Pamä­táš si Ahmeda a jeho budík? Mla­dík zavr­hol Ame­riku a balí kufre!

Martin Bohunický / 21. októbra 2015 / Zaujímavosti

Ahmed Moha­med pri­jal ponuku a odchá­dza za lep­ším živo­tom do Kataru.

Možno si spo­mí­naš na mla­díka z Texasu, ktorý vo svete spô­so­bil obrov­ský roz­ruch. Ahmed vlast­no­ručne zostro­jil budík, uká­zal ho v škole a zatkla ho polí­cia s podoz­re­ním, že ide o bombu. Jeho otec následne roz­ší­ril infor­má­cie do médií s tým, že sa vraj jed­nalo o rasovo moti­vo­vaný čin, ktorý má na sve­domí sta­rosta. Ahmeda okam­žite pod­po­ril aj Mark Zuc­ker­berg či pre­zi­dent Obama, ktorý ho dokonca pozval do Bie­leho domu. Hash­tag #IStan­dWit­hAh­med dosia­hol 4,000,000 pou­ží­va­te­ľov na Twit­teri.

Jeho budík sku­točne nie­čím pri­po­mí­nal bombu, sám som podobne vyze­ra­júcu bombu videl snáď v 2000 fil­moch. Pocho­pil to aj samotný uči­teľ, ktorý Ahme­dov vyná­lez rad­šej rýchlo scho­val. Reak­cia voči 14-roč­nému chlap­covi však bola pre­hnaná. 

Napriek všet­kej pod­pore Ahmed balí kufre. V Katare sa pri­pojí ku Qatar Foun­da­tion Young Inno­va­tors Prog­ram. Infor­má­ciu zve­rej­nila jeho rodina na tla­čo­vej kon­fe­ren­cií. A to len 24 hodín po tom, čo sa stre­tol v Bie­lom dome s Barac­kom Oba­mom na White House’s Astro­nomy Night. Ahmed sám pre­zra­dil, čo ho moti­vo­valo.

Som nad­šený zo všet­kého, čo mi môže Qatar Foun­da­tion ponúk­nuť. Kam­pusy vyze­rajú vážne super. Stret­nem veľa nových detí, ktoré sú nad­šené do vedy a tech­no­ló­gií ako ja. Mys­lím si, že sa tam veľa naučím a zaži­jem tam kopec srandy.”

Čo k tomu dodať? Katar si nás raz zrejme kúpi všet­kých. V kaž­dom prí­pade je to pre mla­dého vedá­tora skvelá prí­le­ži­tosť, ako posu­núť svoje schop­nosti o nie­koľko leve­lov ďalej. Všetko zlé je nako­niec na niečo dobré a sila inter­netu a verej­nej mienky je vidi­teľne omnoho moc­nej­šia, ako aká­koľ­vek iná sila na svete.

Držíme palce Ahmed a nepres­tá­vaj makať! 

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)