Peter Hla­va­tý — mla­dý cha­lan, kto­rý opus­til tep­lé mies­teč­ko na Slo­ven­sku, aby si mohol plniť sen v Číne

Ľubica Mervová / 22. augusta 2016 / Rozhovory

Mno­hí z nás sní­va­jú o živo­te v inej kra­ji­ne, kto­rá im je srd­cu bliž­šia než Slo­ven­sko. Peťo Hla­va­tý našiel tú odva­hu a napriek dob­rej prá­ci a záze­miu, sa roz­ho­dol začať nový život v Číne. Či boli jeho oča­ká­va­nia napl­ne­né a ako sa v tej­to kra­ji­ne vôbec žije, sa dozvie­te v tom­to roz­ho­vo­re.

Ahoj Peťo, ako si sa dostal k prá­ci a živo­tu v Číne? V akom mes­te momen­tál­ne žiješ?

Na Slo­ven­sku som pra­co­val pre soft­wa­re secu­ri­ty spo­loč­nosť zva­nú Eset, kto­rá vyví­ja­la a vyví­ja anti­ví­rus. Mal som mož­nosť cho­diť po kon­fe­ren­ciách, avšak po čase priš­li zme­ny a začal som hľa­dať nové prí­le­ži­tos­ti. Počas pra­cov­né­ho tré­nin­gu hra­de­né­ho z vlast­né­ho vrec­ka v Sin­ga­po­re, kto­rý bol spo­je­ný s kon­fe­ren­ci­ou, som stre­tol keen team. Išlo o sku­pi­nu mla­dých ľudí zaobe­ra­jú­cich sa soft­wa­re­vou bez­peč­nos­ťou s celo­sve­to­vý­mi výsled­ka­mi, sme­rom a názor­mi, kto­rým som sa chcel ube­rať.

Čomu sa momen­tál­ne venu­ješ? Je jed­no­du­ché nájsť v Číne dob­re pla­te­nú prá­cu v tvo­jom odbo­re ale­bo to bola skôr šťast­ná náho­da?

Momen­tál­ne žije­me s Júli­ou v Shan­ghai. Venu­je­me sa čín­ske­mu bojo­vé­mu špor­tu – wus­hu. Júlia sa za rok nauči­la po čín­sky a po roku a pol zís­ka­la cer­ti­fi­kát HSK 4 a hlá­si sa na mate­ma­tic­kú ško­lu, samoz­rej­me v čín­skom jazy­ku. Čo sa týka mňa, ja viem za rok a pol v Číne zasta­viť taxík uká­zať mu dáke haky baky na tele­fó­ne, prí­pad­ne nie­čo odmrm­lať. Pra­cov­ne sa venu­jem prog­ra­mo­va­niu, soft­wa­ro­vej bez­peč­nos­ti z pohľa­du útoč­ní­ka a s mojim tea­mom pomá­ham opra­vo­vať bez­peč­nost­né chy­by v ope­rač­ných sys­té­moch ako je Win­do­ws, Linux a OS X, či už pre ich desk­to­po­vé ale­bo mobil­né ver­zie. Záro­veň cho­dí­me po “hac­ker­ských” súťa­žiach a pre­zen­tu­je­me náš výskum po sve­to­vých kon­fe­ren­ciách, ako napr. Sin­ga­po­re, Mon­tre­al, Mos­kva, Paríž, Peking…

Či je v mojom odbo­re tu ťaž­ké nájsť prá­cu? No, ak má člo­vek schop­nos­ti tak ho tu uví­ta­jú. V Číne ide ten­to odbor naj­viac dopre­du v celo­sve­to­vom merad­le, naj­mä pre­to, že nema­jú rôz­ne klau­zu­ly, kto­ré boli v posled­ných rokoch pred­sta­ve­né v Ame­ri­ke a Európ­skej únii. Ale ak člo­vek nevie, čo pres­ne chce robiť a kde hľa­dať, tak to môže byť prob­lém, keď­že by musel vyhľa­dá­vať v čín­šti­ne.

13296316_999577346794624_1841353763_n

Čo ťa moti­vo­va­lo, aby si sa usa­dil prá­ve v tej­to kra­ji­ne?

