Pavol Magic: Na Slo­ven­sku vznik­ne ešte mno­ho skve­lých star­tu­pov!

Lukáš Gašparík jr. / 23. apríla 2016 / Rozhovory

Jed­na z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských IT spo­loč­nos­tí Sygic, kto­rá pre­ra­zi­la vo sve­te navi­gá­cií, stá­le ras­tie. O tom, čo sto­jí za jeho úspe­chom, ale aj o plá­noch do budúc­nos­ti sme sa poroz­prá­va­li s jed­ným z kľú­čo­vých ľudí v Sygic-u, Pav­lom Magi­com.

Pavol, dá sa pove­dať, že si jeden z kľú­čo­vých pro­duk­to­vých mana­žé­rov v Sygi­cu. Ako si sa tam vôbec dostal?

Pocho­pi­teľ­ne to bude znieť ako kli­šé, ale som rov­na­ko kľú­čo­vý, ako všet­ci ostat­ní – nie­len pro­duk­to­ví mana­žé­ri, ale aj ďal­ší zamest­nan­ci Sygic. Máme veľ­mi plo­chú ria­dia­cu štruk­tú­ru, tak­že kaž­dý má pria­my dosah na všet­ky naše pro­duk­ty. Skôr by som pove­dal, že som naj­vi­di­teľ­nej­ší pro­duk­ťák. Ale to asi nie je to isté. :)

Za tie roky sa ti urči­te poda­ri­lo vybu­do­vať veľ­mi blíz­ky vzťah s Micha­lom Štenc­lom. Ako by si ho opí­sal ako šéfa? 

Okrem toho, že je Michal mojim šéfom, je aj CEO fir­my. Je to obrov­ská výho­da, pre­to­že za ním môžem prí­sť s akým­koľ­vek prob­lé­mom a viem, že mi ho pomô­že vyrie­šiť. Navy­še je v biz­ni­se už dosť dlho a má veľa skú­se­nos­tí, zna­los­tí a kon­tak­tov. V skrat­ke by som pove­dal, že je prí­sny, ale féro­vý a jed­ná na rovi­nu.

image_1430048728

Pre­tr­vá­va v Sygi­cu ešte stá­le star­tu­po­vá atmo­sfé­ra ale­bo sa už jed­ná o veľ­kú tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť s ustá­le­ný­mi pro­ces­mi?

Za posled­ných pár rokov sme pre­šli via­ce­rý­mi zme­na­mi, dosť prud­ko sme rást­li. Postup­ne sa nám ale poda­ri­lo zasta­bi­li­zo­vať a roz­de­liť na pro­duk­to­vé tímy, kto­ré majú rela­tív­ne veľ­kú mie­ru auto­nó­mie. Micha­la vní­mam ako inves­to­ra, kto­rý nám dáva penia­ze a men­to­ring a oča­ká­va návrat­nosť tej­to inves­tí­cie. Väč­ši­nu pro­duk­tov, kto­ré máme v tíme na sta­ros­ti, sme si sami vymys­le­li, sami ich vyví­ja­me a sna­ží­me sa, aby boli čo najús­peš­nej­šie. K tomu máme záze­mie sta­bil­nej fir­my s glo­bál­nym bran­dom a dob­re nasta­ve­ný­mi inter­ný­mi pro­ces­mi. Tak­že sme si zobra­li to naj­lep­šie z oboch sve­tov – ako kor­po­rá­cií, tak aj star­tu­pov.

Ako vyze­rá tvoj bež­ný deň v Sygi­cu?

Na mojej prá­ci ma naj­viac baví to, že nemám „bež­né“ dni. Pôso­bí­me v jed­nom z naj­dy­na­mic­kej­ších odvet­ví, tak­že kaž­dý deň so sebou pri­ná­ša množ­stvo nových infor­má­cií a pod­ne­tov, na kto­ré musí­me čo naj­rých­lej­šie rea­go­vať. Prá­ve rých­losť je totiž v súčas­nos­ti pre úspech kľú­čo­vá.

