Pivné bicykle by mali zakázať ešte toto leto. Odzvonilo alkoturizmu?

Soňa Otajovičová / 14. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Praha 1 chce za­ká­zať pre­vádzku piv­ných bi­cyk­lov
  • Za­tiaľ ope­rujú s via­ce­rými ver­ziami zá­kazu
  • Ovplyv­niť by to malo aj os­tatné mest­ské časti
zdroj: Flickr/Cal Evans/mendhak
  • Praha 1 chce za­ká­zať pre­vádzku piv­ných bi­cyk­lov
  • Za­tiaľ ope­rujú s via­ce­rými ver­ziami zá­kazu
  • Ovplyv­niť by to malo aj os­tatné mest­ské časti

Podľa in­for­má­cií Praž­ského den­níka by mali z ulíc cen­tra Prahy zmiz­núť po­pu­lárne pivné bi­cykle. Hoci si tu­risti túto at­rak­ciu uží­vali, oby­va­te­ľom Prahy po­riadne znep­rí­jem­ňo­vala ži­vot. His­to­rické cen­trum čes­kej met­ro­poly by tak išlo po vzore mest­skej časti Praha 7, ktorá tieto bi­cykle za­ká­zala ešte mi­nulý rok v sep­tem­bri. Do­máci sa sťa­žo­vali na hluk, ne­po­ria­dok a ne­reš­pek­to­va­nie pra­vi­diel al­ko­tu­ris­tami.

„V re­ak­cii na ohlasy ve­rej­nosti sme za­ká­zali vjazd piv­ných vo­zí­tok do Le­ten­ských sa­dov. Išlo o ne­u­dr­ža­teľnú si­tu­áciu, ma­ji­te­lia re­štau­rá­cii to do­konca na­zvali pek­lom a už ľu­ďom jaz­dia­cim na piv­ných bi­cyk­loch do­konca od­mie­tajú na­lie­vať,“ po­ve­dal pre TN.cz mies­to­sta­rosta Prahy 7 On­dřej Mi­rov­ský (Ze­lení).

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Beer Bike Pra­gue (@be­er­bi­kep­ra­gue),

 

Hoci sú pivné bi­cykle ne­po­rov­na­teľne väč­šie ako kla­sické, po cen­tre sa mohli po­hy­bo­vať voľne, keďže le­gis­la­tíva pre ne ne­mala pri­pra­vené ni­jaké zvláštne opat­re­nie. Exis­tuje nie­koľko va­riánt, akými chce mesto bi­cykle ob­me­dziť. Jedna ope­ruje so zá­ka­zom v čas­tiach, kam ne­môžu jaz­diť autá nad 3,5 tony, pla­tiť by mo­hol aj v šir­ších ob­las­tiach, kde ne­môžu vchá­dzať vo­zidlá nad 6 ton. Do cen­tra Prahy by podľa rad­nice mesta ne­mali mať prí­stup vo­zidlá šir­šie ako 1,2 metra. Do tejto šírky sa ešte bez prob­lé­mov zmes­tia kla­sické bi­cykle, av­šak tie pivné už nie.

 

Po­zrite si tento prís­pe­vok na Ins­ta­grame

 

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Beer Bike Pra­gue (@be­er­bi­kep­ra­gue),

 

Ak by zá­kaz pre­šiel a uchy­tila by sa ver­zia, ktorá za­ka­zuje ich po­hyb v ob­las­tiach, kam ne­môžu autá nad 6 ton, dot­kol by sa aj os­tat­ných častí Prahy a to Prahy 2, 4, 5, 6 aj 7.

Zá­stup­co­via mesta ve­ria, že zá­kon na­ozaj prejde a pivné bi­cykle by mali byť mi­nu­los­ťou už toto leto. „Ďalší po­stup bu­deme rie­šiť s na­šimi ad­vo­kátmi. Sa­moz­rejme by sme radi našu cestnú pre­vádzku upra­vili tak, aby spl­ňo­vala po­žia­davky a po­treby oby­va­te­ľov Prahy 1. Pred­sta­vi­te­lia mest­skej časti ale ne­vzniesli žiadne po­žia­davky či už na­prí­klad k den­nej dobe pre­vádzky alebo trase. Rad­nica ani ne­pre­ja­vila žiadnu vôľu k jed­na­niu s nami,“ po­zna­me­nala spo­loč­nosť pre­vádz­ku­júca pivné bi­cykle v pí­som­nom pre­hlá­sení pre Praž­ský de­ník.

Zdroj: Praž­ský den­ník, TN.cz

Pridať komentár (0)