Pohy­bový sen­zor na smart­ho­din­kách odhalí, čo píšeš. Daj si pozor na heslá

Lukáš Timko / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Smart­ho­dinky môžete pokojne pri­dať medzi zaria­de­nia, pomo­cou kto­rých sa môžu vaše súkromné údaje dostať do nespráv­nych rúk. Tony Bel­tra­melli, štu­dent IT tech­no­ló­gií na Uni­ver­zite v Kodani, uká­zal, že dokonca aj vaše nosi­teľné zaria­de­nie dokáže naru­šiť vaše súkro­mie zazna­me­ním vašich klá­ve­so­vých úde­rov.

Týmto netvr­díme, že vaše novo-kúpené Apple Watch ihneď posunú vaše tajom­stvá hac­ke­rom. Čo ale demon­štro­val Bel­tra­melli vo svo­jej dip­lo­mo­vej práci je, že na prvý pohľad náhodné pohyby, zazna­me­nané pohy­bo­vým sen­zo­rom vašich smart­ho­di­niek, môžu byť ana­ly­zo­vané a pou­žité na zis­te­nie toho, čo nosi­teľ smart­ho­di­niek píše alebo zadáva na nume­ric­kej klá­ves­nici.

Experti na bez­peč­nosť sa dom­nie­vajú, že určité vzory a pohyby, ktoré robíte keď lie­tate po klá­ves­nici, dokážu pomôcť určiť vašu iden­titu. Takáto iden­ti­fi­ká­cia môže byť dru­hou bez­peč­nost­nou úrov­ňou pri zadá­vaní hesla. Takže sa nemu­síte báť, že nie­kto pozná vaše tajné heslo, pre­tože iba sku­točný uží­va­teľ získa prí­stup.

password-e1452335747786-750x422

Presne toto demon­štruje Bel­tra­melli vo svo­jej dip­lo­mo­vej práci, len z úplne iného uhla. Namiesto ove­ro­va­nia uží­va­teľa podľa spô­sobu zada­nia hesla, využíva ich jedi­nečný vzor na to, aby naslepo určil čo presne uží­va­teľ píše. Väč­šina poči­ta­čo­vých klá­ves­níc (aj tých na ban­ko­ma­toch) má podobné alp­ha­nu­me­rické roz­lo­že­nie klá­ves a tak algo­rit­mus vôbec nemá ťažké zis­tiť, ktoré klá­vesy boli stla­čené.

Ešte neza­ha­dzujte svoje smart­ho­dinky. Bel­tra­melli neuka­zo­val ako sa k dátam dostať. Na svoj výskum pou­žil smart­ho­dinky do kto­rých mal plný prí­stup pre­tože boli jeho. Preto vás chceme upo­zor­niť, aby ste boli extrémne opatrní pri inšta­lo­vaní apli­ká­cií, ktoré si inšta­lu­jete do svo­jich tele­fó­nov alebo smart­ho­di­niek. Aj na prvý pohľad nená­padné dáta dokážu odha­liť to, čo sa sna­žíte pred všet­kými uta­jiť.

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)