Pamä­táš si Ahme­da a jeho budík? Mla­dík zavr­hol Ame­ri­ku a balí kuf­re!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Zaujímavosti

Ahmed Moha­med pri­jal ponu­ku a odchá­dza za lep­ším živo­tom do Kata­ru.

Mož­no si spo­mí­naš na mla­dí­ka z Texa­su, kto­rý vo sve­te spô­so­bil obrov­ský roz­ruch. Ahmed vlast­no­ruč­ne zostro­jil budík, uká­zal ho v ško­le a zatkla ho polí­cia s podoz­re­ním, že ide o bom­bu. Jeho otec násled­ne roz­ší­ril infor­má­cie do médií s tým, že sa vraj jed­na­lo o raso­vo moti­vo­va­ný čin, kto­rý má na sve­do­mí sta­ros­ta. Ahme­da okam­ži­te pod­po­ril aj Mark Zuc­ker­berg či pre­zi­dent Oba­ma, kto­rý ho dokon­ca pozval do Bie­le­ho domu. Hash­tag #IStan­dWit­hAh­med dosia­hol 4,000,000 pou­ží­va­te­ľov na Twit­te­ri.

Jeho budík sku­toč­ne nie­čím pri­po­mí­nal bom­bu, sám som podob­ne vyze­ra­jú­cu bom­bu videl snáď v 2000 fil­moch. Pocho­pil to aj samot­ný uči­teľ, kto­rý Ahme­dov vyná­lez rad­šej rých­lo scho­val. Reak­cia voči 14-roč­né­mu chlap­co­vi však bola pre­hna­ná. 

Napriek všet­kej pod­po­re Ahmed balí kuf­re. V Kata­re sa pri­po­jí ku Qatar Foun­da­ti­on Young Inno­va­tors Prog­ram. Infor­má­ciu zve­rej­ni­la jeho rodi­na na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií. A to len 24 hodín po tom, čo sa stre­tol v Bie­lom dome s Barac­kom Oba­mom na Whi­te House’s Astro­no­my Night. Ahmed sám pre­zra­dil, čo ho moti­vo­va­lo.

Som nad­še­ný zo všet­ké­ho, čo mi môže Qatar Foun­da­ti­on ponúk­nuť. Kam­pu­sy vyze­ra­jú váž­ne super. Stret­nem veľa nových detí, kto­ré sú nad­še­né do vedy a tech­no­ló­gií ako ja. Mys­lím si, že sa tam veľa naučím a zaži­jem tam kopec sran­dy.”

Čo k tomu dodať? Katar si nás raz zrej­me kúpi všet­kých. V kaž­dom prí­pa­de je to pre mla­dé­ho vedá­to­ra skve­lá prí­le­ži­tosť, ako posu­núť svo­je schop­nos­ti o nie­koľ­ko leve­lov ďalej. Všet­ko zlé je nako­niec na nie­čo dob­ré a sila inter­ne­tu a verej­nej mien­ky je vidi­teľ­ne omno­ho moc­nej­šia, ako aká­koľ­vek iná sila na sve­te.

Drží­me pal­ce Ahmed a nepres­tá­vaj makať! 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)