K živo­tu v Číne ma moti­vo­val spo­mí­na­ný čín­sky bojo­vý šport wus­hu a pred­chá­dza­jú­ce náv­šte­vy tej­to kra­ji­ny. Tu sa wus­hu môžem veno­vať napl­no a to v pro­stre­dí, kto­ré je pre ten­to šport nevy­hnut­né. Tiež som počas náv­šte­vy Číny rých­lo spo­zo­ro­val, že Čína ide enorm­ne dopre­du a je pomer­ne nie­kde inde, ako zvy­šok sve­ta, v čom sa za posled­né dva roky viac a viac utvr­dzu­jem.

Aký bol tvoj život pred tým na Slo­ven­sku? Čomu si sa veno­val?

Ako som už spo­mí­nal, pra­co­val som v spo­loč­nos­ti Eset, kde som sa so soft­wa­re-ovou bez­peč­nos­ťou dostal do sty­ku prvý­krát. Pár mesia­cov som pôso­bil aj v Kra­ko­we, kde som si pre­hl­bo­val vedo­mos­ti v kľú­čo­vých kom­po­nen­toch ope­rač­ných sys­té­mov, hlav­ne Mic­ro­soft Win­do­ws. Záro­veň som mal mož­nosť cho­diť po rôz­nych kon­fe­ren­ciách po sve­te a stre­tá­vať sa s rôz­ny­mi ľuď­mi v tom­to odbo­re. Po istom čase som cítil limi­tá­cie v prá­ci a aj názo­ro­vé roz­die­ly na zlep­še­nie bez­peč­nos­ti. Tak­tiež som sa na Slo­ven­sku cítil limi­to­va­ný tým, že v tom­to odbo­re je tu mož­né pra­co­vať viac-menej len pre jed­nu fir­mu. Tiež je tu absen­cia mate­riá­lov a tré­ne­rov pre špor­to­vé wus­hu pre dospe­lých, tým pádom sa mu zatiaľ nedá veno­vať pro­fe­si­onál­ne.

To sa však s ini­cia­tí­vou našich kama­rá­tov a Aso­ciá­ci­ou čín­ske­ho wus­hu na Slo­ven­sku postup­ne mení. Čiže roz­ví­jať sa v soft­wa­re­ovej bez­peč­nos­ti v tea­me s názor­mi a sme­ro­va­ním zho­du­jú­cim sa s mojou vízi­ou a v kra­ji­ne, kde sa môžem aj s man­žel­kou napl­no veno­vať wus­hu bola pre mňa jas­ná voľ­ba.

13249365_994261033992922_1074320807_n

Plá­nu­ješ sa sem ešte nie­ke­dy natrva­lo vrá­tiť?

Na Slo­ven­sko sa pod­ľa najb­liž­ších plá­nov nechys­tám, uvi­dí­me čo uká­že budúc­nosť.

Aký je život v Číne? Je pre Slo­vá­ka jed­no­du­ché sa pris­pô­so­biť?

Život v Číne je pohodl­ný. Na roz­diel od iných kra­jín tu nepou­ží­va­jú sto­lo­vé počí­ta­če, ale naj­mä smart­fó­ny, a nie webo­vé pre­hlia­da­če, ale mobil­né apli­ká­cie. To zna­me­ná, že jed­lo, oble­če­nie, elek­tro­ni­ku a tak­mer všet­ko ostat­né si člo­vek objed­ná z domu. Sú na to rôz­ne apli­ká­cie od via­ce­rých výrob­cov. Naj­po­pu­lár­nej­šie sú Taobao (nie­čo ako Alie­x­press v Číne), Wechat (nie­čo ako Facebook/WhatsApp v Číne), JD (nie­čo ako Ama­zon v Číne), Ali­Pay-Bao (pla­te­nie účtov — elek­tri­ka, voda, mobil a iné), ele.me (donáš­ko­vá služ­ba hoto­vé­ho jed­la a potra­vín), a iné.

