Pixel Fede­ra­tion pred­staví na GDC 2016 hneď tri nové herné pecky!

Martin Bohunický / 16. marca 2016 / Zo Slovenska

Naj­väč­šie slo­ven­ské vývo­jár­ske štú­dio Pixel Fede­ra­tion pri­pra­vilo na Game Deve­lo­pers Con­fe­rence 2016 v San Fran­ciscu hneď tri nové hry.

freshnews

Už zaj­tra tak tím pred­staví náv­štev­ní­kom hru Mor­ning Men, Galac­tic Junk Lea­gue a vir­tual rea­lity počin CoLab.

Mor­ning Men

Morning_Men

foto: PF

Mor­ning Men je RPG hra so sci-fi nády­chom a komi­xo­vým pre­ve­de­ním. Tvor­co­via sľu­bujú, že jej výni­moč­nosť bude práve v tom, ako je každý cha­rak­ter uni­kátny a každá jedna inte­rak­cia môže kom­pletne zme­niť celý prí­beh. V hre sa vži­ješ do postavy Luditte, občanky mesta Cita­del City, ktoré má kom­pletne pod kon­tro­lou tzv. Cop­per Hand.

Galac­tic Junk Lea­gue

Galactic_Junk_League

foto: PF

Galac­tinc Junk Lea­gue je MMO, ktoré kom­bi­nuje akciu s kre­a­ti­vi­tou pri budo­vaní na sand­bo­xoch. Z odpadu, kto­rého je plný ves­mír, si zostro­jíš svoju ves­mírnu loď a v jed­not­li­vých aré­nach si zme­riaš svoje sily s ostat­nými hráčmi.

CoLab

CoLab

foto: PF

CoLab je sci-fi VR escape room, ktorú si zahráš cez Ocu­lus Rift, HTC Vive či Sam­sung Gear VR. Ako obeť sa ocit­neš v laby­rinte, kde ťa spre­vá­dza cudzí hlas a cez rie­še­nie rôz­nych háda­niek musíš z celého kom­plexu unik­núť. Herná doba tejto pecky je okolo dvoch hodín a fičí na zná­mom Unreal Engine.

titulná foto: PF

Pridať komentár (0)