Pora­zia slú­chadlá Wear­haus Arc tie od Beats?

Petra Kochanova / 22. mája 2014 / Tech a inovácie

Pred­ne­dáv­nom sme pri­niesli správu o tom, že Apple odku­puje Beats za 3,2 miliardy dolá­rov. Je teda veľmi prav­de­po­dobné, že okrem orga­ni­zač­ných zmien sa zme­nia tak­tiež veľmi popu­lárne slú­chadla Beats. Po spus­tení v roku 2008 si našli svo­jich fanú­ši­kov hlavne u tíne­dže­rov v Spo­je­ných štá­tov a dnes pat­ria medzi tie najp­re­dá­va­nej­šie. Na scénu však pri­chá­dzajú slú­chadlá značky Wear­haus Arc, ktoré posunú počú­va­nie hudby na inú úro­veň.

Wear­haus Arc sa inšpi­ro­val tren­dom silent disco, ktorý náj­deme aj na nie­kto­rých slo­ven­ských fes­ti­va­loch. Vďaka týmto bez­drô­to­vým slú­chad­lám sa budete môcť pode­liť o svoju obľú­benú hudbu kde­koľ­vek, s kým­koľ­vek a iba jed­ným doty­kom, čo je naj­zá­sad­nejší roz­diel oproti Beats. Slú­chadlá v sebe nesú pri­danú hod­notu v podobe sociál­neho aspektu, čiže zdie­ľa­nia hudby, ktorý sa na trhu zatiaľ neob­ja­vil.

Po pri­po­jení na Wear­haus apli­ká­ciu v mobil­nom tele­fóne (k dis­po­zí­cií pre iOS a Android) sa slú­chadlá môžu naraz synch­ro­ni­zo­vať s via­ce­rými inými slú­chad­lami. Do vzdia­le­nosti 30 met­rov tak môžete pro­stred­níc­tvom blu­e­to­oth zdie­ľať obľú­bené skladby alebo celý svoj pla­y­list. K dis­po­zí­cií sú aj rôzne nasta­ve­nia ochrany súkro­mia. Poslu­cháč si môže vybrať na vypo­ču­tie obsahy všet­kých uží­va­te­ľov v blíz­kosti, iba pria­te­ľov alebo zdie­ľanú hudbu jed­no­du­cho vypne.

Dizajn slú­cha­diel je uhla­dený a ponúka kul­tové kru­hové pod­svie­te­nie, ktoré je možné nasta­viť na ľubo­voľnú farbu pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie. Keď sa ostatní ľudia nala­dia na vašu hudbu, ich slú­chadlá sa farebne pris­pô­so­bia. Ide o sig­nál, ktorý má pre­zra­diť, kto v miest­nosti počúva rov­nakú hudbu. Doty­kový panel slú­cha­diel umož­ňuje jed­no­du­ché ovlá­da­nie hla­si­tosti, pre­hrá­va­nie a zdie­ľa­nie hudby s jed­no­du­chými ges­tami. 

Na webo­vej stránke Wear­haus Arc momen­tálne beží cro­wd­fun­din­gová kam­paň, v rámci kto­rej si záu­jem­co­via môžu pre­dob­jed­nať slú­chadlá za 150 dolá­rov, čo je o 50 dolá­rov menej ako budúca malo­ob­chodná cena. V porov­naní s cenou slú­cha­diel Beats je Wear­haus skoro o polo­vicu lac­nejší, a tiež so sebou pri­náša ino­vá­ciu, ktorá má podľa mňa veľký poten­ciál pre­dov­šet­kým v cie­ľo­vej sku­pine mla­dých uží­va­te­ľov.

Vzhľa­dom k už spo­mí­na­nej akvi­zí­cii Apple a Beats sa dom­nie­vam, že vznikne nový typ slú­cha­diel, ktorý bude fun­go­vať na podob­nej alebo na ešte ino­va­tív­nej­šej báze ako Wear­haus Arc. Apple sa vždy snaží o niečo viac, a preto sa nechajme prek­va­piť, čo tento obchod so sebou ešte pri­ne­sie, a záro­veň ako sa bude dariť slú­chad­lám Wear­haus Arc. 

Zdroj: technode.com, scadconnector.com, campaign.wearhaus.com, coolhunting.com

Pridať komentár (0)