To zna­me­ná, že člo­vek nemu­sí ani vyjsť z domu a je vysta­ra­ný. Čo je prob­lém, je osvo­jiť si tie­to apli­ká­cie, cez zlin­ko­va­nie s kar­tou, veri­fi­ká­ciu, až po prvé objed­na­nie je väč­ši­nou potreb­ná čín­šti­na. To je pre väč­ši­nu zahra­nič­ných mis­si­on impos­sib­le, pokiaľ im nie­kto­rý kole­ga nepo­mô­že ale­bo sa ju nenau­čia. Ak však tie­to apli­ká­cie zvlád­ne­te, tak si neviem pred­sta­viť lep­šie mies­to na život ako v Číne. Pohodl­né, efek­tív­ne, moder­né, a je tu asi všet­ko čo člo­vek chce a potre­bu­je.

13318771_999515033467522_70553164_n

Exis­tu­je v tej­to kra­ji­ne neja­ká komu­ni­ta Slo­vá­kov? Nie je ťaž­ké nájsť si tam pria­te­ľov, keď si cudzi­nec a Euró­pan?

Čo sa týka socia­li­zo­va­nia s ostat­ný­mi cudzin­ca­mi, tak v tom zaos­tá­va­me. Keď­že ja sa venu­jem napl­no prá­ci, tré­nin­gom a rodi­ne (Júlii a 3 našim psom :). Júlia sa zasa venu­je ško­le, tré­nin­gom a rodi­ne. Zostá­va­me teda naj­mä v okru­hu domá­cich, čo nám úpl­ne sta­čí. Avšak pri­bliž­ne pred týžd­ňom sa Júlia stret­la na cross­fi­te so Slo­ven­kou, kto­rá jej pred­sta­vi­la komu­ni­kač­ný kanál na sku­pi­nu Čechov a Slo­vá­kov v Shan­ghai pozos­tá­va­jú­cu asi zo 300 aktív­nych čle­nov, avšak nie sme si istí, či bude­me aktív­ni aj my.

Či je ťaž­ké si nájsť pria­te­ľov ? Nie, naj­mä keď si zahra­nič­ný, haha. Číňa­nia tu majú tro­chu taký obrá­te­ný „rasiz­mus“, čo je veľ­mi milé. Zahra­nič­ných víta­jú, a sú zve­da­ví. A naj­mä, keď robí­te neja­ký ich šport, tak sú nad­še­ní a pri­ho­vá­ra­jú sa vám v par­koch rôz­ne veko­vé sku­pi­ny, či už v čín­šti­ne ale­bo v anglič­ti­ne. Avšak v Shan­ghai to nie je až také mar­kant­né s tým záuj­mom, keď­že sú na zahra­nič­ných viac zvyk­nu­tí. Fak­tom však ostá­va, že k cudzin­com sú väč­ši­nou milí (samoz­rej­me sa náj­du aj takí, čo hovo­ria pred vami schvál­ne po čín­sky, lebo vedia, že nero­zu­mie­te).

Bolo nie­čo, čo ťa na začiat­ku v tej­to kra­ji­ne šoko­va­lo? Nie­čo na čo u nás nie sme zvyk­nu­tí a väč­ši­na z nás o tom nevie. 

Áno viac vecí, kto­ré sú čas­to ozna­čo­va­né ako kul­túr­ny šok. Nie je tu nič neob­vyk­lé, že si star­šia žena odfľus­ne až z päty na zem ale­bo vám všet­ci podá­va­jú ruku a fotia sa s vami. Prí­pad­ne ces­tou na čín­sku „dedin­ku“ je vo vla­ku obsy­pa­ná zem tek­vi­co­vý­mi semiač­ka­mi aj napriek tomu, že tam teta cho­dí kaž­dé 3 minú­ty upra­to­vať . Pra­vid­lom je, že ak sa člo­vek nepret­lá­ča vo fron­te, bude pred­be­hnu­tý hŕbou ostat­ných ľudí. Čas­to sa vám sna­žia pre­dať veci, kto­ré sú vám evi­den­tne malé, ale­bo pred­plat­né na rok na jogu, aj keď tam chce­te ísť iba na pár tré­nin­gov. V met­re vám bez han­by poze­ra­jú do tele­fó­nu ale­bo do kniž­ky a malé deti na vás kri­čia „cudzi­nec cudzi­nec!“. A nezvyk pre nás je, že v Shan­ghai začí­na bež­ný pra­cov­ný čas o desia­tej doobe­da.

