Plá­nu­ješ kúpiť her­nú kon­zo­lu? Rad­šej si ešte počkaj

Martin Bohunický / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Pod­ľa zná­me­ho her­né­ho por­tá­lu Kota­ku pri­pra­vu­je Sony úpl­ne novú Pla­y­Sta­ti­on, kto­rá ponúk­ne hra­nie na 4K roz­lí­še­ní a extrém­ne vylep­še­nú gra­fi­ku. Iné ser­ve­ry túto infor­má­ciu potvr­di­li – zdá sa teda, že nová Pla­y­Sta­ti­on prí­de neča­ka­ne už v októb­ri.

Aby som bol pres­ný, nepôj­de o úpl­ne novú kon­zo­lu, len o vylep­še­nú ver­ziu “štvor­ky”. Zná­my her­ný por­tál Kota­ku pre­zra­dil, že kon­zo­la by mala niesť názov Pla­y­sta­ti­on 4.5 ale­bo Pla­y­Sta­ti­on 4K.

i.img

foto: appy-geek.com

Pod­ľa ďal­ších infor­má­cií by mala 4.5-ka ponúk­nuť totož­nú her­nú kniž­ni­cu, ako štvor­ka, no vďa­ka kva­lit­nej­šie­mu hard­vé­ru s lep­ším roz­lí­še­ním a výko­nom. Tým by všet­kých upo­ko­ji­la, keď­že naprí­klad vylep­še­né Nin­ten­do 3DS takú­to mož­nosť nepri­nies­lo a všet­ky hry si si musel kupo­vať nano­vo.

Pod­ľa Wall Stre­et Jour­nal pri­pra­vu­je Sony ten­to pro­jekt aj kvô­li Pla­y­Sta­ti­on VR a ozná­miť novú kon­zo­lu by mala prá­ve s vyda­ním VR head­se­tu. Vyda­nie 4.5 môže­me bez ďal­ších infor­má­cií logic­ky oča­ká­vať v prie­be­hu toho­to roka. Ak bude­me mať šťas­tie, Sony si pre nás pri­pra­vý aj zau­jí­ma­vý balík, v kto­rom pri­ba­lí aj svo­je oku­lia­re pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu.

playstation-45

foto: ibtimes.com

Čo to zna­me­ná pre nás? Aj keď nie som veľ­kým fanú­ši­kom VR, táto tech­no­ló­gia je fas­ci­nu­jú­ca a kla­mal by som, keby poviem, že nemá veľ­kú budúc­nosť a nová vylep­še­ná kon­zo­la ju len pod­po­rí.

Zau­jí­ma ma ale cenov­ka “sta­rej” Pla­y­Sta­ti­on 4 po vyda­ní vylep­še­nej ver­zie, kto­rá ak sa zní­ži, FIFA k tomu a môžem fičať na svo­jej prvej kon­zo­le vôbec.

Zdroj: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thekingslayer.com

Pridať komentár (0)