­li sa, bavi­li sa až sme nach­víľ­ku vytvo­ri­li takú jed­nu malú TEDx rodin­ku so spo­loč­ným cie­ľom.

Čo je však moment, kedy mám naozaj pocit, že to všet­ko malo zmy­sel, je číta­nie si feed­bac­kov. Keď ľudia píšu ako sa im páči­lo a pres­ne pome­nu­jú momen­ty kon­fe­ren­cie, kedy sa v nich nie­čo pohlo ale­bo zme­ni­lo. Aj jed­no­du­ché poďa­ko­va­nie v nás pod­ne­cu­je vôľu pokra­čo­vať. Dosta­li sme mno­ho povzbu­di­vých správ od ľudí, čo nám držia pal­ce a chcú prí­sť opäť a vziať aj spo­lu­žia­kov a kama­rá­tov. Prav­da­že, pote­šia aj nápa­dy na vylep­še­nia, lebo nás to povzbu­dzu­je sa odra­ziť a naďa­lej sa zdo­ko­na­ľo­vať.

Zau­jí­ma ťa ďal­ší vývoj tímu oko­lo bra­ti­slav­ské­ho TEDx Youth? Tak sle­duj ich Face­bo­ok fan­pa­ge!

titul­ná foto: Michal Lukáč

Pridať komentár (0)