Papie­rové palety, budúc­nosť pre­pravy? Sú šetrné k prí­rode aj pre­prav­ným nákla­dom!

Ráchel Matušková / 16. februára 2015 / Eko

Slo­vák Richard Lin­kesch je jed­ným z dvoch zakla­da­te­ľov pro­jektu s poten­ciá­lom na glo­bálne využi­tie a samoz­rejme aj úspech, papie­ro­vých modu­lár­nych paliet. Možno sa Vám prob­le­ma­tika pre­pravy a paliet nezdá taká atrak­tívna ako dnes tak popu­lárne appky, ale ako hovorí Richard Lin­kesch: „Aj napriek tomu, že palety nie sú sexy, náš život si bez nich nevieme pred­sta­viť.“

Mladý šikovný slo­ven­ský chla­pec, Richard Lin­kesch, sa vybral štu­do­vať do Anglicka na pre­stížnu Cam­bridge Uni­ver­sity a uro­bil dobre nie len pre seba, ale zrejme aj pre nás ostat­ných. Počas práce na dip­lo­mo­vej práce sa spo­jil so spo­lu­žia­kom Ant­ho­nym Wain­ma­nom a začali sa zaobe­rať myš­lien­kou ako zní­žiť pre­pravné náklady, a prišli na myš­lienku výroby papie­ro­vých paliet, ktoré šet­ria pries­tor aj náklady.

Základ­nými myš­lien­kami ich pro­jektu je šet­re­nie miesta pri skla­do­vaní paliet ako aj šet­re­nie nákla­dov. Chlapci vyvi­nuli modu­lárnu tran­s­portnú papie­rovú paletu. Modu­lárnu v zmysle, že je veľmi dobre skla­do­va­teľná a ušetrí až 70% miesta v sklade a pri­bližne 30 až 40% z ceny skla­do­va­nia. Šet­re­nie miesta je možné vďaka odstrá­ni­teľ­ným nožič­kám. Úspora pries­toru sa pre­javí naprí­klad tak, že na jeden kamión je možné nalo­žiť až 3x viac papie­ro­vých paliet ako kla­sic­kých EUR paliet, čím je možné eli­mi­no­vať až dva z troch kami­ó­nov. Takto firma môže ušet­riť až 18 000 € mesačne na ope­rač­ných nákla­doch. A to je už suma pri kto­rej sa oplatí zamys­lieť.

To však nie je všetko čo papie­rové modu­lárne palety ponú­kajú. Ďal­šou veľ­kou výho­dou je mož­nosť zabu­do­va­nia elek­tro­niky do vnútra palety počas výroby. Ponú­kajú naprí­klad zabu­do­va­nie rádio frek­venč­ných čipov a váho­vých alebo šoko­vých sen­zo­rov, čím ponú­kajú kli­en­tom mnoho dôle­ži­tých dát a infor­má­cií, čím povy­šujú oby­čajné palety na úplne inú úro­veň. Z paliet sa stáva nástroj manaž­mentu skla­do­vých zásob a moni­to­ringu a pri­ná­šaj pre­hľad čo sa práve deje s nie len s pale­tami, ale aj pro­duktmi na nich ulo­že­nými, či už v sklade alebo počas pre­pravy.

Tiež exis­tuje mož­nosť reklam­nej tlače na palety, ktoré popri dnes naj­čas­tej­šie využí­va­ným bie­lym alebo dre­ve­ným pale­tám určite vyniknú a ponú­kajú aj ďalší zdroj príj­mov.

Hoci sú palety vyro­bené z papiera dis­po­nujú vlast­nos­ťami podob­nými jed­ľo­vému drevu a ponú­kajú rov­nakú život­nosť ako dre­vené palety.

Nevý­ho­dou týchto paliet je zrejme len potreba špe­ciál­neho stroja na skla­da­nia a roz­kla­da­nie paliet.

Richard a Antony v nepo­sled­nom rade pote­šia aj eko­lo­gic­kých nad­šen­cov. Ich palety neob­sa­hujú žiadne pri­dané che­mické látky, čím záro­veň umož­ňujú bez­pečnú pre­pravu potra­vín. Keď palety spl­nia svoju fun­kciu a uply­nie ich život­nosť je možné ich recyk­lo­vať. Zní­že­ním počtu kami­ó­nov potreb­ných na pre­pravu s papie­ro­vými pale­tami sa tiež zni­žujú emi­sie CO2 v porov­naní s počtom kami­ó­nov a vypus­te­ných škod­li­vín z kami­ó­nov s dre­ve­nými pale­tami.

Richard a Ant­hony na pro­jekte pra­cujú od marca 2014, zalo­žili star­tup Palle Tech a chys­tajú sa vstú­piť na šty­rid­sať miliar­dový trh s pale­tami. Ak sa im podarí využiť ponú­kaný glo­bálny poten­ciál je možné, že kla­sické dre­vené palety sa budú využí­vať len na DIY výrobu nábytku.

Zdroj: palletech.co, www.podnikajte.sk , www.podnikatelskynapadroka.sk

Pridať komentár (0)