Päť zásad dob­ré­ho Face­bo­oko­vé­ho con­ten­tu

Paravan.sk / 18. júla 2015 / Zaujímavosti

Rekla­my na Face­bo­oku sú dob­rý pro­pa­gač­ný kanál. S novou mož­nos­ťou cie­liť na regi­ó­ny doká­že­te využí­vať roz­po­čet efek­tív­nej­šie ako nikdy pred­tým. Ešte lep­šie však je, keď ich dopĺňa­te dob­rým obsa­hom. Tých­to päť zásad vám pomô­že obi­dva kaná­ly pre­po­jiť.

Obráz­ky zlaď­te s tex­tom

Vždy, keď je to mož­né, pou­ží­vaj­te obráz­ky. Pek­ný, čis­tý vizu­ál zauj­me vašich fanú­ši­kov na pre­pl­ne­nej násten­ke. Na pria­teľ­ský dizajn tre­ba obzvlášť dbať pri vytvá­ra­ní rekla­my. Úpl­ne naj­lep­šie je vizu­ál pod­po­riť sil­ným head­li­nom. Vizu­ál­nu infor­má­ciu spra­cu­je mozog až šesť­de­siat­ti­síc­krát rých­lej­šie ako čis­tý text. Musí­te si dať pozor, aby text využí­val naj­viac dvad­sať per­cent reklam­nej plo­chy, inak vám ju Face­bo­ok nespus­tí.

Video uplo­aduj­te pria­mo na Face­bo­ok

Naj­čerstvej­šie výsku­my uka­zu­jú, že video obsah môže mať na Face­bo­oku až desať­krát väč­ší orga­nic­ký dosah ako samot­né obráz­ky či tex­to­vé posty. Sociál­na sieť sa tak sna­ží pre­ra­ziť na poli video plat­fo­riem a v mno­hých met­ri­kách naozaj porá­ža You­Tu­be – dis­tri­bú­cia obsa­hu, cie­le­nie, enga­ge­ment…

Navy­še, videá z FB sa už dajú embed­do­vať, tak­že ich ľah­ko vlo­ží­te do blo­gu či na web. V šta­tis­ti­kách náj­de­te okrem dosa­hu, počtu pre­zre­tí a enga­ge­men­tu aj časo­vú kriv­ku. Zobra­zu­je, po kto­rú sekun­du sa dosta­li vaši fanú­ši­ko­via pri poze­ra­ní.

Vyzý­vaj­te ľudí k náku­pu

Aby aj obsah tvo­ril svo­ju výkon­nost­nú úlo­hu, musí­te mu pomôcť.Fanúšikovia chcú naku­po­vať to, čo vidia. Pri­po­meň­te im to! Ako call-to-acti­on nemu­sí­te pou­žiť len text v rekla­me. Keď pod­po­ru­je­te lin­ky, odpo­rú­ča­me vám vyro­biť si náhľa­do­vý obrá­zok s but­to­nom pria­mo v obráz­ku. 

Okrem toho Face­bo­ok ponú­ka per­fekt­nú mož­nosť umiest­niť call-to-acti­on pria­mo na cover pho­to. Mož­nos­ti sú obme­dze­né, ale pokrý­va­jú základ­né potre­by – nakú­piť, nav­ští­viť, rezer­vo­vať… Podob­né tla­čid­lo môže­te umiest­niť aj na koniec váš­ho videa, tak­že uží­va­te­lia môžu konať hneď po tom, ako dopo­ze­ra­li vašu rekla­mu.

Pub­li­kuj­te pra­vi­del­ne, spon­zo­ruj­te pra­vi­del­ne

Ak bude­te pri­dá­vať obsah pra­vi­del­ne, navyk­ne­te uží­va­te­ľov sle­do­vať ho. Kvô­li stá­le men­šie­mu orga­nic­ké­mu dosa­hu musí­te prís­pev­ky aj pra­vi­del­ne spon­zo­ro­vať. S chi­rur­gic­ky pres­ným cie­le­ním boos­to­va­ných prís­pev­kov vám radi pomô­že­me.

Pri­dá­vaj­te rôz­no­ro­dý obsah

Aby ste ľudí neza­ča­li nudiť, vždy ich prek­vap­te nie­čím novým. Máte zau­jí­ma­vé infor­má­cie o pro­duk­te? Daj­te ich von! Potre­bu­je­te poznať názor zákaz­ní­kov? Spý­taj­te sa ich! Dosta­li ste pek­nú recen­ziu od srd­ca? Zdie­ľaj­te ju so všet­ký­mi! Obsah môže­te tvo­riť úpl­ne kre­a­tív­ne a ľudia sa vám odvďa­čia.

Obráz­ky, obráz­ky s tex­tom aj video – využí­vaj­te výho­dy, kto­ré vám Face­bo­ok ponú­ka. Neboj­te sa fanú­ši­kom pod­su­núť nákup­né tla­čid­lo, radi ho pou­ži­jú. Pri pra­vi­del­nom pub­li­ko­va­ní a správ­nom cie­le­ní môže­te za málo peňa­zí zahrať veľa muzi­ky. Ak vám to stá­le nela­dí, napíš­te nám. Pozná­me už zopár akor­dov ;)

Zdroj: paravan.sk

Pridať komentár (0)