Par­ťák na bale­nie báb v tele­fóne? Slo­ven­sko-česká appka Becomme zachra­ňuje zúfa­lých chla­pov

Lýdia Repová / 5. júna 2016 / Tech a inovácie

Ak aj ty pat­ríš medzi tých hanb­li­vých alebo stre­su­jú­cich ľudí a prvý kon­takt s pek­ným diev­ča­ťom je pre teba hotová nočná mora, nezú­faj. Mobilná par­ťák na bale­nie báb v podobe apli­ká­cie Becomme pre teba môže byť záchra­nou.

Oslo­viť či neos­lo­viť – to je častá otázka menej seba­ve­do­mých chla­pov pri pohľade, či už na online pro­fil pek­nej baby, alebo priamo na ňu sto­jacu pri bare. Dá sa pove­dať, že hovo­ríme o pomerne veľ­kom prob­léme dneš­nej spo­loč­nosti. Pocit odmiet­nu­tia a neús­pe­chu v nás auto­ma­ticky vyvo­láva strach z prvého kon­taktu, a preto sa len pri­ze­ráme a závi­díme viac seba­ve­do­mým ľudom, ako jed­no­du­cho nad­vä­zujú kon­takt a svo­jim vystu­po­va­ním zís­kajú presne to, čo chcú .

S týmto však môže byť koniec. Pre tých viac hanb­li­vých pri­chá­dza na pomoc apli­ká­cia z dielne česko-slo­ven­ských vývo­já­rov.

Čo je Becomme vlastne za apli­ká­ciu?

12657989_1562545214067826_7829982199708790471_o-630x420

foto: akozbalit.sk

Becomme je apli­ká­cia, ktorá ti pomôže uro­biť ten správny prvý krok pri nad­via­zaní kon­ver­zá­cie s diev­ča­ťom. Ako? Vďaka svo­jej data­báze obsa­hu­jú­cej viac ako 1137 kom­bi­ná­cií oslo­vení, úvod­ných viet a pokra­čo­vaní pre rôzne situ­ácie, ktoré môžu nastať.

Nie sú to pri­tom kla­sické zau­ží­vané vety typu „Ahoj, ako sa máš?”, ale pri­ná­šajú zau­jí­mavé spô­soby, ako jed­no­du­cho oslo­viť a zau­jať opačné pohla­vie.

Apli­ká­cia obsa­huje aj 100 otá­zok na pozva­nie na rande, s kto­rými svoju vyvo­lenú budeš vedieť konečne správe oslo­viť, aby ťa už na začiatku nepos­lala kade ľah­šie a 10 mode­lo­vých situ­ácii, v kto­rých ti ukáže, ako správne na to, aby si ostal vždy galantný a vyhol sa tak tráp­nym situ­áciám. Tak­tiež tu náj­deš aj plno teórie, tá ti poradí naprí­klad pri výbere toho správ­neho miesta na prvé rande.

Apli­ká­cia ti ponúka pekné, jed­no­du­ché a pre­hľadné pro­stre­die, v kto­rom sa budeš vedieť ľahko orien­to­vať. Na výber máš z troch dru­hov situ­ácií: Rande, online kon­ver­zá­cia alebo kla­sická kon­ver­zá­cia vonku, v MHD či v obchod­nom cen­tre. Becomme je aktu­álne dostupná pre AndroidiOS ope­račné sys­témy úplne zadarmo. No na roz­diel od väč­šiny nepla­te­ných apli­ká­cií, ťa v tejto nebudú otra­vo­vať žiadne reklamy, čo je samoz­rejme tiež veľké plus.

DSCI1188

zdroj: becommeapp.com Titulná foto: streetfightmag.com/adriansebastian.eu

Pridať komentár (0)