Peter Hla­vatý — mladý cha­lan, ktorý opus­til teplé mies­tečko na Slo­ven­sku, aby si mohol plniť sen v Číne

Ľubica Mervová / 22. augusta 2016 / Rozhovory

Mnohí z nás sní­vajú o živote v inej kra­jine, ktorá im je srdcu bliž­šia než Slo­ven­sko. Peťo Hla­vatý našiel tú odvahu a napriek dob­rej práci a záze­miu, sa roz­ho­dol začať nový život v Číne. Či boli jeho oča­ká­va­nia napl­nené a ako sa v tejto kra­jine vôbec žije, sa dozviete v tomto roz­ho­vore.

Ahoj Peťo, ako si sa dostal k práci a životu v Číne? V akom meste momen­tálne žiješ?

Na Slo­ven­sku som pra­co­val pre soft­ware secu­rity spo­loč­nosť zvanú Eset, ktorá vyví­jala a vyvíja anti­ví­rus. Mal som mož­nosť cho­diť po kon­fe­ren­ciách, avšak po čase prišli zmeny a začal som hľa­dať nové prí­le­ži­tosti. Počas pra­cov­ného tré­ningu hra­de­ného z vlast­ného vrecka v Sin­ga­pore, ktorý bol spo­jený s kon­fe­ren­ciou, som stre­tol keen team. Išlo o sku­pinu mla­dých ľudí zaobe­ra­jú­cich sa soft­wa­re­vou bez­peč­nos­ťou s celo­sve­to­vými výsled­kami, sme­rom a názormi, kto­rým som sa chcel ube­rať.

Čomu sa momen­tálne venu­ješ? Je jed­no­du­ché nájsť v Číne dobre pla­tenú prácu v tvo­jom odbore alebo to bola skôr šťastná náhoda?

Momen­tálne žijeme s Júliou v Shan­ghai. Venu­jeme sa čín­skemu bojo­vému športu – wushu. Júlia sa za rok naučila po čín­sky a po roku a pol zís­kala cer­ti­fi­kát HSK 4 a hlási sa na mate­ma­tickú školu, samoz­rejme v čín­skom jazyku. Čo sa týka mňa, ja viem za rok a pol v Číne zasta­viť taxík uká­zať mu dáke haky baky na tele­fóne, prí­padne niečo odmrm­lať. Pra­covne sa venu­jem prog­ra­mo­va­niu, soft­wa­ro­vej bez­peč­nosti z pohľadu útoč­níka a s mojim tea­mom pomá­ham opra­vo­vať bez­peč­nostné chyby v ope­rač­ných sys­té­moch ako je Win­dows, Linux a OS X, či už pre ich desk­to­pové alebo mobilné ver­zie. Záro­veň cho­díme po “hac­ker­ských” súťa­žiach a pre­zen­tu­jeme náš výskum po sve­to­vých kon­fe­ren­ciách, ako napr. Sin­ga­pore, Mon­treal, Mos­kva, Paríž, Peking…

Či je v mojom odbore tu ťažké nájsť prácu? No, ak má člo­vek schop­nosti tak ho tu uví­tajú. V Číne ide tento odbor naj­viac dopredu v celo­sve­to­vom meradle, najmä preto, že nemajú rôzne klau­zuly, ktoré boli v posled­ných rokoch pred­sta­vené v Ame­rike a Európ­skej únii. Ale ak člo­vek nevie, čo presne chce robiť a kde hľa­dať, tak to môže byť prob­lém, keďže by musel vyhľa­dá­vať v čín­štine.

13296316_999577346794624_1841353763_n

Čo ťa moti­vo­valo, aby si sa usa­dil práve v tejto kra­jine?

K životu v Číne ma moti­vo­val spo­mí­naný čín­sky bojový šport wushu a pred­chá­dza­júce náv­števy tejto kra­jiny. Tu sa wushu môžem veno­vať naplno a to v pro­stredí, ktoré je pre tento šport nevy­hnutné. Tiež som počas náv­števy Číny rýchlo spo­zo­ro­val, že Čína ide enormne dopredu a je pomerne nie­kde inde, ako zvy­šok sveta, v čom sa za posledné dva roky viac a viac utvr­dzu­jem.

Aký bol tvoj život pred tým na Slo­ven­sku? Čomu si sa veno­val?