Vo vše­obec­nos­ti by som ale môj deň roz­de­lil na tri čas­ti. Doobe­die venu­jem naj­mä admi­ni­stra­tív­nym a ope­ra­tív­nym úlo­hám, pod­po­re zákaz­ní­kom a stret­nu­tiam. Poobe­de sa viac venu­jem čis­to pro­duk­to­vej prá­ci – robím špe­ci­fi­ká­cie pre deve­lo­pe­rov, trho­vé pries­ku­my a ana­lý­zy, ak tre­ba, kres­lím men­šie veci do apli­ká­cie.

Občas si musím aj oddých­nuť, tak­že si idem zahrať na base, keď­že sme si zria­di­li firem­nú skú­šob­ňu so všet­ký­mi nástroj­mi. :)

Po prá­ci sa venu­jem rodi­ne, pria­te­ľom a špor­tu. Čas­to sa ale večer ešte k prá­ci vrá­tim. Naj­lep­šie sa mi totiž roz­mýš­ľa, keď opad­ne den­ný ruch a mám úpl­ný kľud vymýš­ľať nové fun­kcie, či úpl­ne nové pro­duk­ty.

Pred­stav nám váš sláv­ny Inno­va­ti­on Day. O čo sa vôbec jed­ná?

Náš Inno­va­ti­on Day je sláv­ny? To som neve­del. :) Je to vlast­ne hac­kat­hon, kto­rý sme si pris­pô­so­bi­li na naše potre­by. Dva­krát do roka dosta­nú všet­ci zamest­nan­ci dva dni pries­tor na vytvá­ra­nie úpl­ne hoci­čo­ho. Nie­kto navrh­ne nápad, k nemu sa potom pri­da­jú ďal­ší a počas 48-ich hodín na tom­to nápa­de pra­cu­jú. Na záver výsle­dok odpre­zen­tu­jú. Už nám tak­to vznik­lo množ­stvo dob­rých vecí – od hra­cej kon­zo­ly s olds­cho­ol hra­mi, cez skráš­le­nie pries­to­rov, až po nie­kto­ré fun­kcie našich apli­ká­cií, ako naprí­klad HUD.

Ako vní­maš dnes apli­ká­ciu Sygic v porov­na­ní so sve­to­vou kon­ku­ren­ci­ou?

V App Sto­re aj Goog­le Play sa drží na pop­red­ných prieč­kach na celom sve­te. Našim cie­ľom je stať sa naj­lep­šie zará­ba­jú­cou navi­gač­nou apli­ká­ci­ou, od čoho nás už delí len malý krô­čik. Pred­beh­li sme aj veľ­ké znač­ky ako Gar­min, či Tom­Tom. V počte stia­hnu­tí sme na dru­hom mies­te – pred nami je už len Goog­le. Ale verím, že jed­né­ho dňa sa nám poda­rí pred­be­hnúť aj ich.

Sygi­cu sa darí z roka na rok neus­tá­le rásť, čo pova­žu­ješ za hlav­ný kľuč toh­to úspe­chu?

Zame­ria­va­me sa len na veci, kto­rým verí­me a sna­ží­me sa pri­ná­šať ino­vá­cie tak rých­lo, ako sa dá. K úspe­chu nema­lou mie­rou pris­pie­va aj skve­lý tím, kto­rý sa nám poda­ri­lo vybu­do­vať a pozi­tív­na atmo­sfé­ra vo fir­me.

Zvy­šu­jú­cou sa inter­ne­to­vou konek­ti­vi­tou mobil­ných tele­fó­nov pre­stá­va­jú byť off­li­ne mapy v kur­ze. Ako vidíš najb­liž­ších 5 rokov Sygi­cu, doč­ká­me sa spin-offu hlav­né­ho pro­duk­tu?

