Päť zásad dob­rého Face­bo­oko­vého con­tentu

Paravan.sk / 18. júla 2015 / Zaujímavosti

Reklamy na Face­bo­oku sú dobrý pro­pa­gačný kanál. S novou mož­nos­ťou cie­liť na regi­óny doká­žete využí­vať roz­po­čet efek­tív­nej­šie ako nikdy pred­tým. Ešte lep­šie však je, keď ich dopĺňate dob­rým obsa­hom. Týchto päť zásad vám pomôže obi­dva kanály pre­po­jiť.

Obrázky zlaďte s tex­tom

Vždy, keď je to možné, pou­ží­vajte obrázky. Pekný, čistý vizuál zaujme vašich fanú­ši­kov na pre­pl­ne­nej nástenke. Na pria­teľ­ský dizajn treba obzvlášť dbať pri vytvá­raní reklamy. Úplne naj­lep­šie je vizuál pod­po­riť sil­ným head­li­nom. Vizu­álnu infor­má­ciu spra­cuje mozog až šesť­de­siat­ti­síc­krát rých­lej­šie ako čistý text. Musíte si dať pozor, aby text využí­val naj­viac dvad­sať per­cent reklam­nej plo­chy, inak vám ju Face­book nespustí.

Video uplo­adujte priamo na Face­book

Naj­čerstvej­šie výskumy uka­zujú, že video obsah môže mať na Face­bo­oku až desať­krát väčší orga­nický dosah ako samotné obrázky či tex­tové posty. Sociálna sieť sa tak snaží pre­ra­ziť na poli video plat­fo­riem a v mno­hých met­ri­kách naozaj poráža You­Tube – dis­tri­bú­cia obsahu, cie­le­nie, enga­ge­ment…

Navyše, videá z FB sa už dajú embed­do­vať, takže ich ľahko vlo­žíte do blogu či na web. V šta­tis­ti­kách náj­dete okrem dosahu, počtu pre­zretí a enga­ge­mentu aj časovú krivku. Zobra­zuje, po ktorú sekundu sa dostali vaši fanú­ši­ko­via pri poze­raní.

Vyzý­vajte ľudí k nákupu

Aby aj obsah tvo­ril svoju výkon­nostnú úlohu, musíte mu pomôcť.Fanúšikovia chcú naku­po­vať to, čo vidia. Pri­po­meňte im to! Ako call-to-action nemu­síte pou­žiť len text v reklame. Keď pod­po­ru­jete linky, odpo­rú­čame vám vyro­biť si náhľa­dový obrá­zok s but­to­nom priamo v obrázku. 

Okrem toho Face­book ponúka per­fektnú mož­nosť umiest­niť call-to-action priamo na cover photo. Mož­nosti sú obme­dzené, ale pokrý­vajú základné potreby – nakú­piť, nav­ští­viť, rezer­vo­vať… Podobné tla­čidlo môžete umiest­niť aj na koniec vášho videa, takže uží­va­te­lia môžu konať hneď po tom, ako dopo­ze­rali vašu reklamu.

Pub­li­kujte pra­vi­delne, spon­zo­rujte pra­vi­delne

Ak budete pri­dá­vať obsah pra­vi­delne, navyk­nete uží­va­te­ľov sle­do­vať ho. Kvôli stále men­šiemu orga­nic­kému dosahu musíte prís­pevky aj pra­vi­delne spon­zo­ro­vať. S chi­rur­gicky pres­ným cie­le­ním boos­to­va­ných prís­pev­kov vám radi pomô­žeme.

Pri­dá­vajte rôz­no­rodý obsah

Aby ste ľudí neza­čali nudiť, vždy ich prek­vapte nie­čím novým. Máte zau­jí­mavé infor­má­cie o pro­dukte? Dajte ich von! Potre­bu­jete poznať názor zákaz­ní­kov? Spý­tajte sa ich! Dostali ste peknú recen­ziu od srdca? Zdie­ľajte ju so všet­kými! Obsah môžete tvo­riť úplne kre­a­tívne a ľudia sa vám odvďa­čia.

Obrázky, obrázky s tex­tom aj video – využí­vajte výhody, ktoré vám Face­book ponúka. Nebojte sa fanú­ši­kom pod­su­núť nákupné tla­čidlo, radi ho pou­žijú. Pri pra­vi­del­nom pub­li­ko­vaní a správ­nom cie­lení môžete za málo peňazí zahrať veľa muziky. Ak vám to stále neladí, napíšte nám. Poznáme už zopár akor­dov ;)

Zdroj: paravan.sk

Pridať komentár (0)