Peter Filo: Vstup do kari­éry nemá byť na konci štú­dia, ale už počas neho

Lukáš Gašparík jr. / 21. jún 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ské škols­tvo potre­buje zmeny, to je zrejmé asi kaž­dému. Avšak podľa slov Petra Fila, ktorý je pro­de­ka­nom na Obchod­nej fakulte Eko­no­mic­kej uni­ver­zity na tom nie sme až tak zle. Počas svo­jej dlhej kari­éry nabe­ral skú­se­nosti na via­ce­rých európ­skych uni­ver­zi­tách a v roz­ho­vore nám pre­zra­dil, ako chce tieto skú­se­nosti zúžit­ko­vať pri práci so slo­ven­skými štu­dentmi.

Si jeden z mála vysokoš­kol­ských fun­kci­oná­rov, ktorý sa na Slo­ven­sku usi­luje zme­niť škol­ský sys­tém od spodu a spo­jiť tak talent štu­den­tov s reál­nou pra­xou. Prečo?

Slo­ven­ské vysoké škols­tvo je ešte stále dosta­točne slo­bodné, aby si ho mohli pris­pô­so­bo­vať ľudia zdola a via­cerí to tak aj robia. My na Obchod­nej fakulte sa sna­žíme pri­niesť atrak­tív­nosť do štú­dia podľa pred­stáv štu­den­tov a čias­točne aj ľudí z praxe. Máme ambí­ciu byť veľmi pria­mo­čiari a pros­pešní pre prax nie­len príp­ra­vou absol­ven­tov, ale aj posky­to­va­ním rie­šení prob­lé­mov, na ktoré firmy nemajú vlastný čas. Rie­šiť úlohy z praxe vyho­vuje aj štu­den­tom, lebo si to sami žia­dajú. V našom novom prog­rame Talent­way nie som však sám. Sme cel­kom slušný tím a k hlav­ným spo­lu­ma­na­žé­rom patrí aj Katka Cho­mová.

Má to niečo spo­ločné aj s tvo­jím pôso­be­ním v zahra­ničí?

Asi áno, i keď to musím roz­de­liť na dve etapy – tá prvá bola už dávno ešte v totáči v Dede­rón­sku :), (bývalé Východné Nemecko), kde som zažil vysokú školu totálne napo­jenú na prax – každú časť prak­tika dru­hým roč­ní­kom počí­na­júc sme robili ako súčasť nejaké pro­jektu zo zada­nia výrob­ných firiem. Druhá etapa pre­bieha v uply­nu­lých asi sied­mich rokoch, kedy sme nad­via­zali koope­rá­ciu s WU Wien a uni­ver­zi­tami v Nemecku, USA či dokonca s Mexi­kom a spo­ločne roz­ví­jame sys­tém tzv. pro­ject based lear­ning for­mou inter­dis­cip­li­nár­nych pro­jek­tov tak­mer výlučne na základe zadaní firiem.

Neľu­tu­ješ, že si sa vrá­til na Slo­ven­sko?

V 1982 vyze­ral svet dosť inak ako teraz, Východné Nemecko nebolo asi to naj­lep­šie miesto pre život, ale aj to sa už výrazne zme­nilo. Skôr sa mi nech­celo emig­ro­vať cez železnú oponu, mal som päť­roč­ného zahra­ni­čia aku­rát dosť. Teraz sa nesmierne vyte­šu­jem z toho, že v 1989 sa drôty pre­strihli a svet sa pre všet­kých pri­ro­dzene otvo­ril. Dnešná, aj všetky nasle­du­júce gene­rá­cie si musia udr­žať mož­nosť glo­bál­neho pôso­be­nia, je to naj­dô­le­ži­tej­šia hod­nota pre život, lebo Zem patrí všet­kým — aspoň v tom ces­tov­nom a teraz aj v networ­kin­go­vom poní­maní. :)

Podarí sa podľa teba Slo­ven­sku postupne dohnať západný vzde­lá­vací sys­tém, alebo sa skôr prie­pasť bude pre­hl­bo­vať?

Západ nie je o nič lepší vo vzde­lá­vaní ako naše vysoké školy, poznáme to z par­tners­tiev v Rakúsku aj v Nemecku, či Mexiku, ako aj od via­ce­rých Fulb­righ­tis­tov, ktorí cho­dia vyučo­vať na Obchodnú fakultu z USA. Takisto sa všade bojuje o granty, o pria­zeň firiem, o mož­nosť uro­biť niečo veľ­ko­lepé pre svet alebo len kopu drob­ných vylep­šení pre malé firmy alebo nové pro­dukty. My musíme pre­stať veľmi širo­ko­siahlo vzde­lá­vať a potom veľmi prí­sne skú­šať rôzne poučky a teóriu.

