Otvorili si vegánsku reštauráciu, obrodiť chcú však aj všetkých mäsožravcov

Mária Ambrozová / 9. februára 2019 / Food biznis

  • Už aj mesto Mar­tin sa môže po­chvá­liť mies­tom, kde si na dob­rom jedle po­chut­najú všetci ve­gáni
  • Len ne­dávno tu ot­vo­rili bis­tro s náz­vom Plan­táž
zdroj: Facebook/Plantáž Bistro
  • Už aj mesto Mar­tin sa môže po­chvá­liť mies­tom, kde si na dob­rom jedle po­chut­najú všetci ve­gáni
  • Len ne­dávno tu ot­vo­rili bis­tro s náz­vom Plan­táž

Na ulici M. R. Šte­fá­nika v Mar­tine 20. no­vem­bra ot­vo­rili vô­bec prvé 100 % ve­gán­ske bis­tro tohto mesta. Au­tor myš­lienky do re­štau­rá­cie Plan­táž po­zýva ochut­nať svoje dob­roty do­konca aj všet­kých mä­sož­rav­cov. V stá­lej po­nuke majú byť se­zónne špe­cia­lity, pizza, bur­gre obe­dové menu a aj ra­ňajky.

Všetko je tu bez mlieka a bez va­jec, do­konca 2-3-krát do týždňa  bude v po­nuke aj menu pre „bez­lep­ká­čov“. Skve­lým bo­nu­som je káva z do­má­cej mar­tin­skej pra­žiarne Ca­fes Costa Do­rada.

Mar­cus a Petr, ktorí sú hla­vou pro­jektu, už dva roky v meste po­nú­kali do­nášku a ne­mie­nia s ňou pre­stať ani po tom, ako už fun­guje ofi­ciálna ka­menná pre­vádzka. „Od za­čiatku bol plán ot­vo­riť bis­tro, alebo malú re­štau­rá­ciu, ale keďže sa na za­čiatku ob­ja­vila mož­nosť vy­užiť ku­chyn­ské pries­tory bez mož­nosti se­de­nia pre zá­kaz­ní­kov, a teda len na roz­voz, išli sme do toho. Tento ná­pad bol v tej dobe môj a in­špi­ro­val som sa u iných slo­ven­ských ve­gán­skych pod­ni­kov ako na­prí­klad Ve­gan Bar v Bra­ti­slave. Ne­skôr tento ná­pad ot­vo­riť bis­tro ožil, keď som hľa­dal mož­nosti ako roz­ší­riť pod­ni­ka­nie,“ pre­zra­dil pre Star­ti­tup Mar­cus.

Ho­vorí, že pri hľa­daní in­ves­to­rov mal mož­nosť roz­prá­vať sa s množ­stvom zau­jí­ma­vých a skú­se­ných ľudí, ktorí sa na­ko­niec do Plan­táže síce ne­za­po­jili, no na­priek tomu po­mohli a na­sme­ro­vali ho, ako ísť ďa­lej. S Pe­ťom Fro­li­chom sa dal do reči vďaka čes­ko­slo­ven­skej ve­gán­skej ko­mu­nite a po­tom, ako mu pred­sta­vil, čo robí, po­slal mu pár fo­tiek z Ve­gán­skych ho­dov v Ži­line, veľmi sa mu to pá­čilo a pri­znal, že tiež tú­žil po ot­vo­rení ma­lého ve­gán­skeho pod­niku no ni­kdy ne­na­šiel od­hod­la­nie.

„Bez Peťa by žiadne bis­tro ne­bolo. Práve som sa to­tiž v prí­pade ne­ús­pe­chu pri hľa­daní in­ves­tora chys­tal do za­hra­ni­čia. Zlo­mové ob­do­bie, ktoré re­zo­no­valo v ži­vo­toch nás oboch umož­nilo, že sme na­ko­niec z ho­lých ne­za­ria­de­ných pries­to­rov do­ká­zali vy­tvo­riť niečo tak úžasne ako je naše bis­tro. Vlast­nými ru­kami sme viac ako 3 me­siace pra­co­vali na tom, aby sme týmto pries­to­rom vdýchli dušu. Stálo to ne­sku­točne veľa ener­gie, pre­ko­ná­vali sme množ­stvo pre­ká­žok na rôz­nych úrov­niach, fy­zic­kej, psy­chic­kej a aj fi­nanč­nej,“ ho­vorí ďa­lej Mar­cus. „Na­ko­niec sme všetky pre­kážky pre­ko­nali a za po­moci mno­hých pria­te­ľov mo­jich aj Pe­ťo­vých sme to do­ká­zali! Všet­kým sme veľmi vďační a za­via­zaní, že sme si s ich po­mo­cou mohli spl­niť náš spo­ločný sen. Sa­moz­rejme naša práca týmto ne­končí, ale práve na­opak za­čína, bú­ra­nie pred­sud­kov a to­pe­nie ľa­dov a ešte veľa vy­svet­ľo­va­nia prečo stejky na­hrá­dzame rast­lin­nými al­ter­na­tí­vami. Ak nám ostane tro­chu času, radi by sme or­ga­ni­zo­vali pred­nášky, na ob­jas­ne­nie ce­lej prob­le­ma­tiky a vy­svet­le­nie mo­ti­vá­cie ve­gá­nov a re­du­ce­ta­riá­nov.“