Ako som už spo­mí­nal, pra­co­val som v spo­loč­nosti Eset, kde som sa so soft­ware-ovou bez­peč­nos­ťou dostal do styku prvý­krát. Pár mesia­cov som pôso­bil aj v Kra­kowe, kde som si pre­hl­bo­val vedo­mosti v kľú­čo­vých kom­po­nen­toch ope­rač­ných sys­té­mov, hlavne Mic­ro­soft Win­dows. Záro­veň som mal mož­nosť cho­diť po rôz­nych kon­fe­ren­ciách po svete a stre­tá­vať sa s rôz­nymi ľuďmi v tomto odbore. Po istom čase som cítil limi­tá­cie v práci a aj názo­rové roz­diely na zlep­še­nie bez­peč­nosti. Tak­tiež som sa na Slo­ven­sku cítil limi­to­vaný tým, že v tomto odbore je tu možné pra­co­vať viac-menej len pre jednu firmu. Tiež je tu absen­cia mate­riá­lov a tré­ne­rov pre špor­tové wushu pre dospe­lých, tým pádom sa mu zatiaľ nedá veno­vať pro­fe­si­onálne.

To sa však s ini­cia­tí­vou našich kama­rá­tov a Aso­ciá­ciou čín­skeho wushu na Slo­ven­sku postupne mení. Čiže roz­ví­jať sa v soft­wa­re­ovej bez­peč­nosti v teame s názormi a sme­ro­va­ním zho­du­jú­cim sa s mojou víziou a v kra­jine, kde sa môžem aj s man­žel­kou naplno veno­vať wushu bola pre mňa jasná voľba.

13249365_994261033992922_1074320807_n

Plá­nu­ješ sa sem ešte nie­kedy natrvalo vrá­tiť?

Na Slo­ven­sko sa podľa najb­liž­ších plá­nov nechys­tám, uvi­díme čo ukáže budúc­nosť.

Aký je život v Číne? Je pre Slo­váka jed­no­du­ché sa pris­pô­so­biť?

Život v Číne je pohodlný. Na roz­diel od iných kra­jín tu nepou­ží­vajú sto­lové počí­tače, ale najmä smart­fóny, a nie webové pre­hlia­dače, ale mobilné apli­ká­cie. To zna­mená, že jedlo, oble­če­nie, elek­tro­niku a tak­mer všetko ostatné si člo­vek objedná z domu. Sú na to rôzne apli­ká­cie od via­ce­rých výrob­cov. Naj­po­pu­lár­nej­šie sú Taobao (niečo ako Alie­x­press v Číne), Wechat (niečo ako Facebook/WhatsApp v Číne), JD (niečo ako Ama­zon v Číne), Ali­Pay-Bao (pla­te­nie účtov — elek­trika, voda, mobil a iné), ele.me (donáš­ková služba hoto­vého jedla a potra­vín), a iné.

To zna­mená, že člo­vek nemusí ani vyjsť z domu a je vysta­raný. Čo je prob­lém, je osvo­jiť si tieto apli­ká­cie, cez zlin­ko­va­nie s kar­tou, veri­fi­ká­ciu, až po prvé objed­na­nie je väč­ši­nou potrebná čín­ština. To je pre väč­šinu zahra­nič­ných mis­sion impos­sible, pokiaľ im nie­ktorý kolega nepo­môže alebo sa ju nenau­čia. Ak však tieto apli­ká­cie zvlád­nete, tak si neviem pred­sta­viť lep­šie miesto na život ako v Číne. Pohodlné, efek­tívne, moderné, a je tu asi všetko čo člo­vek chce a potre­buje.

13318771_999515033467522_70553164_n

Exis­tuje v tejto kra­jine nejaká komu­nita Slo­vá­kov? Nie je ťažké nájsť si tam pria­te­ľov, keď si cudzi­nec a Euró­pan?

Čo sa týka socia­li­zo­va­nia s ostat­nými cudzin­cami, tak v tom zaos­tá­vame. Keďže ja sa venu­jem naplno práci, tré­nin­gom a rodine (Júlii a 3 našim psom :). Júlia sa zasa venuje škole, tré­nin­gom a rodine. Zostá­vame teda najmä v okruhu domá­cich, čo nám úplne stačí. Avšak pri­bližne pred týžd­ňom sa Júlia stretla na cross­fite so Slo­ven­kou, ktorá jej pred­sta­vila komu­ni­kačný kanál na sku­pinu Čechov a Slo­vá­kov v Shan­ghai pozos­tá­va­júcu asi zo 300 aktív­nych čle­nov, avšak nie sme si istí, či budeme aktívni aj my.

Či je ťažké si nájsť pria­te­ľov ? Nie, najmä keď si zahra­ničný, haha. Číňa­nia tu majú tro­chu taký obrá­tený „rasiz­mus“, čo je veľmi milé. Zahra­nič­ných vítajú, a sú zve­daví. A najmä, keď robíte nejaký ich šport, tak sú nad­šení a pri­ho­vá­rajú sa vám v par­koch rôzne vekové sku­piny, či už v čín­štine alebo v anglič­tine. Avšak v Shan­ghai to nie je až také mar­kantné s tým záuj­mom, keďže sú na zahra­nič­ných viac zvyk­nutí. Fak­tom však ostáva, že k cudzin­com sú väč­ši­nou milí (samoz­rejme sa nájdu aj takí, čo hovo­ria pred vami schválne po čín­sky, lebo vedia, že nero­zu­miete).

