OVB žaluje štu­denta, ktorý vo filme odha­lil ich prak­tiky

Jakub Jablonický / 23. augusta 2016 / Business

Pora­den­ská firma OVB All­fi­nanz žiada od mla­dého Čecha obrov­ské finančné odškod­ne­nie.

Doku­ment s náz­vom Rada nad zlato od štu­denta doku­men­ta­ris­tiky Jakuba Char­váta, ktorý popi­suje prak­tiky OVB, spo­loč­nosť pova­žuje za urážku na cti.

Proti mla­dému fil­má­rovi podala žalobu a žiada od neho odškodné 100 tisíc čes­kých korún do troch dní od nado­bud­nu­tia prá­vo­plat­nosti roz­sudku. Netreba vysvet­ľo­vať prečo by takýto roz­su­dok bol pre mla­dého štu­denta lik­vi­dačný.

Untitled-2

Doku­ment uka­zuje, že finanč­ným porad­com z OVB ide pre­dov­šet­kým o čo naj­vyš­šiu pro­ví­ziu a nie o dobro kli­enta. Ponú­kajú vraj teda svo­jim kli­en­tom nevý­hodné zmluvy.

V doku­mente sú zachy­tené sve­dec­tvá ľudí, ktorí zmluvu s OVB uzav­reli. Roz­prá­vajú o poplat­koch, o kto­rých dopredu neve­deli alebo o nevý­hod­ných pois­te­niach.

Char­vát vo filme popí­sal aj sys­tém náboru nových čle­nov, v kto­rom má každý člen pro­ví­ziu z uzav­re­tých zmlúv čle­nov, kto­rých do firmy pri­tia­hol. Čle­no­via tak tvo­ria „pyra­mídu“, ktorá ich núti uzat­vá­rať čo naj­viac zmlúv za každú cenu.

Untitled-4

Noví čle­no­via sú podľa filmu moti­vo­vaní vidi­nou peňazí a sta­tusu, aké poznajú z ame­ric­kých fil­mov. OVB pra­vi­delne orga­ni­zuje luxusné večierky, ktoré v mla­dých porad­coch majú udr­žia­vať pocit, že svoj vysní­vaný život majú na dosah.

OVB pova­žuje takýto opis za ten­denčný a dis­kre­di­tu­júci. “Celý mate­riál pova­žu­jeme za značne skres­lenú úče­lovú kom­pi­lá­ciu zábe­rov, najmä zo súkrom­ných akcií nie­koľ­kých jedin­cov, spolu s pár zábermi z ofi­ciál­nych akcií našej spo­loč­nosti.

Podľa názoru práv­ni­kov sú zábery v roz­pore s osob­nost­nými prá­vami jed­not­liv­cov a výsledný súhrn úče­lovo poško­dzuje dobré meno OVB All­fi­nanz, a.s. Preto bola pro­stred­níc­tvom reno­mo­va­nej exter­nej práv­nej kan­ce­lá­rie podaná na autora repor­táže žaloba,” rea­go­val mediálny zástupca OVB Jiří Reichl.

Untitled-3

Char­vát inšpi­rá­ciu na vytvo­re­nie doku­mentu zís­kal, keď pre OVB sám pra­co­val. Podľa svo­jich slov ju ale po odha­lení kon­tro­verz­ných prak­tík, aké vo firme vládnu, opus­til. Neplá­nuje sa nechať zastra­šiť žalo­bou. Na práv­ni­kov si zarába popri štú­diu.

Určite sa tej téma­tike budem veno­vať. Je to podľa mňa jediná správna odpo­veď na sprá­va­nie OVB. Nech­cem, aby vzni­kol dojem, že podob­nými žalo­bami docie­lia zasta­ve­nie verej­ného dia­lógu, že zabrá­nia dis­ku­sii.”

Za svoju naj­väč­šiu chybu pova­žuje to, že po prvých hroz­bách žalo­bou film sám nedis­tri­bu­oval. Ten sa ale aj tak obja­vil na You­Tube a šíri sa inter­ne­tom.Je to skú­se­nosť do budúc­nosti. Bolo vo verej­nom záujme film zve­rej­niť, a pre­tože som otá­ľal, nie­kto to uro­bil za mňa. Vo finále s tým tak možno budem mať väč­šie ťaha­nice, než keby som film zve­rej­nil sám.”

zdroj titul­nej foto­gra­fie: ovb.sk / YouTube.com/OVB je zlo, zdroj foto­gra­fií: YouTube.com/OVB je zlo

Pridať komentár (0)