Mar­cus si do­konca na­šiel čas a od­po­ve­dal nám aj na ďal­šie otázky.

Ako vní­mate za­čiatky pod­ni­ka­nia u nás na Slo­ven­sku?

Za­čiatky pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku vní­mame ako dosť kom­pli­ko­vané, zby­točne zlo­žité a veľmi by­rok­ra­ticky ná­ročné. Uve­do­mu­jeme si, že všetko musí mať ur­čitý sys­tém a po­ria­dok, čo sú veci na kto­rých nám zá­leží, ale v nie­kto­rých prí­pa­doch to za­chá­dza do ex­tré­mov, čo pre pod­ni­ka­te­ľov pred­sta­vuje značné za­ťa­že­nie. Mno­hých za­čí­na­jú­cich pod­ni­kav­cov práve toto môže úplne od­ra­diť.

Kam by ste sa raz chceli po­su­núť/resp. aké sú Vaše ciele?  

Keďže na­šim zá­kaz­ní­kom veľmi chutí, radi by sme túto mož­nosť do­priali aj ľu­dom v iných mes­tách. Do­vtedy mu­síme vy­mys­lieť ako udr­žať náš štan­dard a kva­litu pri ot­vá­raní ďal­ších po­bo­čiek. Ale vráťme sa na­s­päť na zem. Naše bis­tro je re­la­tívne dosť malé a ľu­dia si nie­kedy ne­majú kam sad­núť. Nie­kedy ča­kajú vonku, alebo si berú jedlo so se­bou. Preto by sme Plan­táž chceli o niečo roz­ší­riť… kon­krétne o te­rasu. Takže toto je náš najb­ližší cieľ na jar/leto 2019. Dr­žte nám palce (úsmev).

Ná­rast zá­ujmu o rast­linnú stravu vo svete ras­tie

Podľa šta­tis­tík zo za­čiatku tohto roka po­čet ľudí iden­ti­fi­ku­jú­cich sa ako ve­gáni v USA vzrás­tol za po­sledné tri roky o 600 %, vo Veľ­kej Bri­tá­nii to za po­sledné de­sať­ro­čie je ná­rast o 350 %, Por­tu­gal­sko za rov­naké ob­do­bie hlás ná­rast o 400 %. Niet sa čo ču­do­vať, veď od­bor­níci pre­chod na rast­linnú stravu v mno­hých reb­ríč­koch zvo­lili za trend roka 2018. Via­cero vý­sku­mov do­konca po­tvr­dilo, že vy­ne­chá­va­nie mäsa z nášho je­dál­nička môže pô­so­biť ako pre­ven­cia pred ra­ko­vi­nou či pod­pí­sať sa na dl­ho­ve­kosti.

Na Slo­ven­sku síce pod­robné šta­tis­tiky o tom, kto sa zo svojho je­dál­nička roz­ho­dol vy­ne­chať mäso a ži­vo­číšne pro­dukty ako va­jíčka či mlieko a syry ne­máme, no podľa toho, koľko ve­ge­ta­rián­skych a ve­gán­skych re­štau­rá­cií u nás ot­vára svoje brány je isté, že tento trend ne­obi­šiel ani nás. V Bra­ti­slave je to na­prí­klad Made with laf, Ve­gan Ki­osk či Bemba (čí­taj o nich TU), do Tr­navy sa z Brna pri­sťa­ho­valo bis­tro Forky´s (viac sa do­zvieš TU) na Slo­ven­sko do­konca do­ra­zila aj dl­ho­oča­ká­vaná ve­gán­ska ver­zia na­nu­kov Mag­num (viac TU).

Pridať komentár (0)