Pohľad na Sever­nú Kóreu oča­mi foto­gra­fa. “Väč­ši­nu sní­mok som vytvo­ril nezá­kon­ne”…

Lukáš Dubovský / 12. marca 2016 / Zaujímavosti

Toto sú foto­gra­fie z môj­ho výle­tu do Sever­nej Kórey, kto­rá je prav­de­po­dob­ne naj­zá­had­nej­šou a naj­div­nej­šou kra­ji­nou vôbec. Autor: Michal Hunie­wicz

Čína hra­ni­čí so Sever­nou Kóre­ou na rie­ke Yalu. To je jeden so spô­so­bov, ako okú­siť chuť Sever­nej Kórei, ak ste nezís­ka­li víza

road_to_north_korea_01

Ak si zo Sever­nej Kórei, nemô­žeš len tak opus­tiť kra­ji­nu. Na to dohlia­da­jú tie­to stráž­ne vežeroad_to_north_korea_07

road_to_north_korea_06

Vitaj­te…road_to_north_korea_08

road_to_north_korea_04

Čín­ska stra­na hra­níc
road_to_north_korea_09

Amrok­kang Bro­ken Brid­ge — pome­no­va­ný bol tak potom, čo ho Ame­ri­ča­nia zni­či­li počas kórej­skej voj­ny.road_to_north_korea_11

Vľa­vo Sever­ná Kórea, vpra­vo Čína
road_to_north_korea_03

Pohra­nič­né čín­ske mes­to Dan­dong, kde sa socha vlád­cu poze­rá ako postu­pu­je kapi­ta­liz­musroad_to_north_korea_02

Čín­sko-Kórej­ský most pria­teľ­stvaroad_to_north_korea_05

Do komu­nis­tic­kej kra­ji­ny sa vie­te dostať aj vla­kom, samoz­rej­me iba z Číny, kde prej­de­te dôklad­nou col­nou kon­tro­lou
road_to_north_korea_12

A potre­bu­je­te vypí­sať veľa papie­rovroad_to_north_korea_13

road_to_north_korea_14

road_to_north_korea_15

Prvé foto­gra­fie Sever­nej Kórey… road_to_north_korea_16

road_to_north_korea_17

road_to_north_korea_19

Po pre­kro­če­ní hra­ni­ce, môže­te strá­viť nie­koľ­ko hodín vo vla­ku do Pch­jong­jan­gu. Dru­hou mož­nos­ťou je letieť z Číny — a to je jedi­ná mož­nosť, pokiaľ ste z USA. Ame­ri­ča­nia “nie sú povo­le­ní” v tom­to vla­ku.road_to_north_korea_18

Líd­ri na ste­náchroad_to_north_korea_20

Na ces­te do prá­ceroad_to_north_korea_21

road_to_north_korea_22

Ja vlád­nem pro­stred­níc­tvom hud­by a lite­ra­tú­ry.” — Kim Čong-il. “Kaž­dý, kto skla­dá die­lo, kto­ré mu nebo­lo pri­ra­de­né pro­stred­níc­tvom žia­dos­ti z Robot­níc­kej stra­ny je vin­ný zo zra­dy.”road_to_north_korea_24

Seve­ro­kó­rej­ča­nia vraj veria, že celý svet im závi­dí ich úspe­chyroad_to_north_korea_25

road_to_north_korea_23

Aj na ces­tu auto­bu­som je potreb­ný súhlasroad_to_north_korea_26

Po skon­če­ní kórej­skej voj­ny, bola Sever­ná Kórea eko­no­mic­ky pova­žo­va­ná za láka­vej­šiu ako Juž­ná a mno­ho ľudí, vrá­ta­ne 100 000 etnic­kých Kórej­cov z Japon­ska, sa sem pre­sťa­ho­va­lo… road_to_north_korea_27

Voja­ci road_to_north_korea_29

road_to_north_korea_30

Naprieč kra­ji­nou…road_to_north_korea_31

road_to_north_korea_28

road_to_north_korea_32

road_to_north_korea_33

road_to_north_korea_34

road_to_north_korea_35

Želez­nič­ná sta­ni­ca Pyon­gy­ang
road_to_north_korea_36

Ľudia idú do prá­cei-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-28__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-27__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-26__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-25__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-24__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-23__880

Chce­te si kúpiť neja­kú lite­ra­tú­ru?i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-22__880

Na túto fot­ku som mal iba 15 sekúnd. Obchod je iba pre domá­cichi-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-21__880

Námes­tie Kim Il-Sung je jedi­né, kto­ré si môže­te legál­ne odfo­tiť

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-18__880

S miest­ny­mi sme moc do kon­tak­tu nepriš­li, dokon­ca aj čaš­ní­ci sa nás bálii-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-17__880

Hotel nemá ofi­ciál­ne pia­te poscho­die. Šuš­ká sa, že je celé na sle­do­va­nie hos­tíi-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-16__880

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Michal Hunie­wicz

Pridať komentár (0)