Pohľad na Severnú Kóreu očami foto­grafa. “Väč­šinu sní­mok som vytvo­ril nezá­konne”…

Lukáš Dubovský / 12. marca 2016 / Zaujímavosti

Toto sú foto­gra­fie z môjho výletu do Sever­nej Kórey, ktorá je prav­de­po­dobne naj­zá­had­nej­šou a naj­div­nej­šou kra­ji­nou vôbec. Autor: Michal Hunie­wicz

Čína hra­ničí so Sever­nou Kóreou na rieke Yalu. To je jeden so spô­so­bov, ako okú­siť chuť Sever­nej Kórei, ak ste nezís­kali víza

road_to_north_korea_01

Ak si zo Sever­nej Kórei, nemô­žeš len tak opus­tiť kra­jinu. Na to dohlia­dajú tieto strážne vežeroad_to_north_korea_07

road_to_north_korea_06

Vitajte…road_to_north_korea_08

road_to_north_korea_04

Čín­ska strana hra­níc
road_to_north_korea_09

Amrok­kang Bro­ken Bridge — pome­no­vaný bol tak potom, čo ho Ame­ri­ča­nia zni­čili počas kórej­skej vojny.road_to_north_korea_11

Vľavo Severná Kórea, vpravo Čína
road_to_north_korea_03

Pohra­ničné čín­ske mesto Dan­dong, kde sa socha vládcu pozerá ako postu­puje kapi­ta­liz­musroad_to_north_korea_02

Čín­sko-Kórej­ský most pria­teľ­stvaroad_to_north_korea_05

Do komu­nis­tic­kej kra­jiny sa viete dostať aj vla­kom, samoz­rejme iba z Číny, kde prej­dete dôklad­nou col­nou kon­tro­lou
road_to_north_korea_12

A potre­bu­jete vypí­sať veľa papie­rovroad_to_north_korea_13

road_to_north_korea_14

road_to_north_korea_15

Prvé foto­gra­fie Sever­nej Kórey… road_to_north_korea_16

road_to_north_korea_17

road_to_north_korea_19

Po pre­kro­čení hra­nice, môžete strá­viť nie­koľko hodín vo vlaku do Pch­jong­jangu. Dru­hou mož­nos­ťou je letieť z Číny — a to je jediná mož­nosť, pokiaľ ste z USA. Ame­ri­ča­nia “nie sú povo­lení” v tomto vlaku.road_to_north_korea_18

Lídri na ste­náchroad_to_north_korea_20

Na ceste do práceroad_to_north_korea_21

road_to_north_korea_22

Ja vlád­nem pro­stred­níc­tvom hudby a lite­ra­túry.” — Kim Čong-il. “Každý, kto skladá dielo, ktoré mu nebolo pri­ra­dené pro­stred­níc­tvom žia­dosti z Robot­níc­kej strany je vinný zo zrady.”road_to_north_korea_24

Seve­ro­kó­rej­ča­nia vraj veria, že celý svet im závidí ich úspe­chyroad_to_north_korea_25

road_to_north_korea_23

Aj na cestu auto­bu­som je potrebný súhlasroad_to_north_korea_26

Po skon­čení kórej­skej vojny, bola Severná Kórea eko­no­micky pova­žo­vaná za láka­vej­šiu ako Južná a mnoho ľudí, vrá­tane 100 000 etnic­kých Kórej­cov z Japon­ska, sa sem pre­sťa­ho­valo… road_to_north_korea_27

Vojaci road_to_north_korea_29

road_to_north_korea_30

Naprieč kra­ji­nou…road_to_north_korea_31

road_to_north_korea_28

road_to_north_korea_32

road_to_north_korea_33

road_to_north_korea_34

road_to_north_korea_35

Želez­ničná sta­nica Pyon­gy­ang
road_to_north_korea_36

Ľudia idú do prácei-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-28__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-27__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-26__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-25__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-24__880

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-23__880

Chcete si kúpiť nejakú lite­ra­túru?i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-22__880

Na túto fotku som mal iba 15 sekúnd. Obchod je iba pre domá­cichi-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-21__880

Námes­tie Kim Il-Sung je jediné, ktoré si môžete legálne odfo­tiť

i-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-18__880

S miest­nymi sme moc do kon­taktu neprišli, dokonca aj čaš­níci sa nás bálii-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-17__880

Hotel nemá ofi­ciálne piate poscho­die. Šušká sa, že je celé na sle­do­va­nie hostíi-took-and-smuggled-these-out-of-north-korea-illegal-photos-kim-doesnt-want-you-to-see-16__880

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Michal Hunie­wicz

Pridať komentár (0)