OVB žalu­je štu­den­ta, kto­rý vo fil­me odha­lil ich prak­ti­ky

Jakub Jablonický / 23. augusta 2016 / Business

Pora­den­ská fir­ma OVB All­fi­nanz žia­da od mla­dé­ho Čecha obrov­ské finanč­né odškod­ne­nie.

Doku­ment s náz­vom Rada nad zla­to od štu­den­ta doku­men­ta­ris­ti­ky Jaku­ba Char­vá­ta, kto­rý popi­su­je prak­ti­ky OVB, spo­loč­nosť pova­žu­je za uráž­ku na cti.

Pro­ti mla­dé­mu fil­má­ro­vi poda­la žalo­bu a žia­da od neho odškod­né 100 tisíc čes­kých korún do troch dní od nado­bud­nu­tia prá­vo­plat­nos­ti roz­sud­ku. Netre­ba vysvet­ľo­vať pre­čo by taký­to roz­su­dok bol pre mla­dé­ho štu­den­ta lik­vi­dač­ný.

Untitled-2

Doku­ment uka­zu­je, že finanč­ným porad­com z OVB ide pre­dov­šet­kým o čo naj­vyš­šiu pro­ví­ziu a nie o dob­ro kli­en­ta. Ponú­ka­jú vraj teda svo­jim kli­en­tom nevý­hod­né zmlu­vy.

V doku­men­te sú zachy­te­né sve­dec­tvá ľudí, kto­rí zmlu­vu s OVB uzav­re­li. Roz­prá­va­jú o poplat­koch, o kto­rých dopre­du neve­de­li ale­bo o nevý­hod­ných pois­te­niach.

Char­vát vo fil­me popí­sal aj sys­tém nábo­ru nových čle­nov, v kto­rom má kaž­dý člen pro­ví­ziu z uzav­re­tých zmlúv čle­nov, kto­rých do fir­my pri­tia­hol. Čle­no­via tak tvo­ria „pyra­mí­du“, kto­rá ich núti uzat­vá­rať čo naj­viac zmlúv za kaž­dú cenu.

Untitled-4

Noví čle­no­via sú pod­ľa fil­mu moti­vo­va­ní vidi­nou peňa­zí a sta­tu­su, aké pozna­jú z ame­ric­kých fil­mov. OVB pra­vi­del­ne orga­ni­zu­je luxus­né večier­ky, kto­ré v mla­dých porad­coch majú udr­žia­vať pocit, že svoj vysní­va­ný život majú na dosah.

OVB pova­žu­je taký­to opis za ten­denč­ný a dis­kre­di­tu­jú­ci. “Celý mate­riál pova­žu­je­me za znač­ne skres­le­nú úče­lo­vú kom­pi­lá­ciu zábe­rov, naj­mä zo súkrom­ných akcií nie­koľ­kých jedin­cov, spo­lu s pár záber­mi z ofi­ciál­nych akcií našej spo­loč­nos­ti.

Pod­ľa názo­ru práv­ni­kov sú zábe­ry v roz­po­re s osob­nost­ný­mi prá­va­mi jed­not­liv­cov a výsled­ný súhrn úče­lo­vo poško­dzu­je dob­ré meno OVB All­fi­nanz, a.s. Pre­to bola pro­stred­níc­tvom reno­mo­va­nej exter­nej práv­nej kan­ce­lá­rie poda­ná na auto­ra repor­tá­že žalo­ba,” rea­go­val mediál­ny zástup­ca OVB Jiří Reichl.

Untitled-3

Char­vát inšpi­rá­ciu na vytvo­re­nie doku­men­tu zís­kal, keď pre OVB sám pra­co­val. Pod­ľa svo­jich slov ju ale po odha­le­ní kon­tro­verz­ných prak­tík, aké vo fir­me vlád­nu, opus­til. Neplá­nu­je sa nechať zastra­šiť žalo­bou. Na práv­ni­kov si zará­ba pop­ri štú­diu.

Urči­te sa tej téma­ti­ke budem veno­vať. Je to pod­ľa mňa jedi­ná správ­na odpo­veď na sprá­va­nie OVB. Nech­cem, aby vzni­kol dojem, že podob­ný­mi žalo­ba­mi docie­lia zasta­ve­nie verej­né­ho dia­ló­gu, že zabrá­nia dis­ku­sii.”

Za svo­ju naj­väč­šiu chy­bu pova­žu­je to, že po prvých hroz­bách žalo­bou film sám nedis­tri­bu­oval. Ten sa ale aj tak obja­vil na You­Tu­be a šíri sa inter­ne­tom.Je to skú­se­nosť do budúc­nos­ti. Bolo vo verej­nom záuj­me film zve­rej­niť, a pre­to­že som otá­ľal, nie­kto to uro­bil za mňa. Vo finá­le s tým tak mož­no budem mať väč­šie ťaha­ni­ce, než keby som film zve­rej­nil sám.”

zdroj titul­nej foto­gra­fie: ovb.sk / YouTube.com/OVB je zlo, zdroj foto­gra­fií: YouTube.com/OVB je zlo

Pridať komentár (0)