Teraz je ten čas, kedy musíme začať pes­to­vať novú kva­litu vzťa­hov na úrovni peda­góg – štu­dent a roz­ví­jať tento vzťah ako par­tner­stvo. Musíme otvo­riť vysokú školu ako miesto výziev rôz­nych drob­ných aj kom­plex­nej­ších úloh, na rie­šení kto­rých sa bude zúčast­ňo­vať každý štu­dent a to počas celého štú­dia, nie­len občas a nie­len ako nevy­hnutný pred­po­klad na uro­be­nie neja­kej skúšky. Päť rokov na uni­ver­zite je prí­liš vzácny čas tak pre štu­denta, ako aj pre peda­góga, aby sa pre­mr­hal v strese, či nie­kto vie presne odra­po­tať nejakú poučku.

Pred­stav nám teda pro­jekt Talent­way, o čo vlastne ide?

Talent­way je náš nový prog­ram pre­po­je­nia Obchod­nej fakulty s pra­xou. Spá­jame štu­den­tov do pra­vi­del­ných rie­šení rôz­nych prob­lé­mov praxe a to počas celého štú­dia. Expert vzniká len rie­še­ním úloh a len pri rôz­nych výzvach doká­žeme v sebe obja­vo­vať vlastné schop­nosti. Chceme dať štu­den­tom prí­le­ži­tosť, aby využili celý čas na uni­ver­zite k tomu, aby so zís­ka­ným titu­lom mali aj dosť široké spek­trum skú­se­nosti z prak­tic­kých úloh, v kto­rých dokážu roz­vi­núť svoj talent alebo popa­so­vať sa s prob­lé­mami. Ich vstup do kari­éry nemá byť na konci štú­dia, ale už počas neho, v ide­ál­nom prí­pade už pri vstupe na uni­ver­zitu.

Všetci poznáme dosta­tok zau­jí­ma­vých osob­ností, ktorí roz­behli svoj Google alebo Face­book už na uni­ver­zite. Ale aj iní vyni­kajú pri rôz­nych výzvach alebo dip­lo­mo­vých prá­cach a rýchlo sa uplat­ňujú vo fir­mách už počas štú­dia. My sa sústre­ďu­jeme na to, aby sa naši štu­denti čo naj­skôr zaobe­rali myš­lien­kou, že budú pra­covné miesta tvo­riť a nie po skon­čení štú­dia obsa­dzo­vať. Vytvo­rili sme inter­dis­cip­li­nárne plat­formy — kluby, kam pri­ná­šame rôzne námety od firiem alebo z praxe a štu­den­tov pod­po­ru­jeme v tom, aby sa zozná­mili s rôz­nymi oblas­ťami pod­ni­ka­nia a chceli si v nich roz­vi­núť nové prí­le­ži­tosti.

Súčasne je Talent­way aj idea pre náš vlastný star­tup – usi­lu­jeme o vytvo­re­nie novej sociál­nej siete, v kto­rej by sme vytvo­rili silný a hlavné tvo­rivý networ­king na pre­po­je­nie uni­ver­zít s pra­xou. K tomu hľa­dáme par­tne­rov – správ­nych kóde­rov, aj finanč­ných par­tne­rov – máme veľmi pre­pra­co­vaný biz­nis model, sieť plá­nu­jeme ako glo­bálne pôso­biaci (aj zará­ba­júci) sys­tém! Skrátka píšte na mail: filo@euba.sk alebo katarina.chomova@gmail.com

Koľko štu­den­tov a firiem je v tomto pro­jekte zapo­je­ných?

Tak to viem teraz dosť presne, lebo sme robili odpo­čet do novej akre­di­tá­cie – takže v uply­nu­lom semes­tri sme zapo­jili všet­kých tre­tia­kov, viac ako 250 štu­den­tov v 10 odbor­ných klu­boch. Boli roz­de­lení do tak­mer 60 tímov a každý tím pra­co­val na vlast­nom zadaní, ktoré poskytlo viac ako 20 firiem, ale aj nie­ktoré uni­ver­zity, naprí­klad FIIT STUBA, odkiaľ sme mali 8 štu­dent­ských IT pro­jek­tov. Od budú­ceho semes­tra pre­sú­vame štart Talent­way prog­ramu už do dru­hého roč­níka – no na nie­kto­rých výzvach sa budú môcť zúčast­niť aj prváci. Za uply­nulé 3 roky sme rea­li­zo­vali už viac ako 200 štu­dent­ských pro­jek­tov pre prax.

Aké výsledky sa zatiaľ poda­rilo dosiah­nuť?

Výsledky meriame via­ce­rými spô­sobmi – podľa reak­cie firiem, ktoré poskytli zada­nia, ďalej podľa toho, koľko štu­den­tov si vybe­rie tému alebo oblasť pre ďal­šie pôso­be­nie, napr. ako tému baka­lár­skej alebo dip­lo­mo­vej práce. Tiež aj podľa toho, koľko štu­den­tov zís­kalo od firiem ponuku na stáž alebo pra­covnú pozí­ciu. Vrcho­lom je, ak z týchto akti­vít vzniknú pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty. A tých začína pri­bú­dať – len ja osobne pove­diem od zim­ného semes­tra šesť dip­lo­mo­viek ako pod­ni­ka­teľ­ské zámery, pri­čom je zau­jí­mavé, že ide o IT pro­jekty a všetko sú to diev­čatá. Popri tom vzni­kajú aj ďal­šie bežné pod­ni­ka­teľ­ské pro­jekty, my im tiež hovo­ríme star­tupy, hoci ide o bežné pro­dukty alebo služby.

