Polar­works: rotačná Alta 3D tla­čia­reň na Kicks­tar­teri neskôr v roku 2014

Katka Šiborová / 4. septembra 2014 / Tech a inovácie

Začiat­kom roku 2014 bola ozná­mená spo­lu­prácu medzi nór­skou fir­mou Ben­gler, Tho­ma­som Beo-Wie­gar­dom, Hans Jacob Fos­ke­rom a Ale­xan­drom Cha­pel­lom za úče­lom vyvi­núť enormne jed­no­du­chú a účinnú 3D tla­čia­reň. Vznikla tak spo­loč­nosť Polar­works, ktorá posledný augus­tový víkend na Maker Faire Trond­heim pred­sta­vila pro­to­typ Alta 3D tla­čiarne.

Pro­to­typ jed­no­du­chej a ele­gant­nej tla­čiarne sa uka­zuje ako tiché a svo­jou kon­štruk­ciou značne neor­to­doxné zaria­de­nie. Tla­čia­reň namiesto osi X a Y má len jedno line­árne rameno dopl­nené o rotačný disk. Výrob­co­via tvr­dia, že ich Alta 3D tla­čia­reň by mala byť kom­pa­ti­bilná so všet­kými bežne pou­ží­va­nými soft­wérmi a STL for­mátmi. 

Spúš­ťa­čom pre vybu­do­va­nie tla­čiarne bol jed­no­du­chý a vysoko adap­tívny soft­vé­rový sys­tém firmy Ben­gler GRBL. Tento soft­vér sa rýchlo stal súčas­ťou zaria­dení ako sú lase­rové rezačky, wri­ting har­dwe­rov, CNC fréz alebo 3D fir­mware Mar­lin. 

Myš­lienka pou­žiť dve rotačné osi namiesto por­tá­lov pre osi X a Y zni­žuje počet die­lov, žiadne line­árne ložiská, pre­vody a podobne, len pár dosiek a presné motory, tla­čia­reň je tak veľmi tichá a vyzerá skvelo, tvr­dia autori. 

Tla­čia­reň má v pláne v nasle­du­jú­cich mesia­coch vstú­piť na Kicks­tar­ter a usi­lo­vať sa pri­bližne o 1500 dolá­rov. A my sa budeme môcť tešiť z ďal­ších obráz­kov a pro­pa­gač­ných videí. Zatiaľ je možné si tla­čia­reň pre­dob­jed­nať na ofi­ciál­nych strán­kach Polar­works.

Zdroj: 3ders.org

Pridať komentár (0)