Pavol Magic: Na Slo­ven­sku vznikne ešte mnoho skve­lých star­tu­pov!

Lukáš Gašparík jr. / 23. apríla 2016 / Rozhovory

Jedna z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských IT spo­loč­ností Sygic, ktorá pre­ra­zila vo svete navi­gá­cií, stále ras­tie. O tom, čo stojí za jeho úspe­chom, ale aj o plá­noch do budúc­nosti sme sa poroz­prá­vali s jed­ným z kľú­čo­vých ľudí v Sygic-u, Pav­lom Magi­com.

Pavol, dá sa pove­dať, že si jeden z kľú­čo­vých pro­duk­to­vých mana­žé­rov v Sygicu. Ako si sa tam vôbec dostal?

Pocho­pi­teľne to bude znieť ako klišé, ale som rov­nako kľú­čový, ako všetci ostatní – nie­len pro­duk­toví mana­žéri, ale aj ďalší zamest­nanci Sygic. Máme veľmi plo­chú ria­diacu štruk­túru, takže každý má priamy dosah na všetky naše pro­dukty. Skôr by som pove­dal, že som naj­vi­di­teľ­nejší pro­duk­ťák. Ale to asi nie je to isté. :)

Za tie roky sa ti určite poda­rilo vybu­do­vať veľmi blízky vzťah s Micha­lom Štenc­lom. Ako by si ho opí­sal ako šéfa? 

Okrem toho, že je Michal mojim šéfom, je aj CEO firmy. Je to obrov­ská výhoda, pre­tože za ním môžem prísť s akým­koľ­vek prob­lé­mom a viem, že mi ho pomôže vyrie­šiť. Navyše je v biz­nise už dosť dlho a má veľa skú­se­ností, zna­lostí a kon­tak­tov. V skratke by som pove­dal, že je prí­sny, ale férový a jedná na rovinu.

image_1430048728

Pre­tr­váva v Sygicu ešte stále star­tu­pová atmo­sféra alebo sa už jedná o veľkú tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť s ustá­le­nými pro­cesmi?

Za posled­ných pár rokov sme pre­šli via­ce­rými zme­nami, dosť prudko sme rástli. Postupne sa nám ale poda­rilo zasta­bi­li­zo­vať a roz­de­liť na pro­duk­tové tímy, ktoré majú rela­tívne veľkú mieru auto­nó­mie. Michala vní­mam ako inves­tora, ktorý nám dáva peniaze a men­to­ring a oča­káva návrat­nosť tejto inves­tí­cie. Väč­šinu pro­duk­tov, ktoré máme v tíme na sta­rosti, sme si sami vymys­leli, sami ich vyví­jame a sna­žíme sa, aby boli čo najús­peš­nej­šie. K tomu máme záze­mie sta­bil­nej firmy s glo­bál­nym bran­dom a dobre nasta­ve­nými inter­nými pro­cesmi. Takže sme si zobrali to naj­lep­šie z oboch sve­tov – ako kor­po­rá­cií, tak aj star­tu­pov.

Ako vyzerá tvoj bežný deň v Sygicu?

Na mojej práci ma naj­viac baví to, že nemám „bežné“ dni. Pôso­bíme v jed­nom z naj­dy­na­mic­kej­ších odvetví, takže každý deň so sebou pri­náša množ­stvo nových infor­má­cií a pod­ne­tov, na ktoré musíme čo naj­rých­lej­šie rea­go­vať. Práve rých­losť je totiž v súčas­nosti pre úspech kľú­čová.

Vo vše­obec­nosti by som ale môj deň roz­de­lil na tri časti. Doobe­die venu­jem najmä admi­ni­stra­tív­nym a ope­ra­tív­nym úlo­hám, pod­pore zákaz­ní­kom a stret­nu­tiam. Poobede sa viac venu­jem čisto pro­duk­to­vej práci – robím špe­ci­fi­ká­cie pre deve­lo­pe­rov, trhové pries­kumy a ana­lýzy, ak treba, kres­lím men­šie veci do apli­ká­cie.

Občas si musím aj oddých­nuť, takže si idem zahrať na base, keďže sme si zria­dili firemnú skú­šobňu so všet­kými nástrojmi. :)

Po práci sa venu­jem rodine, pria­te­ľom a športu. Často sa ale večer ešte k práci vrá­tim. Naj­lep­šie sa mi totiž roz­mýšľa, keď opadne denný ruch a mám úplný kľud vymýš­ľať nové fun­kcie, či úplne nové pro­dukty.

Pred­stav nám váš slávny Inno­va­tion Day. O čo sa vôbec jedná?

Náš Inno­va­tion Day je slávny? To som neve­del. :) Je to vlastne hac­kat­hon, ktorý sme si pris­pô­so­bili na naše potreby. Dva­krát do roka dostanú všetci zamest­nanci dva dni pries­tor na vytvá­ra­nie úplne hoci­čoho. Nie­kto navrhne nápad, k nemu sa potom pri­dajú ďalší a počas 48-ich hodín na tomto nápade pra­cujú. Na záver výsle­dok odpre­zen­tujú. Už nám takto vzniklo množ­stvo dob­rých vecí – od hra­cej kon­zoly s olds­chool hrami, cez skráš­le­nie pries­to­rov, až po nie­ktoré fun­kcie našich apli­ká­cií, ako naprí­klad HUD.