Pôso­bíš na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite, kto­rej sa už roky hovorí “elek­trič­ková škola”, mys­líš, že začať práve na tejto škole s pro­jek­tom Talent­way bolo múdre? A čo na to tvoji kole­go­via?

No pozor! Teraz pri­pra­vu­jeme novú kam­paň pre stre­doš­ko­lá­kov, aby štu­do­vali na EUBA, a na vybra­ných MHD mer­ce­de­soch bude slo­gan: ŽIADNA ELEK­TRIČKA ale PORIADNY MEĎÁK – štu­duj na EUBA, lebo až 96% našich absol­ven­tov pra­cuje a viac ako 1000 eur je ich prie­merný plat po prvom roku. Obchodná fakulta je to naj­lep­šie miesto na expe­ri­menty, lebo my sme na pulze dňa, vyuču­jeme a tré­nu­jeme, ako robiť biz­nis. Radi by sme dosiahli (a to je zámer celého vede­nia fakulty), aby sme začali pred­bie­hať dobu a aby to bola naša fakulta, kde budú vzni­kať nové idey a atrak­tívne mar­ke­tin­gové rie­še­nia pre prax, či špe­ci­fické biz­ni­sové modely alebo ino­va­tívne pro­dukty pre star­tupy.

Ľudia ťa pova­žujú za star­tu­po­vého amba­sá­dora pôso­bia­ceho v slo­ven­skom škols­tve. Aký je to pocit mať okrem pro­de­kan­ského aj takýto titul? :)

O, amba­sá­dor znie dobre, si prvý, kto mi tak pove­dal:). Na titu­loch si neza­kla­dám, no rád prij­mem rolu amba­sá­dora, pre­tože teraz je už na našich uni­ver­zi­tách defi­ni­tívne nová gene­rá­cia (po Y a Z pre­chá­dzame na ALFA) a to vyža­duje zmeny aj v škol­skom sys­téme. Treba tu šíriť nové trendy a s nimi aj rôzne skú­se­nosti.

Kde vidíš slo­ven­ské škols­tvo o 5 rokov?

Rád by som ho videl ako miesto, kde sa tvorí budúc­nosť. Nie­len slo­ven­ská, ale aj európ­ska či glo­bálna. Máme na to, sme dosť kre­a­tívni, len ešte musíme byť aj viac odvážni a tro­chu umnejší ako pre­sa­diť vlastné myš­lienky do glo­bál­neho biz­nisu.

Aký je v súčas­nosti záu­jem štu­den­tov o star­tupy a tvorbu vlast­ných ino­va­tív­nych pro­jek­tov?

Isto stále viac a viac, i keď treba poznať limity. Len nedávno až 70% ľudí pra­co­valo na pôde ako samos­tatní roľ­níci. Teraz sa celo­sve­tovo kla­sic­kému pod­ni­ka­niu aktívne venuje prie­merne iba 10 – 15% ľudí. No vďaka IT pro­stre­diu má zrazu každý člo­vek doma vlastný výrobný nástroj. IT je taká nová forma pôdy. To je skvelé, lebo svet už nemusí byť o „hnus­ných kapi­ta­lis­toch“, naopak, každý si môže vytvo­riť svoj mik­ro­biz­nis alebo aj glo­bálny pro­dukt. Cez cro­wd­fun­ding sa dá veľmi rýchlo zis­tiť uži­toč­nosť vlast­nej ino­vá­cie. Nemusí ísť len o hmotný pro­dukt, ino­vo­vať treba aj veľa pro­ce­sov či sys­té­mov. Som pre­sved­čený, že gene­rá­cia ALFA bude chcieť svoj život pre­žiť tvo­rivo, nie kon­zumne a to pože­nie ľud­stvo v pekel­nom tempe k netu­še­ným ino­vá­ciám.

Star­ti­tup čítaš?

Chodí mi na FB a vybrané články zdie­ľam s našimi štu­dentmi na FB Talent­way. Ste dobrí. :)

Čo by si odká­zal štu­den­tom, ktorí majú chuť, no neve­ria si?

Nauč sa merať svoje pod­ni­ka­teľ­ské úsi­lie. Je to dosť jed­no­du­ché, pre­toež pre úspech potre­bu­ješ iba 3 veci – prvého kli­enta, dru­hého kli­enta a keď zís­kaš aj tre­tieho kli­enta, tvoj biz­nis zaru­čene pofrčí. Všetko ostatné sú len pred­sudky tvo­jich nepraj­ní­kov :)

Star­ti­tup si váži spo­mí­nané akti­vity, ktoré sú vyví­jané na zlep­še­nie vzde­lá­va­cieho sys­tému na Slo­ven­sku a verím, že o pár rokov nás to všetko posu­nie na miesta, o kto­rých teraz ani nesní­vame.

Pridať komentár (0)