Bolo niečo, čo ťa na začiatku v tejto kra­jine šoko­valo? Niečo na čo u nás nie sme zvyk­nutí a väč­šina z nás o tom nevie. 

Áno viac vecí, ktoré sú často ozna­čo­vané ako kul­túrny šok. Nie je tu nič neob­vyklé, že si star­šia žena odfľusne až z päty na zem alebo vám všetci podá­vajú ruku a fotia sa s vami. Prí­padne ces­tou na čín­sku „dedinku“ je vo vlaku obsy­paná zem tek­vi­co­vými semiač­kami aj napriek tomu, že tam teta chodí každé 3 minúty upra­to­vať . Pra­vid­lom je, že ak sa člo­vek nepret­láča vo fronte, bude pred­be­hnutý hŕbou ostat­ných ľudí. Často sa vám sna­žia pre­dať veci, ktoré sú vám evi­den­tne malé, alebo pred­platné na rok na jogu, aj keď tam chcete ísť iba na pár tré­nin­gov. V metre vám bez hanby poze­rajú do tele­fónu alebo do knižky a malé deti na vás kri­čia „cudzi­nec cudzi­nec!“. A nezvyk pre nás je, že v Shan­ghai začína bežný pra­covný čas o desia­tej doobeda.

13249500_994249597327399_1895528524_n

Čo je podľa teba výho­dou života v tejto kra­jine a čo nevý­ho­dou?

Výhoda, je že tu náj­dete asi všetko od medzi­ná­rod­ného jedla až po naj­nov­šiu elek­tro­niku. Je to tu pohodlné, moderné, dyna­mické a všade sú bez­peč­nostné kamery, čiže sa nebo­jíte o pol­noci ísť po ulici. Vyho­vuje nám aj men­ta­lita ľudí a majú jeden z naj­mo­der­nej­ších metro sys­té­mov na svete. Nevý­hoda je pre­ko­ná­va­nie prvot­ných pre­ká­žok a potreba čím skôr sa naučiť základ čín­štiny. Záro­veň je nevý­ho­dou aj kva­lita vzdu­chu, i keď v Shan­ghai to je väč­ši­nou ok. A samoz­rejme množ­stvo ľudí. Len v Shan­ghai je 5 krát viac ľudí ako na celom Slo­ven­sku. Ale zas všetko záleží na osob­ných pre­fe­ren­ciách.

Neobá­val si sa, že ideš do kra­jiny s oveľa prí­snej­šími pra­vid­lami, a že budeš mať menej slo­body?

Prá­veže poli­tika je úplne iná. Člo­vek si myslí, že tu je menej slo­body, ale je to naozaj tak? Ich poli­tický sys­tém má kom­pli­ko­vané pra­vidlá ale aj sofis­ti­ko­vané voľby, samoz­rejme s reštrik­ciami. Avšak, keď si pozriete kroky vlády (najmä pre­zi­denta) za posledné roky, vidíte kam Čína speje. Sna­žia sa o napre­do­va­nie kra­jiny a sna­žia sa rie­šiť prob­lémy vo vnútri. Nevi­dím tu, že by ľudia boli nejako obme­dzo­vaní.

Ich verejné nemoc­nice sú pre­fe­ro­vané pred súkrom­nými lebo doktori majú viac skú­se­ností a sú lac­nej­šie. Dokonca tí istí doktori, čo robia v súkrom­ných robia v nie­kto­rých dňoch aj vo verej­ných nemoc­ni­ciach. Ich MHD sys­tém fun­guje a je jeden z naj­lep­ších na svete. Mestá v Číne ako Peking, Shan­ghai, Nan­jing, Qin­dao, Jiangsu, atď. sú moderné mestá, v kto­rých sa sta­via a idú míľo­vými krokmi dopredu. Kole­go­via cho­dia do zahra­ni­čia bez prob­lé­mov (avšak vízový pro­ces je byrok­ra­tic­kým pro­ce­som s kopou papie­ro­va­čiek). Každý si myslí, že je to tu obme­dzené, kaž­do­pádne ja sa tu necí­tim nijak obme­dzený. Obá­vam sa, že ľudia stále vní­majú Čínu takú, aká bola pred 20 rokmi, dnes už však je iná doba a aj iná Čína.

13329668_999517543467271_1738270686_n

Je niečo, čo ťa po tvo­jom prí­chode skla­malo?

No často sú v Číne veci robené viac na to aby dobre vyze­rali, takže tam sa občas obja­via háčiky a prek­va­pe­nia.

Máš nejaký odkaz pre ľudí, ktorí zva­žujú, že sa v tejto kra­jine usa­dia?

Ak to máte mož­nosť vyskú­šať, určite to treba skú­siť. Postupne člo­vek uvidí, či mu to vyho­vuje alebo nie a roz­hodne sa.

Pridať komentár (0)