Plá­nu­ješ kúpiť hernú kon­zolu? Rad­šej si ešte počkaj

Martin Bohunický / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Podľa zná­meho her­ného por­tálu Kotaku pri­pra­vuje Sony úplne novú Pla­y­Sta­tion, ktorá ponúkne hra­nie na 4K roz­lí­šení a extrémne vylep­šenú gra­fiku. Iné ser­very túto infor­má­ciu potvr­dili – zdá sa teda, že nová Pla­y­Sta­tion príde neča­kane už v októbri.

Aby som bol presný, nepôjde o úplne novú kon­zolu, len o vylep­šenú ver­ziu “štvorky”. Známy herný por­tál Kotaku pre­zra­dil, že kon­zola by mala niesť názov Pla­y­sta­tion 4.5 alebo Pla­y­Sta­tion 4K.

i.img

foto: appy-geek.com

Podľa ďal­ších infor­má­cií by mala 4.5-ka ponúk­nuť totožnú hernú kniž­nicu, ako štvorka, no vďaka kva­lit­nej­šiemu hard­véru s lep­ším roz­lí­še­ním a výko­nom. Tým by všet­kých upo­ko­jila, keďže naprí­klad vylep­šené Nin­tendo 3DS takúto mož­nosť nepri­nieslo a všetky hry si si musel kupo­vať nanovo.

Podľa Wall Street Jour­nal pri­pra­vuje Sony tento pro­jekt aj kvôli Pla­y­Sta­tion VR a ozná­miť novú kon­zolu by mala práve s vyda­ním VR head­setu. Vyda­nie 4.5 môžeme bez ďal­ších infor­má­cií logicky oča­ká­vať v prie­behu tohoto roka. Ak budeme mať šťas­tie, Sony si pre nás pri­pravý aj zau­jí­mavý balík, v kto­rom pri­balí aj svoje oku­liare pre vir­tu­álnu rea­litu.

playstation-45

foto: ibtimes.com

Čo to zna­mená pre nás? Aj keď nie som veľ­kým fanú­ši­kom VR, táto tech­no­ló­gia je fas­ci­nu­júca a kla­mal by som, keby poviem, že nemá veľkú budúc­nosť a nová vylep­šená kon­zola ju len pod­porí.

Zau­jíma ma ale cenovka “sta­rej” Pla­y­Sta­tion 4 po vydaní vylep­še­nej ver­zie, ktorá ak sa zníži, FIFA k tomu a môžem fičať na svo­jej prvej kon­zole vôbec.

Zdroj: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thekingslayer.com

Pridať komentár (0)