Pitch Extreme — event, ktorý si konečne užijú nie­len star­tupy ale aj diváci

Rišo Néveri / 15. september 2015 / Tools a produktivita

Pred pár dňami odštar­to­vala uni­kátna súťaž, ktorá bude zau­jí­mavá nie­len pre star­tu­povú komu­nitu, ale aj pre divá­kov zo širo­kej verej­nosti, keďže bude vysie­laná naživo online. Pit­chEx­treme pri­náša uni­kátnu star­tu­povú súťaž, ktorá bude plná extrém­nych situ­ácií, emó­cií ale aj zábavy.

Pri­ná­šame novú a netra­dičnú (extrémnu) formu odpre­zen­to­va­nia mla­dých talen­to­va­ných star­tu­pis­tov. Kla­sické pitch eventy sú pre verej­nosť málo pútavé a nezau­jí­mavé. Keďže slovo star­tup pre nás zna­mená slo­bodu spô­sobu pre­javu a vystu­po­va­nia, pri­čom kon­venčné pitch eventy toto nedo­vo­ľujú. Roz­hodli sme sa to zme­niť! Spo­je­ním naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií a šia­le­ných nápa­dov chceme vytvo­riť sériu podu­jatí, ktoré odpre­zen­tujú naše mladé talenty. Našim cie­ľom je pri­pra­viť star­tupy na extrémne ťažký star­tu­pový život, ale pone­cháme im slo­bodu dať pitch podľa svo­jich pred­stáv.

Tím orga­ni­zá­to­rov uvie­dol: “Slovo star­tup pre nás pred­sta­vuje slo­bodu a to nie­len pri rea­li­zo­vaní ino­va­tív­neho nápadu , ale aj vo vlast­nom spô­sobe pre­zen­to­va­nia sa, keďže to žiaľ kon­venčné star­tu­pové súťaže neumož­ňujú, roz­hodli sme sa to zme­niť.”

Prie­beh súťaže:

Star­tupy sa môžu regis­tro­vať do 30.9. 2015 na www.pitchextreme.com, z kto­rých porota vybe­rie 10 star­tu­pov. Naj­lepší kan­di­dáti budú zdo­lá­vať extrémne záťaže, počas kto­rých odpre­zen­tujú svoje nápady a to všetko pri prí­tom­nosti kamery. Tieto momenty budú auten­tické a diváci uvi­dia reálne momenty a spon­tánne reak­cie súťa­žia­cich.

Porot­cami budú Andrej Kiska z Credo ven­tu­res, Juraj Vacu­lík z Are­omo­bilu, plus dvaja další porot­co­via, kto­rých pred­sta­ve­nie Vám neujde, ak nás budete sle­do­vať na sociál­nych sie­ťach(face­book, twit­ter), kde práve pre­bieha hľa­da­nie posled­ného porotcu, kto­rého máš mož­nosť vybrať aj Ty. Pošlite návrhy na david@pitchextreme.com.

Pridať komentár (0)