Ten­to trend samoz­rej­me vní­ma­me. Sygic GPS Navi­gá­cia už dlh­šie nie je len o off­li­ne mapách. Posky­tu­je aj ďal­šie služ­by, ako infor­má­cie o pre­máv­ke, poli­caj­ných rada­roch, či neho­dách na ces­te, kto­ré sú dostup­né len pri­po­je­ným pou­ží­va­te­ľom. Postup­ne do port­fó­lia pri­dá­va­me aj ďal­šie apli­ká­cie, naprí­klad Spe­ed Came­ras by Sygic (Poli­caj­né rada­ry Slo­ven­sko), kto­ré sú pre­važ­ne onli­ne. Netre­ba ale zabú­dať, že pokry­tie inter­ne­to­vým sig­ná­lom nie je úpl­né ani na Slo­ven­sku, a už vôbec nie v kra­ji­nách ako Bra­zí­lia, či India, tak­že off­li­ne mapy ešte pár rokov budú dosť dôle­ži­té.

Doká­žu pod­ľa teba nové in-appy ako Head-up disp­lej, Black­box a ďal­šie udr­žať rast tržieb Sygi­cu?

Tie­to in-appy sú veľ­mi úspeš­né a pri­ná­ša­jú nám cel­kom zau­jí­ma­vé trž­by. Pre rast a roz­voj Sygi­cu ale nie sú kľú­čo­vé. Do pop­re­dia sa dostá­va­jú hlav­ne spo­mí­na­né onli­ne služ­by – infor­má­cie o pre­máv­ke, ale aj o cenách pohon­ných hmôt, par­ko­va­ní, a podob­ne. Prá­ve na nich v súčas­nos­ti naj­viac pra­cu­je­me. Chce­me pou­ží­va­te­ľom pri­ná­šať všet­ky infor­má­cie, kto­ré na jaz­de­nie potre­bu­jú.

Ako vní­maš slo­ven­skú star­tu­po­vú scé­nu?

Slo­ven­sko je malá kra­ji­na, kto­rá ešte stá­le trpí prob­lé­ma­mi v legis­la­tí­ve a kul­tú­re pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia. Pre­to je cel­kom prí­jem­né sle­do­vať, koľ­ko star­tu­pov tu vzni­ká. Nastu­pu­je nová gene­rá­cia, kto­rá tak­mer nie je ovplyv­ne­ná obdo­bím pred rokom 89, veľa ces­tu­je a má okam­ži­tý prí­stup k infor­má­ciám z celé­ho sve­ta. Som pre­sved­če­ný, že do pár rokov tu bude­me mať hneď nie­koľ­ko ďal­ších „Sygi­cov“.

Neja­ký favo­rit medzi domá­ci­mi star­tup­mi? ;)

Okrem Sygi­cu? :) Od začiat­ku fan­dím sli.do, kde sa aj osob­ne poznám s via­ce­rý­mi zamest­nan­ca­mi. Majú to veľ­mi dob­re roz­be­hnu­té, páči sa mi ich pozi­tív­ny prí­stup, vytrva­losť a nasa­de­nie, s kto­rým pra­cu­jú. Nedáv­no som sa ešte stre­tol s ľuď­mi, kto­rí sto­ja za dvo­ma zau­jí­ma­vý­mi nápad­mi – Leap­Kin (tera­pia pre deti s pos­ti­hnu­tím pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu pomo­cou hier a sen­zo­rov v hra­cích kon­zo­lách) a Aqu­aG­row (akvá­ri­um a kve­ti­náč v jed­nom, kto­ré si navzá­jom pomá­ha­jú).

Poznal si Star­ti­tup aj pred­tým ako sme ťa oslo­vi­li? :)

Áno, samoz­rej­me. Pomá­ha mi udr­žať si pre­hľad o slo­ven­skej star­tup scé­ne, tak­že na strán­ku cho­dím pra­vi­del­ne aspoň raz za týž­deň.

Pav­lo­vi ďaku­jem za roz­ho­vor a dúfam, že ako pove­dal, do pár rokov tu bude­me mať hneď nie­koľ­ko ďal­ších „Sygi­cov“. :)

Pridať komentár (0)