13249500_994249597327399_1895528524_n

Čo je pod­ľa teba výho­dou živo­ta v tej­to kra­ji­ne a čo nevý­ho­dou?

Výho­da, je že tu náj­de­te asi všet­ko od medzi­ná­rod­né­ho jed­la až po naj­nov­šiu elek­tro­ni­ku. Je to tu pohodl­né, moder­né, dyna­mic­ké a vša­de sú bez­peč­nost­né kame­ry, čiže sa nebo­jí­te o pol­no­ci ísť po uli­ci. Vyho­vu­je nám aj men­ta­li­ta ľudí a majú jeden z naj­mo­der­nej­ších met­ro sys­té­mov na sve­te. Nevý­ho­da je pre­ko­ná­va­nie prvot­ných pre­ká­žok a potre­ba čím skôr sa naučiť základ čín­šti­ny. Záro­veň je nevý­ho­dou aj kva­li­ta vzdu­chu, i keď v Shan­ghai to je väč­ši­nou ok. A samoz­rej­me množ­stvo ľudí. Len v Shan­ghai je 5 krát viac ľudí ako na celom Slo­ven­sku. Ale zas všet­ko zále­ží na osob­ných pre­fe­ren­ciách.

Neobá­val si sa, že ideš do kra­ji­ny s ove­ľa prí­snej­ší­mi pra­vid­la­mi, a že budeš mať menej slo­bo­dy?

Prá­ve­že poli­ti­ka je úpl­ne iná. Člo­vek si mys­lí, že tu je menej slo­bo­dy, ale je to naozaj tak? Ich poli­tic­ký sys­tém má kom­pli­ko­va­né pra­vid­lá ale aj sofis­ti­ko­va­né voľ­by, samoz­rej­me s reštrik­cia­mi. Avšak, keď si pozrie­te kro­ky vlá­dy (naj­mä pre­zi­den­ta) za posled­né roky, vidí­te kam Čína spe­je. Sna­žia sa o napre­do­va­nie kra­ji­ny a sna­žia sa rie­šiť prob­lé­my vo vnút­ri. Nevi­dím tu, že by ľudia boli neja­ko obme­dzo­va­ní.

Ich verej­né nemoc­ni­ce sú pre­fe­ro­va­né pred súkrom­ný­mi lebo dokto­ri majú viac skú­se­nos­tí a sú lac­nej­šie. Dokon­ca tí istí dokto­ri, čo robia v súkrom­ných robia v nie­kto­rých dňoch aj vo verej­ných nemoc­ni­ciach. Ich MHD sys­tém fun­gu­je a je jeden z naj­lep­ších na sve­te. Mes­tá v Číne ako Peking, Shan­ghai, Nan­jing, Qin­dao, Jiang­su, atď. sú moder­né mes­tá, v kto­rých sa sta­via a idú míľo­vý­mi krok­mi dopre­du. Kole­go­via cho­dia do zahra­ni­čia bez prob­lé­mov (avšak vízo­vý pro­ces je byrok­ra­tic­kým pro­ce­som s kopou papie­ro­va­čiek). Kaž­dý si mys­lí, že je to tu obme­dze­né, kaž­do­pád­ne ja sa tu necí­tim nijak obme­dze­ný. Obá­vam sa, že ľudia stá­le vní­ma­jú Čínu takú, aká bola pred 20 rok­mi, dnes už však je iná doba a aj iná Čína.

13329668_999517543467271_1738270686_n

Je nie­čo, čo ťa po tvo­jom prí­cho­de skla­ma­lo?

No čas­to sú v Číne veci robe­né viac na to aby dob­re vyze­ra­li, tak­že tam sa občas obja­via háči­ky a prek­va­pe­nia.

Máš neja­ký odkaz pre ľudí, kto­rí zva­žu­jú, že sa v tej­to kra­ji­ne usa­dia?

Ak to máte mož­nosť vyskú­šať, urči­te to tre­ba skú­siť. Postup­ne člo­vek uvi­dí, či mu to vyho­vu­je ale­bo nie a roz­hod­ne sa.

Pridať komentár (0)