Ako vní­maš dnes apli­ká­ciu Sygic v porov­naní so sve­to­vou kon­ku­ren­ciou?

V App Store aj Google Play sa drží na pop­red­ných prieč­kach na celom svete. Našim cie­ľom je stať sa naj­lep­šie zará­ba­jú­cou navi­gač­nou apli­ká­ciou, od čoho nás už delí len malý krô­čik. Pred­behli sme aj veľké značky ako Gar­min, či Tom­Tom. V počte stia­hnutí sme na dru­hom mieste – pred nami je už len Google. Ale verím, že jed­ného dňa sa nám podarí pred­be­hnúť aj ich.

Sygicu sa darí z roka na rok neus­tále rásť, čo pova­žu­ješ za hlavný kľuč tohto úspe­chu?

Zame­ria­vame sa len na veci, kto­rým veríme a sna­žíme sa pri­ná­šať ino­vá­cie tak rýchlo, ako sa dá. K úspe­chu nema­lou mie­rou pris­pieva aj skvelý tím, ktorý sa nám poda­rilo vybu­do­vať a pozi­tívna atmo­sféra vo firme.

Zvy­šu­jú­cou sa inter­ne­to­vou konek­ti­vi­tou mobil­ných tele­fó­nov pre­stá­vajú byť off­line mapy v kurze. Ako vidíš najb­liž­ších 5 rokov Sygicu, doč­káme sa spin-offu hlav­ného pro­duktu?

Tento trend samoz­rejme vní­mame. Sygic GPS Navi­gá­cia už dlh­šie nie je len o off­line mapách. Posky­tuje aj ďal­šie služby, ako infor­má­cie o pre­mávke, poli­caj­ných rada­roch, či neho­dách na ceste, ktoré sú dostupné len pri­po­je­ným pou­ží­va­te­ľom. Postupne do port­fó­lia pri­dá­vame aj ďal­šie apli­ká­cie, naprí­klad Speed Came­ras by Sygic (Poli­cajné radary Slo­ven­sko), ktoré sú pre­važne online. Netreba ale zabú­dať, že pokry­tie inter­ne­to­vým sig­ná­lom nie je úplné ani na Slo­ven­sku, a už vôbec nie v kra­ji­nách ako Bra­zí­lia, či India, takže off­line mapy ešte pár rokov budú dosť dôle­žité.

Dokážu podľa teba nové in-appy ako Head-up disp­lej, Black­box a ďal­šie udr­žať rast tržieb Sygicu?

Tieto in-appy sú veľmi úspešné a pri­ná­šajú nám cel­kom zau­jí­mavé tržby. Pre rast a roz­voj Sygicu ale nie sú kľú­čové. Do pop­re­dia sa dostá­vajú hlavne spo­mí­nané online služby – infor­má­cie o pre­mávke, ale aj o cenách pohon­ných hmôt, par­ko­vaní, a podobne. Práve na nich v súčas­nosti naj­viac pra­cu­jeme. Chceme pou­ží­va­te­ľom pri­ná­šať všetky infor­má­cie, ktoré na jaz­de­nie potre­bujú.

Ako vní­maš slo­ven­skú star­tu­povú scénu?

Slo­ven­sko je malá kra­jina, ktorá ešte stále trpí prob­lé­mami v legis­la­tíve a kul­túre pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia. Preto je cel­kom prí­jemné sle­do­vať, koľko star­tu­pov tu vzniká. Nastu­puje nová gene­rá­cia, ktorá tak­mer nie je ovplyv­nená obdo­bím pred rokom 89, veľa ces­tuje a má okam­žitý prí­stup k infor­má­ciám z celého sveta. Som pre­sved­čený, že do pár rokov tu budeme mať hneď nie­koľko ďal­ších „Sygi­cov“.

Nejaký favo­rit medzi domá­cimi star­tupmi? ;)

Okrem Sygicu? :) Od začiatku fan­dím sli.do, kde sa aj osobne poznám s via­ce­rými zamest­nan­cami. Majú to veľmi dobre roz­be­hnuté, páči sa mi ich pozi­tívny prí­stup, vytrva­losť a nasa­de­nie, s kto­rým pra­cujú. Nedávno som sa ešte stre­tol s ľuďmi, ktorí stoja za dvoma zau­jí­ma­vými nápadmi – Leap­Kin (tera­pia pre deti s pos­ti­hnu­tím pohy­bo­vého apa­rátu pomo­cou hier a sen­zo­rov v hra­cích kon­zo­lách) a Aqu­aG­row (akvá­rium a kve­ti­náč v jed­nom, ktoré si navzá­jom pomá­hajú).

Poznal si Star­ti­tup aj pred­tým ako sme ťa oslo­vili? :)

Áno, samoz­rejme. Pomáha mi udr­žať si pre­hľad o slo­ven­skej star­tup scéne, takže na stránku cho­dím pra­vi­delne aspoň raz za týž­deň.

Pav­lovi ďaku­jem za roz­ho­vor a dúfam, že ako pove­dal, do pár rokov tu budeme mať hneď nie­koľko ďal­ších „Sygi­cov“. :)

Pridať komentár (0)