Poľské mäso z chorých kráv môže byť aj na Slovensku. Ministerka vyzýva k nákupu lokálnych výrobkov

Linda Cebrová / 29. januára 2019 / Food biznis

  • Do mé­dií sa do­stala správa, že nie­ktorí poľ­skí cho­va­te­lia pre­dá­vajú ma­ji­te­ľom bi­tún­kov choré kravy, kto­rých mäso môže ohro­ziť ľud­ské zdra­vie
  • Bi­túnky majú o ta­kéto mäso zá­u­jem, pre­tože jeho vý­kupná cena je vý­razne niž­šia ako u zdra­vého do­bytka a z jeho pre­daja majú ob­chod­níci vyšší zisk
zdroj: pixabay.com
  • Do mé­dií sa do­stala správa, že nie­ktorí poľ­skí cho­va­te­lia pre­dá­vajú ma­ji­te­ľom bi­tún­kov choré kravy, kto­rých mäso môže ohro­ziť ľud­ské zdra­vie
  • Bi­túnky majú o ta­kéto mäso zá­u­jem, pre­tože jeho vý­kupná cena je vý­razne niž­šia ako u zdra­vého do­bytka a z jeho pre­daja majú ob­chod­níci vyšší zisk

Správu pri­niesla poľ­ská te­le­ví­zia TVN24, kto­rej in­ves­ti­ga­tívny re­por­tér na­to­čil túto ne­zá­konnú prak­tiku skry­tou ka­me­rou. Do noč­nej zmeny, kde ne­bol prí­tomný ve­te­ri­nár, pri­vá­žali na bi­tú­nok choré zvie­ratá, takz­vané „le­žiaky“. Väč­šina z nich ani ne­do­ká­zala stáť na no­hách. Mnohé z nich mali zra­ne­nia kon­ča­tín či chrb­tice, ale vý­nim­kou ne­boli ani zvie­ratá s ná­dormi a váž­nymi in­fek­ciami. Tie mu­seli pra­cov­níci bi­túnku vy­re­zať.

Ide len o biz­nis

Me­dzi ma­ji­teľmi bi­tún­kov je o na­ka­zené mäso značný zá­u­jem, keďže zdravú kravu pre­dá­vajú cho­va­te­lia za ne­ce­lých 600 eur, za­tiaľ čo chorý do­by­tok stojí pri­bližne päť­krát me­nej.

Prie­merne veľký pod­nik spra­cú­va­júci mäso podľa te­le­ví­zie za­robí na zdra­vých kra­vách tak­mer 81,5 mi­li­óna eur ročne, za­tiaľ čo na cho­rých môže mať čistý zisk až 582 mi­li­ó­nov eur. Poľ­sko pri­tom patrí k hlav­ným európ­skym expor­té­rom ho­vä­dzieho a nie je vy­lú­čené, že časť z neho pu­tuje aj na Slo­ven­sko. Po­diel poľ­ského mäsa je to­tižto na Slo­ven­sku 30 až 40 %.

Na túto kauzu re­a­guje aj mi­nis­terka pô­do­hos­po­dár­stva. Je to ne­ho­ráz­nosť. Vy­zvali sme poľ­ského mi­nis­tra, aby re­a­go­val. Ja na­ozaj ne­viem či sa ta­kéto mäso do­stalo alebo sa možno aj mohlo do­stať na Slo­ven­sko. Vy­zý­vam všet­kých, ktorí ku­pujú ta­kéto mäso zo vše­li­ja­kých de­din­ských pre­da­jov, aby ku­po­vali slo­ven­ské mäso, tam kde to máme ošet­rené a pre­šlo to ce­lou na­šou kon­tro­lou. Od cho­vov cez po­rážku, spra­co­va­nie mäsa, až na pulty. Je to škan­dál, ktorý bude mať do­hru nie­len v Poľ­sku ale ur­čite sa tým bu­deme za­obe­rať aj na rade.”

Dvo­jaká kva­lita po­tra­vín je stále kaž­do­den­nou re­a­li­tou

Ma­tečná sa vy­jad­rila aj k stále ak­tu­ál­nej téme dvo­ja­kej kva­lity po­tra­vín u nás a na za­hra­nič­ných tr­hoch. Podľa nej ide o zá­le­ži­tosť, ktorá na­do­búda ob­ludné roz­mery. Naj­nov­šie Európ­ska ko­mi­sia po­tvr­dila, že dvo­jaká kva­lita nie je mý­tus. Vy­ko­nala aj tes­to­va­nie vý­rob­kov v 8 kra­ji­nách EÚ, pri­čom tes­to­va­ných bolo 64 znač­ko­vých vý­rob­kov. Pri 20-tich z nich došlo k zá­važ­nému po­ško­de­niu zá­uj­mov spot­re­bi­teľa. V pláne je tes­to­va­nie ďal­ších 140-tich vý­rob­kov v 19-tich kra­ji­nách.

Na­priek tomu, že táto téma sa rieši už druhý rok, mno­hým do­dá­va­te­ľom je tento prob­lém akoby ukrad­nutý a na náš trh do­vá­žajú vý­robky s vý­razne niž­šou kva­li­tou. Podľa naj­nov­ších in­for­má­cií by sme však na pul­toch slo­ven­ských re­ťaz­cov už ne­mali nájsť pro­dukty dvo­ja­kej kva­lity od vý­rob­cov ako je Fer­rero – vý­robca Nu­telly, Ba­lizi či Dr. Oet­ker.

Mi­nis­ter­stvo však upo­zor­ňuje, že je tu stále množ­stvo ďal­ších, veľ­kých vý­rob­cov, ktorí ig­no­rujú celú prob­le­ma­tiku dvo­j­itej kva­lity. Pre ta­kéto prí­pady zva­žuje za­ve­de­nie po­kuty až do výšky 4 % roč­ného ob­ratu týchto fi­riem, na da­nom trhu.

Pridať komentár (0)