Pohon EmD­rive popie­ra­júci fyzi­kálne zákony podľa ved­cov z NASA naozaj fun­guje

Linda Cebrová / 20. november 2016 / Tech a inovácie

Na Mesiac za 4 hodiny? S EmD­rive je to teore­ticky možné.

Už pár rokov sa obja­vujú infor­má­cie o “nemož­nom” ves­mír­nom pohone EmD­rive. Kon­cept EmD­rive sa po prvý­krát obja­vil v roku 2001, keď ho pred­sta­vil brit­ský letecký inži­nier Roger Sha­wyer. Aj napriek mno­hým argu­men­tom skep­ti­kov, nové a nové pokusy prek­va­pivo uka­zujú pozi­tívne výsledky. EmD­rive si môžeš pred­sta­viť ako veľkú mik­ro­vlnnú trúbu s otvo­rom na jed­nej strane. Ozna­čo­vaný je tak­tiež aj ako rádi­o­frek­venčná rezo­nančná duti­nová tryska. Fun­guje tak, že do mede­nej dutiny sa vysie­lajú mik­ro­vlny, ktoré v nej nezná­mym spô­so­bom vyví­jajú ťah. To však poru­šuje zákon o zacho­vaní hyb­nosti, keďže EmD­rive nemá žiadne výfu­kové plyny, či splo­diny, jed­no­du­cho vôbec nič. Jeho ťah má pri­tom byť v porov­naní s ion­to­vým moto­rom vyšší, ak sa dodá rov­naké množ­stvo ener­gie.

0022

foto:medium.com
V minu­losti sa NASA pus­tila do nezá­vis­lého pro­jektu v kto­rom chcela nadobro potvr­diť alebo vyvrá­tiť funkč­nosť EmD­rive. Doku­ment so závermi z tohto testu mala NASA v rukách už minulý rok. Uká­zalo sa nie len, že EmD­rive sku­točne fun­guje, ale tak­tiež gene­ruje pôso­bivý ťah. Až dote­raz však pre­chá­dzali výsledky tes­to­va­nia ofi­ciál­nym vedec­kým opo­nent­ským posud­kom.

Ako sa však uká­zalo, EmD­rive popie­ra­júci zákony fyziky, ktoré pred­sta­vujú pre ved­cov niečo ako “božie slová” naozaj fun­guje. Bolo teda schvá­lené, že doku­ment potvr­dzu­júci funkč­nosť EmD­rive môže byť pub­li­ko­vaný vo sve­to­zná­mom vedec­kom časo­pise Jour­nal of Pro­pul­sion and Power. Doku­ment je teraz dostupný pre kaž­dého tu. Auto­rom tohto doku­mentu je Harold White a šesť ďal­ších inži­nie­rov a ved­cov z NASA Eag­le­works Labo­ra­tory. Ak by sa podobný prin­cíp pohonu poda­rilo zaviesť do praxe, cesta ves­mír­nej sondy k Plutu by sa skrá­tila len na osem­násť mesia­cov. Tak­tiež by na cestu na Mars posta­čilo 70 dní a na Mesiac by sme dole­teli za neuve­ri­teľné štyri hodiny.
02

foto:medium.com

Testy majú napriek všet­kému stále svo­jich odpor­cov. Podľa fyzika menom Dave Gold­berg z Dre­xe­lo­vej uni­ver­zity, Eag­le­works Labo­ra­tory nepred­sta­vuje celú NASA a u podob­ných záve­rov musíme byť opatrní, obzvlášť ak poru­šujú známe fyzi­kálne prin­cípy.

zdroj:iflscience.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:medium.com

Pridať komentár (0)