Pora­zia slú­chad­lá Wear­haus Arc tie od Beats?

Petra Kochanova / 22. mája 2014 / Tech a inovácie

Pred­ne­dáv­nom sme pri­nies­li sprá­vu o tom, že App­le odku­pu­je Beats za 3,2 miliar­dy dolá­rov. Je teda veľ­mi prav­de­po­dob­né, že okrem orga­ni­zač­ných zmien sa zme­nia tak­tiež veľ­mi popu­lár­ne slú­chad­la Beats. Po spus­te­ní v roku 2008 si našli svo­jich fanú­ši­kov hlav­ne u tíne­dže­rov v Spo­je­ných štá­tov a dnes pat­ria medzi tie najp­re­dá­va­nej­šie. Na scé­nu však pri­chá­dza­jú slú­chad­lá znač­ky Wear­haus Arc, kto­ré posu­nú počú­va­nie hud­by na inú úro­veň.

Wear­haus Arc sa inšpi­ro­val tren­dom silent dis­co, kto­rý náj­de­me aj na nie­kto­rých slo­ven­ských fes­ti­va­loch. Vďa­ka tým­to bez­drô­to­vým slú­chad­lám sa bude­te môcť pode­liť o svo­ju obľú­be­nú hud­bu kde­koľ­vek, s kým­koľ­vek a iba jed­ným doty­kom, čo je naj­zá­sad­nej­ší roz­diel opro­ti Beats. Slú­chad­lá v sebe nesú pri­da­nú hod­no­tu v podo­be sociál­ne­ho aspek­tu, čiže zdie­ľa­nia hud­by, kto­rý sa na trhu zatiaľ neob­ja­vil.

Po pri­po­je­ní na Wear­haus apli­ká­ciu v mobil­nom tele­fó­ne (k dis­po­zí­cií pre iOS a Andro­id) sa slú­chad­lá môžu naraz synch­ro­ni­zo­vať s via­ce­rý­mi iný­mi slú­chad­la­mi. Do vzdia­le­nos­ti 30 met­rov tak môže­te pro­stred­níc­tvom blu­e­to­oth zdie­ľať obľú­be­né sklad­by ale­bo celý svoj pla­y­list. K dis­po­zí­cií sú aj rôz­ne nasta­ve­nia ochra­ny súkro­mia. Poslu­cháč si môže vybrať na vypo­ču­tie obsa­hy všet­kých uží­va­te­ľov v blíz­kos­ti, iba pria­te­ľov ale­bo zdie­ľa­nú hud­bu jed­no­du­cho vypne.

Dizajn slú­cha­diel je uhla­de­ný a ponú­ka kul­to­vé kru­ho­vé pod­svie­te­nie, kto­ré je mož­né nasta­viť na ľubo­voľ­nú far­bu pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie. Keď sa ostat­ní ľudia nala­dia na vašu hud­bu, ich slú­chad­lá sa fareb­ne pris­pô­so­bia. Ide o sig­nál, kto­rý má pre­zra­diť, kto v miest­nos­ti počú­va rov­na­kú hud­bu. Doty­ko­vý panel slú­cha­diel umož­ňu­je jed­no­du­ché ovlá­da­nie hla­si­tos­ti, pre­hrá­va­nie a zdie­ľa­nie hud­by s jed­no­du­chý­mi ges­ta­mi. 

Na webo­vej strán­ke Wear­haus Arc momen­tál­ne beží cro­wd­fun­din­go­vá kam­paň, v rám­ci kto­rej si záu­jem­co­via môžu pre­dob­jed­nať slú­chad­lá za 150 dolá­rov, čo je o 50 dolá­rov menej ako budú­ca malo­ob­chod­ná cena. V porov­na­ní s cenou slú­cha­diel Beats je Wear­haus sko­ro o polo­vi­cu lac­nej­ší, a tiež so sebou pri­ná­ša ino­vá­ciu, kto­rá má pod­ľa mňa veľ­ký poten­ciál pre­dov­šet­kým v cie­ľo­vej sku­pi­ne mla­dých uží­va­te­ľov.

Vzhľa­dom k už spo­mí­na­nej akvi­zí­cii App­le a Beats sa dom­nie­vam, že vznik­ne nový typ slú­cha­diel, kto­rý bude fun­go­vať na podob­nej ale­bo na ešte ino­va­tív­nej­šej báze ako Wear­haus Arc. App­le sa vždy sna­ží o nie­čo viac, a pre­to sa nechaj­me prek­va­piť, čo ten­to obchod so sebou ešte pri­ne­sie, a záro­veň ako sa bude dariť slú­chad­lám Wear­haus Arc. 

Zdroj: technode.com, scadconnector.com, campaign.wearhaus.com, coolhunting.com

Pridať komentár (0)