Pohy­bo­vý sen­zor na smart­ho­din­kách odha­lí, čo píšeš. Daj si pozor na hes­lá

Lukáš Timko / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Smart­ho­din­ky môže­te pokoj­ne pri­dať medzi zaria­de­nia, pomo­cou kto­rých sa môžu vaše súkrom­né úda­je dostať do nespráv­nych rúk. Tony Bel­tra­mel­li, štu­dent IT tech­no­ló­gií na Uni­ver­zi­te v Koda­ni, uká­zal, že dokon­ca aj vaše nosi­teľ­né zaria­de­nie doká­že naru­šiť vaše súkro­mie zazna­me­ním vašich klá­ve­so­vých úde­rov.

Tým­to netvr­dí­me, že vaše novo-kúpe­né App­le Watch ihneď posu­nú vaše tajom­stvá hac­ke­rom. Čo ale demon­štro­val Bel­tra­mel­li vo svo­jej dip­lo­mo­vej prá­ci je, že na prvý pohľad náhod­né pohy­by, zazna­me­na­né pohy­bo­vým sen­zo­rom vašich smart­ho­di­niek, môžu byť ana­ly­zo­va­né a pou­ži­té na zis­te­nie toho, čo nosi­teľ smart­ho­di­niek píše ale­bo zadá­va na nume­ric­kej klá­ves­ni­ci.

Exper­ti na bez­peč­nosť sa dom­nie­va­jú, že urči­té vzo­ry a pohy­by, kto­ré robí­te keď lie­ta­te po klá­ves­ni­ci, doká­žu pomôcť určiť vašu iden­ti­tu. Taká­to iden­ti­fi­ká­cia môže byť dru­hou bez­peč­nost­nou úrov­ňou pri zadá­va­ní hes­la. Tak­že sa nemu­sí­te báť, že nie­kto pozná vaše taj­né hes­lo, pre­to­že iba sku­toč­ný uží­va­teľ zís­ka prí­stup.

password-e1452335747786-750x422

Pres­ne toto demon­štru­je Bel­tra­mel­li vo svo­jej dip­lo­mo­vej prá­ci, len z úpl­ne iné­ho uhla. Namies­to ove­ro­va­nia uží­va­te­ľa pod­ľa spô­so­bu zada­nia hes­la, využí­va ich jedi­neč­ný vzor na to, aby nasle­po určil čo pres­ne uží­va­teľ píše. Väč­ši­na poči­ta­čo­vých klá­ves­níc (aj tých na ban­ko­ma­toch) má podob­né alp­ha­nu­me­ric­ké roz­lo­že­nie klá­ves a tak algo­rit­mus vôbec nemá ťaž­ké zis­tiť, kto­ré klá­ve­sy boli stla­če­né.

Ešte neza­ha­dzuj­te svo­je smart­ho­din­ky. Bel­tra­mel­li neuka­zo­val ako sa k dátam dostať. Na svoj výskum pou­žil smart­ho­din­ky do kto­rých mal plný prí­stup pre­to­že boli jeho. Pre­to vás chce­me upo­zor­niť, aby ste boli extrém­ne opatr­ní pri inšta­lo­va­ní apli­ká­cií, kto­ré si inšta­lu­je­te do svo­jich tele­fó­nov ale­bo smart­ho­di­niek. Aj na prvý pohľad nená­pad­né dáta doká­žu odha­liť to, čo sa sna­ží­te pred všet­ký­mi uta­jiť.

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)